30 listopada 2020

fotos
Fot. Tablica zmniejszona źródło: motoryzacja.interia.pl.

Zabrania się

umieszczania na pojeździe zmniejszonych tablic rejestracyjnych, jeżeli pojazd nie posiada odpowiednio zmniejszonego miejsca.


Podstawa prawna

Poz. 1517. USTAWA z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.


Z dniem 4 grudnia 2020 r. Obowiązują niektóre artykuły znowelizowanej ustawy Prawo o ruchu drogowym.
Między innymi zabrania się:

Art. 60. 1. Zabrania się:

3a) umieszczania na pojeździe tablic (tablicy) rejestracyjnych w innym miejscu niż konstrukcyjnie do tego przeznaczone;

3b) umieszczania na pojeździe jednorzędowych zmniejszonych tablic rejestracyjnych, jeżeli pojazd nie posiada zmniejszonych wymiarów miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczenia tablicy rejestracyjnej.

Komentaż

Naruszenie zapisów Ustawy PORD.

Umieszczenie jednorzędowych zmniejszonych tablic rejestracyjnych na pojeździe, który nie posiada zmniejszonych wymiarów miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczenia tablicy rejestracyjnej, stanowi naruszenie artykułu 60. ust.1 punkt 3b). Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695,1087 i 1517).

W rozporządzeniu w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach, nie określono kryteriów oceny ww. naruszenia. Tabela usterek

Wykaz czynności oraz metody i kryteria oceny stanu technicznego pojazdów nie wyczerpują wszystkich możliwych przypadków niesprawności.