eurodiagnosta.pl

Definicje oznaczenia

DMC definicja

Dopuszczalna masa całkowita - największa określona właściwymi warunkami technicznymi masa pojazdu
obciążonego osobami i ładunkiem, dopuszczonego do poruszania się po drodze;

Maksymalna masa całkowita - rozumie się przez to największą masę pojazdu obciążonego określoną w zależności od jego konstrukcji przez producenta;

Dopuszczalna masa całkowita samochodu osobowego nie może przekroczyć maksymalnej masy całkowitej określonej przez producenta.

Dopuszczalna masa całkowita ciagniętej przez pojazd samochodowy przyczepy z hamulcem nie może przekroczyć:
a) wartości znamionowej urządzenia sprzęgającego,
b) dopuszczalnej masy całkowitej tego pojazdu,
c) maksymalnej masy ciągniętej określonej dla tego pojazdu przez producenta,
d) 3500 kg,

z tym że w przypadku samochodu terenowego, zgodnie z definicją zawartą w ząłaczniku nr 1 do rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji pojazdów samochodowych i przyczep
(Dz. U. z 2004 r. Nr 5, poz. 30)15), masa ta może ulec zwiększeniu do 150%