.

Dodano: 23 września 2019

Akty prawne stanowiące obowiązkowe wyposażenie stacji kontroli pojazdów.


Przepisy określające wymagania dotyczące warunków technicznych i badań technicznych pojazdów zgodnie z zakresem przeprowadzanych badań stacja kontroli pojazdów powinna posiadać w postaci zbiorów Dzienników Ustaw, ich kopii lub elektronicznych wersji.

Podstawa prawna: (Dz.U. Nr40, poz.275; Załącznik nr 1 objaśnienie).

Poniżej zamieszczono listę obowiązkowych dokumentów. Aktywne łącza otwierają właściwe dokumenty.


Ustawy:

 1. Nowe.
  Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. - o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny (Poz. 870.),
 2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U z 2008r. poz. 1990 ze zm.),
 3. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U z 2015r. poz. 1125),
 4. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646),
 5. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 169),
 6. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1509, ze zm.),
 7. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1036, ze zm.),
 8. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r., poz. 2174, ze zm.).

Zakres i sposób przeprowadzania badań technicznych:

 1. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz.U z 2015r. poz. 776 ze zmianami: z 2015 r. poz.1076, Dz.U.z 2017r. poz.2089, Poz. 1787 z dnia 13 września 2019 r. ),
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 pażdziernika 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych (Dz.U. Nr 236, poz. 1401),
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie badań co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych (Dz.U. poz. 337).

Wymagania w stosunku do stacji kontroli pojazdów:

 1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne (Dz.U. Nr40, poz.275),
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 pażdziernika 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów (Dz.U. Nr 223, poz. 2264).

Warunki techniczne pojazdów:

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 r. poz.2022, ze zmianami: z 2017r. poz. 2338 z 2018r. poz. 855 z 2019r. poz. 1077),
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów wchodzących w skład kolejki turystycznej oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. Nr 110, poz. 729).
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie wymagań funkcjonalnych i wymogów technicznych blokady alkoholowej oraz wzoru dokumentu potwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej (Dz.U., poz.1072),
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu (Dz.U. z 2016 r. poz. 1711).

Opłaty za badania techniczne:

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów ( Dz. U. Nr 223, poz.2261, ze zmianami: z 2005 r. Nr 155, poz. 1302, z 2009 r. Nr 155, poz. 1233, z 2016 r. poz. 1074 ).

Obowiązki przedsiębiorcy:

 1. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. poz.1377, ze zmianami: z 2017 r. poz. 2079).

Rejestracja i oznaczanie pojazdów:

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych ( Dz. U. z 2017 r. poz.2355 ze zmianami: z 2018 r. poz. 893 ).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1088 z póżn. zm.),
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1084).

Pozostałe:

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu
  (Dz.U. poz.1468),
 2. Nowe.
  Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych
  (Dz.U. poz. 759).


Pobranie dokumentów V.190923

W celu spełnienie wymogu posiadania kopii aktów prawnych istnieje możliwość pobrania zestawu dokumentów na dysk swojego komputera.

Po pobraniu archiwum. Należy rozpakować pliki do wybranego folderu na dysku swojego komputera następnie na pulpicie utworzyć skrót do pliku (akty_start.html) znajdującego się w pobranym folderze (akty_obow).

Pobierz


Pliki aktualizacji poprzedniej wersji V.190526 do V.190923.

Jeżeli posiadasz wcześniej pobrany zestaw aktów, wystarczy pobrać aktualizację (instrukcja w pliku /instrukcje.txt/).

Pobierz pliki aktualizacji.