.

Dodano: 18 kwietnia 2021

Akty prawne stanowiące obowiązkowe wyposażenie stacji kontroli pojazdów.


Przepisy określające wymagania dotyczące warunków technicznych i badań technicznych pojazdów zgodnie z zakresem przeprowadzanych badań stacja kontroli pojazdów powinna posiadać w postaci zbiorów Dzienników Ustaw, ich kopii lub elektronicznych wersji.

Podstawa prawna: (Dz.U. Nr40, poz.275; Załącznik nr 1 objaśnienie).

Pobierz wersję lokalną

Poniżej zamieszczono listę obowiązkowych dokumentów. Aktywne łącza otwierają właściwe dokumenty.


Ustawy:

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U z 2021 r. poz. 450).
  Tekst jednolity z dnia 1 marca 2021 r.
 2. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U z 2021 r. poz. 272).
  Tekst jednolity z dnia 22 stycznia 2021 r.
 3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162).
  Tekst jednolity z dnia z dnia 8 grudnia 2020 r.
 4. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 154).
  Tekst jednolity z dnia z dnia 20 grudnia 2019 r.
 5. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1387 ze zm.)
  Tekst ujednolicony (z dnia 28 01 2020 r).
 6. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 865 ze zm.)
  Tekst ujednolicony (z dnia 28 01 2020).
 7. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r., poz. 685).

Zakres i sposób przeprowadzania badań technicznych:

 1. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz.U z 2015r. poz. 776 ze zmianami: z 2015 r. poz.1076, z 2016 r. poz. 1075, z 2017 r. poz. 2089, z 2018 r. poz. 1048, z 2019 r. poz.1787, 2466),
  Tekst ujednolicony przez Ośrodek Auto-Transbud (z dnia 01 01 2020).
 2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie organu zobowiązanego do przechowywania oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu o wymianie drogomierza oraz sposobu przekazywania tego oświadczenia (Dz.U. Poz. 2519).
 3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru urzędowego formularza oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu o wymianie drogomierza (Dz.U. Poz. 2482). Druk do pobrania.
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych czynności diagnostów związanych z odczytem wskazania drogomierza oraz wysokości opłaty z tym związanej (Dz.U. Poz. 2390).
 5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie badań co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych (Dz.U. poz. 337).
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 pażdziernika 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych (Dz.U. Nr 236, poz. 1401).

Warunki techniczne pojazdów:

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 2022, ze zmianami: z 2017r. poz. 2338 z 2018r. poz. 855, z 2019r. poz. 2560 z 2020. poz. 1886)
  Tekst ujednolicony przez Ośrodek Auto-Transbud (z dnia 01 01 2020).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów wchodzących w skład kolejki turystycznej oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. Nr 110, poz. 729).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie wymagań funkcjonalnych i wymogów technicznych blokady alkoholowej oraz wzoru dokumentu potwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej (Dz.U., poz. 1072).
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu (Dz.U. z 2016 r. poz. 1711).

ADR Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych:

 1. ADR 2015 (Dz.U. z dnia 26 marca 2015 r , poz. 882 TOM I),
 2. ADR 2015 (Dz.U. z dnia 26 marca 2015 r , poz. 882 TOM II),
 3. ADR 2019 (Dz.U. z dnia 18 lutego 2019 r , poz. 769 TOM I),
 4. ADR 2019 (Dz.U. z dnia 18 lutego 2019 r , poz. 769 TOM I cd),
 5. ADR 2019 (Dz.U. z dnia 18 lutego 2019 r , poz. 769 TOM II),
 6. ADR 2019 (Dz.U. z dnia 18 lutego 2019 r , poz. 769 TOM II cd),

Opłaty za badania techniczne:

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz. U. Nr 223, poz. 2261, ze zmianami: z 2005 r. Nr 155, poz. 1302, z 2009 r. Nr 155, poz. 1233, z 2016 r. poz. 1074).

Wymagania w stosunku do stacji kontroli pojazdów:

 1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne (Dz.U. Nr40, poz. 275),
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 pażdziernika 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów (Dz.U. Nr 223, poz. 2264).

Obowiązki przedsiębiorcy:

 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. poz. 2546).

Rejestracja i oznaczanie pojazdów:

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2355 ze zmianami: z 2018 r. poz. 893 , z 2019 r. poz. 1143 , z 2019 r. poz. 1272 , z 2019 r. poz. 2483 ).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2130 ).
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 100).
  Tekst jednolity z dnia 29 grudnia 2020 r.

Pozostałe:

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu
  (Dz.U. poz. 1468).
 2. Nowe.
  Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych
  (Dz.U. poz. 759).


Pobranie dokumentów V.0421

W celu spełnienie wymogu posiadania kopii aktów prawnych istnieje możliwość pobrania zestawu dokumentów na dysk swojego komputera.

Po pobraniu archiwum. Należy rozpakować pliki do wybranego folderu na dysku swojego komputera następnie na pulpicie utworzyć skrót do pliku (akty_start.html) znajdującego się w rozpakowanym folderze (akty_obow).

Pobierz wersję lokalną