Poz. 1787. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 13 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

Wchodzi w życie z dniem 4 października 2019 r.
 • Załącznik
  Przedstawia nowy wzór zaświadczenia, w którym datę wykonania badania, przeniesiono do nagłówka dokumentu. Ma się tam znaleźć również określenie miejsca badania. W polu przeznaczonym na numer rejestracyjny znajduje się w nowym zaświadczeniu oznaczenie kraju rejestracji.
 • Dodatkowe pole na drugiej stronie zaświadczenia

  Na drugiej stronie zaświadczenia w polu (6) wpisuje się stwierdzone usterki i ich kategorie.

  W polu (10) wpisuje się inne informacje:

  przekroczone parametry administracyjne w zakresie mas, wymiarów, nacisków oraz ich wartości,

  ustalone dane niezbędne do rejestracji pojazdu,

  stwierdzone niezgodności z warunkami technicznymi pojazdów, zakres i opis stwierdzonych niezgodności danych pojazdu,

  ograniczenia przy zezwoleniu na używanie pojazdu i jego termin,

  a także informacje dotyczące wyposażenia pojazdu w zamontowane urządzenie techniczne z podaniem numeru i daty wystawienia protokołu i decyzji dopuszczającej urządzenie do eksploatacji wydanej przez właściwy organ dozoru technicznego

  oraz informacje o braku w dowodzie rejestracyjnym miejsca przeznaczonego na odpowiedni wpis,

  informację o pojeździe konstrukcyjnie przystosowanym do ruchu lewostronnego (z kierownicą umieszczoną po prawej stronie pojazdu) albo pojeździe konstrukcyjnie przystosowanym do ruchu lewostronnego (z kierownicą umieszczoną po prawej stronie pojazdu), który został następnie przebudowany i przystosowany do ruchu prawostronnego (z kierownicą umieszczoną po lewej stronie pojazdu), oraz inne uwagi.

  W przypadku pojazdu wyposażonego w blokadę alkoholową należy wpisywać producenta, typ oraz numer seryjny urządzenia na podstawie dokumentu kalibracyjnego.

Czytelny podpis.

Podpis własnoręczny który, zawiera możliwe do odczytania nazwisko podpisującego w formie, jakiej przy podpisywaniu dokumentów stale używa.

„Czytelny podpis” nie jest pojęciem posiadającym definicję legalną.
Jeżeli chodzi o podpisy składane w stosunkach urzędowych, zwłaszcza na pismach dokumentujących dokonanie czynności prawnych, przyjmuje się powszechnie, że czytelny podpis oznacza imię i nazwisko lub co najmniej nazwisko podpisującego.

Pełny tekst na: interpretacja-podatkowa.pl


fot
Nowe zaświadczenie (fragment)
fot
Nowe zaświadczenie druga strona
Poz. 1466. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym z dnia 13 czerwca 2019 r.

Nowy rodzaj dodatkowego badania technicznego.

Badaniu temu podlega pojazd skierowany przez starostę po otrzymaniu:

  a) informacji, o której mowa w art. 54f ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,

  b) wniosku organu kontroli ruchu drogowego o konieczności przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego pojazdu kategorii M2, M3, N2 i N3, przyczepy kategorii O3 i O4 i ciągnika kołowego kategorii T5 użytkowanego na drodze publicznej do wykonywania zarobkowego przewozu rzeczy.
Poz. 870. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny z dnia 15 marca 2019 r.

 • Art. 1.
  Dotyczy wymiany licznika przebiegu pojazdu (drogomierza). Wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
 • Art. 2.
  Dotyczy: Kar za zmany wskazań drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingerencję w prawidłowość jego pomiaru.
  Obowiązuje od 24 maja 2019 r.
Poz. 317 Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r.

 • Rozdział 7
  Zmiany w przepisach obowiązujących
  Art. 48. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 1094, z późn. zm.5)) po art. 96b dodaje się art. 96c w brzmieniu:
  „Art. 96c. Kto nie przestrzega ograniczeń w dostępie do strefy czystego transportu podlega karze grzywny do 500 złotych.”.
 • darmowe parkowanie w strefach

  Art. 49. 2) Samochody elektryczne są zwolnione z opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania.

 • możliwość korzystania z "bus pasów"

  Art. 55. „Art. 148a. 1. Do dnia 1 stycznia 2026 r. dopuszcza się poruszanie pojazdów elektrycznych ..., po wyznaczonych przez zarządcę drogi pasach ruchu dla autobusów.

 • oznaczenie nalepką

  Art. 148b. 1. Od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. pojazdy elektryczne i pojazdy napędzane wodorem oznacza się nalepką wskazującą na rodzaj paliwa wykorzystywanego do ich napędu umieszczaną na przedniej szybie pojazdu według wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1. 2. Nalepkę, o której mowa w ust. 1, wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedziby właściciela pojazdu.”.

 • tablice wskazujące na rodzaj paliwa obowiązuje od 01 stycznia 2020

  2) w art. 71 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
  „2a. Pojazd elektryczny i pojazd napędzany wodorem posiadają tablice rejestracyjne wskazujące na rodzaj paliwa wykorzystywanego do ich napędu.”;

Poz. 2338 Rozporządzenie w sprawie zmiany warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia z dnia 11 grudnia 2017 r.

Poz. 2355 Nowe rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych z dnia 11 grudnia 2017.

 • Nowe wzory tablic rejestracyjnych - Tablica samochodowa zmniejszona
 • Właściciel pojazdu nie ma obowiązku przedłożenia tłumaczenia: dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego
 • Wtórnik nalepki kontrolnej wydaje się na podstawie złożonego oświadczenia - nie ma bowiązku okazania karty pojazdu i dowodu rejestracyjnego
 • Na pojeździe zarejestrowanym w Rzeczypospolitej Polskiej, który ma być używany w ruchu międzynarodowym, umieszcza się z tyłu na nadwoziu pojazdu znak z literami „PL”.
  Znak „PL” może być umieszczony na tylnej szybie samochodu w prawym dolnym rogu, pod warunkiem że będzie zapewniona wystarczająca widoczność znaku i czytelność liter.( Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 i 2, uważa się za spełniony, jeżeli na tablicy rejestracyjnej jest umieszczony znak określający państwo, w którym pojazd został zarejestrowany. Ustawa Art. 59. ust. 3.)
 • Wzór dowodu rejestracyjnego strona 2 - potwierdzenie przeprowadzenia badania  technicznego  pojazdu i daty następnego badania technicznego  pojazdu w rubryce dowodu  rejestracyjnego  „TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO”
 • Nowe wyróżniki województw i powiatów dla tablic rejestracyjnych
 • Zmieniono czcionki liter i cyfr do tablic rejestracyjnych