4 stycznia 2021 Źródło: cepik.gov.pl

Zmiana nazwy urzędu.

Przesyłanie sprawozdań z opłat ewidencyjnych przez ePUAP

Informujemy, że w związku ze zniesieniem Ministerstwa Cyfryzacji sprawozdania z opłat ewidencyjnych należy przesyłać przez ePUAP do KPRM Cyfryzacja. Skrytka ePUAP (/MAiC/SkrytkaESP) oraz adres (Królewska 27, 00-060 Warszawa) pozostają bez zmian.

Opłaty ewidencyjne stanowiące przychód Funduszu Celowego – CEPiK należy w dalszym ciągu przekazywać na dotychczasowy rachunek bankowy numer: 52 1130 1017 0020 1232 2420 0001 wpisując jako odbiorcę Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Załatw sprawę skrót do ePUAP

W polu wybierz urząd lub instytucję na stronie ePUAP wpisujemy kprm jak na fotografii powyżej, wyświetli się: KPRM CYFRYZACJA (00-060 WARSZAWA, WOJ. MAZOWIECKIE)

fotft
Powiększ.

Cyfryzacja KPRM (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów).


20 października 2020 Źródło: premier.gov.pl

CEPiK w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Z dniem 6 października niesiono Ministerstwo Cyfryzacji. Dotychczasowy Minister Cyfryzacji Marek Zagórski będzie w Kancelarii Premiera kierował zadaniami związanymi z informatyzacją.

20 października 2020 Źródło: cepik.gov.pl

Komunikat dla użytkowników SKP

W związku ze zbliżającym się terminem upływu ważności certyfikatów dostępowych do SI CEPiK 2.0 jednocześnie dla znacznej liczby Stacji Kontroli Pojazdów w kraju, zwracamy się z prośbą o niezwłoczne rozpoczęcie procesu recertyfikacji i składanie wniosków o odnowienie przedmiotowych certyfikatów. Wcześniejsze wystąpienie z wnioskiem pozwoli rozłożyć w czasie liczbę składanych wniosków i zapewnić możliwie szybką obsługę wszystkich wniosków oraz ciągłość działania Stacji Kontroli Pojazdów.

Powyższa prośba skierowana jest do jednostek w których termin ważności certyfikatów kończy się maksymalnie za 60 dni.

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z informacją dostępną na niniejszej stronie, od dnia 3 sierpnia 2020 r. nastąpiła zmiana danych adresowych w zakresie rozpatrywania wniosków certyfikacyjnych. Wnioski oraz korespondencję związaną z wydawaniem certyfikatów należy wysyłać bezpośrednio na poniższy adres:

Centralny Ośrodek Informatyki
ul. Gdańska 47/49
90-729 Łódź

Zmianie uległy również dane kontaktowe w sprawach dotyczących certyfikatów.

Z Centrum Certyfikacji COI skontaktować można się obecnie w następujący sposób:
e-mail: cc.coi@coi.gov.pl
tel. (42) 253 54 71.


20 lipca 2020

Obowiązek przesyłania sprawozdań z opłat ewidencyjnych w formie elektronicznej.

Obowiązuje z dniem 18 kwietnia 2020r.
Ustawa została ogłoszona dnia 17 kwietnia 2020r.
Art. 118. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia,

Art. 24. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284 i 568) wprowadza się następujące zmiany:
2) w art. 80d po ust. 3a dodaje się ust. 3aa w brzmieniu: „3aa. Sprawozdania, o których mowa w ust. 3a pkt 2, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przekazuje się za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ministra właściwego do spraw informatyzacji.”.

Eurodiagnosta komentarz:

W Departamencie Budżetu i Finansów Ministerstwa Cyfryzacji uzyskaliśmy informację, że sprawozdania w formie papierowej nie będą już przyjmowane. Należy przesyłać je za pomocą profilu zaufanego (patrz instrukcja ITS).

Instrukcja uproszczona:

Generujemy sprawozdanie za pomocą programu SKP (tak jak do tej pory), drukujemy następnie, podpisujemy własnoręcznie. Tak przygotowany dokument skanujemy i wysyłamy jako załącznik PDF (również za pomocą ePUAP trzecia strona tej instrukcji).

W przyszłości zestawienia powinny być przesyłane do MC bezpośrednio z programu SKP z wykorzystaniem bezpiecznych połączeń.30 maja 2020 modyfikacja 28 października 2022

W związku z problemami w nawiązaniu połączenia z Systemem CEPiK za pomocą VPN, które występują u części użytkowników SKP informujemy

Instrukcja konfiguracji połączenia VPN

W przypadku pojawiającego się błędnego komunikatu przy próbie nawiązania połączenia VPN i niemożności połączenia VPN:
„anyconnect was not able to establish a connection to the specific Gateway” – komunikat w aplikacji Cisco AnyConnect

Należy zastosować poniższe kroki:

1. Zalogować się na stronie sd.coi.gov.pl/ (nazwa użytkownika: cepik; hasło: cepik),
2. Przejść do katalogu Instalatory > VPN,
3. Pobrać plik Cert_infrastruktura_2022,
4. Po rozpakowaniu pojawią się trzy pliki z certyfikatami (INFRAC2_CA, INFRAC2_CA_P,
INFRAC2_CA_T), które należy zaimportować do Zaufanych głównych urzędów certyfikacji,
5. Ponownie nawiązać połączenie VPN.

Poprawność nawiązanego połączenia można zweryfikować w wierszu poleceń za pomocą komendy „ping hello.skp.cepik”.

fotft

Zespół Centralnego Ośrodka Informatyki pod numerem telefonu (42) 2535454 wew. 1 udziela wszelkich informacji związanych zaistniałą sytuacją.

Źródło: cepik.gov.pl.

Import certyfikatów

fotft
fotft
fotft
fotft

Weryfikacja poprawności połączenia pod adresem: https://hello.skp.cepik.

fotft

Broszura

fotft

Broszura Informator dla SKP CEPiK 2.0

Podstawa prawna przy wypełnianiu wniosku

SKP wypełnia formularz wniosku o certyfikat SSL wskazując jako podstawę prawną: art. 80 ba ust. 1 pkt 6 prawo o ruchu drogowym.

Źródło.

Połączenie VPN dla SKP video na youtube

Potwierdzenie

Poprawne połączenie zostaje potwierdzone pod adresem:https://hello.skp.cepik.


fotft

Pomoc:

Cepik helpdesk nr tel. (42) 253 54 54 lub (42) 253 54 99.

email ratunkowy w sprawie certyfikatów wysyłamy z tej samej skrzynki z której było zgłoszenie: cepik@mc.gov.pl

Karty i czytniki oferty: