Notatki 1

Dodano: 05 grudnia 2018


Taksówka BT okresowe:

  • Najpierw wpisujemy do programu badanie dodatkowe a następnie badanie okresowe
  • W zaświadczeniu z bad. dodatkowego oraz bad. okresowego, wpisujemy informacje o spełnieniu warunków dla taksówki
  • W zaświadczeniu z bad. dodatkowego oraz bad. okresowego, wpisujemy informacje o ważości taksometru lub „Pojazd nie jest wyposażony w taksometr”.

Badanie ponowne po zatrzymaniu dowodu:

  • W okresie 14 dni: wykonujemy badanie ponowne na podstawie zaświadczenia, wydanego na naszej SKP
  • Na innej SKP lub po upływie czternastu dni wykonujemy badanie okresowe - można wykonać na podst. karty pojazdu (można wykonać na podstawie pokwitowania)

Pojazd skierowany przez OKRD za uterki w którym po wydaniu skierowania skończyło się okresowe BT:

  • Badanie okresowe – można wykonać, jeśli w zakresie uwzględnia się sprawdzenie usterek wyszczególnionych w pokwitowaniu

Taksówka BT:
Najpierw wpisujemy do programu badanie dodatkowe a następnie badanie okresowe.

M.G.

Notatki 2

Dodano: 05 grudnia 2018


Ujednolicone nowe zasady identyfikacji pojazdów Poz. 776 + Poz. 2089 Zmiana

§2. 1. Zakres okresowego badania technicznego pojazdu obejmuje:

1) identyfikację pojazdu, w tym:

a) sprawdzenie cech identyfikacyjnych oraz ustalenie i porównanie zgodności faktycznych danych pojazdu z danymi zapisanymi w
dowodzie rejestracyjnym lub karcie pojazdu dla pojazdu zarejestrowanego, o ile została wydana, łącznie z danymi i informacjami, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1 i 13 ustawy,

(art. 80b Centralna ewidencja pojazdów: dane:
1) identyfikujące pojazd:
a) numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy pojazdu,
b) numer rejestracyjny pojazdu;

13.techniczne o pojeździe;)

pokwitowaniu, o którym mowa w art. 132 ust. 2 ustawy, łącznie z danymi i informacjami, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1 i 13 ustawy, (napisane wyżej)

(art. 132 2. W razie zatrzymania dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) policjant albo funkcjonariusz Straży Granicznej wydaje kierowcy pokwitowanie ...)

4. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 1
1) stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd:
a) zagraża bezpieczeństwu w szczególności po wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy,
b) zagraża porządkowi ruchu,
c) narusza wymagania ochrony środowiska;
oraz w przypadku stwierdzenia zniszczenia dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) w stopniu powodującym jego nieczytelność lub uzasadnionego podejrzenia podrobienia lub przerobienia dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego), dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) zatrzyma również jednostka upoważniona do przeprowadzania badań technicznych. Zatrzymany dokument przesyłany jest niezwłocznie organowi, który go wydał. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. (wydaje kierowcy pokwitowanie)

Art. 134a.162) W stosunku do pojazdów wykonujących przewóz drogowy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, a także w przypadku kontroli, o której mowa w art. 129a ust. 1 pkt 2–4, uprawnienia i obowiązki policjantów oraz organów Policji określone w art. 132 ust. 1–2 i 5–7 oraz w art. 133 wykonują również odpowiednio inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego oraz organy tej inspekcji.


Na skróty

Identyfikacja pojazdu polega na sprawdzeniu cech identyfikacyjnych (numer VIN oraz numer rejestracyjny) oraz danych technicznych - czy faktyczne dane zgadzają się z danymi zawartymi w:

Dowodzie rejestracyjnym
Karcie pojazdu
Pokwitowaniu (wydanym przez OKRD, FSG, ITD, JUDPBT za zatrzymany dowód rejestracyjny)

Łącznie z danymi i informacjami zawartymi w centralnej ewidencji pojazdów CEP

OKRD - Organ kontroli ruchu drogowego (Policjant)
FSG - Funkcjonariusz Straży Granicznej
ITD - Inspekcja Transportu Drogowego
JUDPBT - Jednostka upoważniona do przeprowadzania badań technicznych (Stacja Kontroli Pojazdów)

Zaświadczenie staje się pokwitowaniem

Poz. 776

§ 6. 3. W przypadku gdy w pojeździe stwierdzono usterki stwarzające zagrożenie, uprawniony diagnosta zamieszcza wpis o nich w zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu i określa wynik badania technicznego jako negatywny. Uprawniony diagnosta zatrzymuje dowód rejestracyjny i w zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu dokonuje wpisu „zatrzymano dowód rejestracyjny nr ...”, z zastrzeżeniem ust. 5.

Ustawa - interpretacja

art. 132 2. W razie zatrzymania dowodu rejestracyjnego, jednostka upoważniona do przeprowadzania badań technicznych, wydaje kierowcy pokwitowanie.

Usterki stwarzające zagrożenie -
usterki stanowiące bezpośrednie i natychmiastowe zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska w stopniu uniemożliwiającym używanie pojazdu w ruchu drogowym, niezależnie od okoliczności.

Poz. 776