TAXI

Dr. Łukasz 10 październik 2018

Badanie techniczne taksówki

Dwa wpisy do rejestru badań technicznych

Zgodnie z Ustawą z dnia 27.06.2017r poz. 1260 art. 81 pkt. 2 Badania techniczne dzieli się na badania okresowe i badania dodatkowe.
W myśl przytoczonego powyżej zapisu należy rozgraniczać, podczas wykonywania badań technicznych, badania okresowe i dodatkowe. W związku z powyższym, nie ma podstaw prawnych do łączenia i wykonywania jako jednego, badania okresowego pojazdu używanego jako taksówka.

Badanie techniczne "okresowe taksówki"

Dwa wpisy do RBT = dwie opłaty

Opłaty

Na podstawie art. 84a ust. 1 pkt 3b Ustawy zarządza się co następuje:

§ 3. 1. Za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów pobiera się opłaty w wysokości określonej w tabeli opłat za badania techniczne pojazdów stanowiącej załącznik do rozporządzenia.

2. Całkowita opłata za przeprowadzone badanie techniczne pojazdu, z zastrzeżniem ust. 3, stanowi sumę opłat za przeprowadzone badania techniczne pojazdu i wykonane czynności określone w tabeli, o której mowa w ust. 1.

Wykonując badanie dodatkowe pojazdu który ma być używany jako taksówka, zgodnie z art. 81 pkt 11 ust. 4 (Ustawy - opis patrz w prawo),

pobieramy opłatę 42.00. Pozycja cennika 6.2
Opłata w zł (zawiera podatek od towarów i usług VAT)
oraz pobieramy opłatę ewidencyjną 1.0zł.
Opłata ewidencyjna (CEPiK) 1.00zł. to kwota nieopodatkowana doliczana automatycznie do opłat za badania techniczne pojazdów.

Najpierw opłaty za badania i opłaty ewidencyjne

Art. 83. 1. Badanie techniczne przeprowadza się po uiszczeniu przez właściciela lub posiadacza pojazdu opłaty za przeprowadzenie badania technicznego i opłaty ewidencyjnej,

Podsumowanie

Wykonyjąc badanie okresowe pojazdu, który jest używany jako taksówka (posiada wpis TAXI w uwagach DR).

Pobieramy stosowne opłaty następnie pobieramy dane pojazdu z bazy CEP.
Wykonujemy jedno badanie techniczne składajęce się z zakresu badania dodatkowego oraz zakresu badania okresowego
Po zakończeniu BT, wykonujemy dwa wpisy do RBT.
Wydajemy dwa zaświadczenia.
W wydanych zaświadczeniach wpisujemy "pojazd spełnia warunki dodatkowe dla taksówki" (w przypadku wyniku negatywnego wpisujemy odpowiednio)


1. pierwszy wpis badanie dodatkowe opłata 42.00zł + opłata CEPiK 1.0zł = 43.00zł.
2. drugi wpis badanie okresowe opłata 98.00zł + 1.00zł = 99.00zł.
Suma opłat za "badanie okresowe taksówki" = 143.00zł

Rezygnacja z TAXI

Nie wykonuje się żadnego badania

Rezygnacja z warunków dodatkowych TAXI polega na złożeniu oświadczenia w wydziale komunikacji

Pracownik WK wykreśla wpis TAXI w DR a jeśli to jest konieczne wpisuje odpowiedni termin następnego BT

Podstawa prawna

Taksówki podlegają badaniom corocznym

Konieczność wpisania terminu BT dotyczy pojazdów, które nie podlegają badaniom corocznym.


P.S.

Badnie okresowe po kolizji - taksówki z zamontowaną instalacją gazową LPG (właściciel wnioskuje o ustalenie kolejnego terminu BT)

Trzy wpisy do RBT, trzy zakresy BT, trzy opłaty za BT, trzy OE

Obowiązuje dokument potwierdzający sprawność urządzenia technicznego wydany po terminie wydania skierowania na badanie, przez właściwy organ dozoru technicznego

pełny opis badania w przygotowaniu.

foto

Na fotografii elektryczna taksówka Nissan Leaf

Więcej o nowym Nissanie

Taksówka - przepisy

Badanie techniczne pojazdu, który ma być używany jako taksówka

Badanie dodatkowe

Ustawa
11. Niezależnie od badań, o których mowa w ust. 3–5, dodatkowemu badaniu technicznemu podlega pojazd:
4) który ma być używany jako taksówka, ...

Zakres

§ 3. 1. Zakres dodatkowego badania technicznego pojazdu, o którym mowa w art. 81 ust. 11 ustawy:
6) który ma być używany jako taksówka – obejmuje sprawdzenie i ocenę spełnienia dodatkowych warunków technicznych, w sposób określony w pkt 0 działu I załącznika nr 1 do rozporządzenia oraz w pkt 3 działu I załącznika nr 2 do rozporządzenia;

Warunki techniczne- Przepisy dot. taksówki.

§ 24. 1. Taksówkę wyposaża się w:

1) taksometr elektroniczny z ważnym dowodem legalizacji;
2) co najmniej dwa miejsca dla pasażerów;
3) co najmniej dwoje drzwi z każdego boku nadwozia lub dwoje drzwi z prawej strony, jedne z lewej strony i jedne z tyłu nadwozia umożliwiające, tylko w razie konieczności, wyjście na zewnątrz;
4) pomieszczenie na podręczny bagaż pasażerów;
5) uchylony);
6) apteczkę doraźnej pomocy;
7) ogumione koło zapasowe lub zestaw naprawczy;

8) dodatkowe światło z napisem „TAXI ”, odpowiadające następującym warunkom:
a) rozmieszczenie: na dachu,
b) barwa: biała lub żółta samochodowa z czarnymi napisami widocznymi z przodu i z tyłu pojazdu,
c) połączenia elektryczne: światło może być włączone wówczas, gdy taksometr jest wyłączony, niezależnie od włączenia innych świateł i położenia urządzenia umożliwiającego pracę silnika; włączenie lub wyłączenie taksometru powinno powodować równoczesne odpowiednio wyłączenie lub włączenie światła,
d) powinno być widoczne po zapadnięciu zmroku z odległości co najmniej 50 m przy dobrej przejrzystości powietrza.

2. Dopuszcza się

uzupełnienie światła, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, o dwa światła migające barwy żółtej samochodowej, umieszczone po obu stronach lampy we wspólnej obudowie. Światła te mogą być włączane i wyłączane odrębnym wyłącznikiem przez kierowcę taksówki w razie zagrożenia jego bezpieczeństwa.

3. Dopuszcza się

stosowanie dodatkowych lamp z napisami określającymi firmę, jej telefon lub inne dane dodatkowo identyfikujące taksówkę, odpowiadających następującym warunkom:
1) rozmieszczenie: na dachu, symetrycznie z lewej i z prawej strony światła z napisem „TAXI ”;
2) barwa: biała lub żółta samochodowa;
3) nie mogą one utrudniać czytelności i widoczności napisu „TAXI ”.

4. Dopuszcza się

stosowanie dodatkowych oznaczeń zawierających nazwę miejscowości, herb miejscowości, numer boczny oraz inne oznaczenia identyfikujące miejscową taksówkę, pod warunkiem że są one zgodne z ustaleniami obowiązującymi na obszarze danych gmin lub związku komunalnego.