Poz. 870. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny z dnia 15 marca 2019 r.

 • Art. 1.
  Dotyczy wymiany licznika przebiegu pojazdu (drogomierza).
  Wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
 • Art. 2.
  Dotyczy: Kar za zmany wskazań drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingerencję w prawidłowość jego pomiaru.
  Obowiązuje od 24 maja 2019 r.
Poz. 317 Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r.

 • Rozdział 7
  Zmiany w przepisach obowiązujących
  Art. 48. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 1094, z późn. zm.5)) po art. 96b dodaje się art. 96c w brzmieniu:
  „Art. 96c. Kto nie przestrzega ograniczeń w dostępie do strefy czystego transportu podlega karze grzywny do 500 złotych.”.
 • darmowe parkowanie w strefach

  Art. 49. 2) Samochody elektryczne są zwolnione z opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania.

 • możliwość korzystania z "bus pasów"

  Art. 55. „Art. 148a. 1. Do dnia 1 stycznia 2026 r. dopuszcza się poruszanie pojazdów elektrycznych ..., po wyznaczonych przez zarządcę drogi pasach ruchu dla autobusów.

 • oznaczenie nalepką

  Art. 148b. 1. Od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. pojazdy elektryczne i pojazdy napędzane wodorem oznacza się nalepką wskazującą na rodzaj paliwa wykorzystywanego do ich napędu umieszczaną na przedniej szybie pojazdu według wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1. 2. Nalepkę, o której mowa w ust. 1, wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedziby właściciela pojazdu.”.

 • tablice wskazujące na rodzaj paliwa obowiązuje od 01 stycznia 2020

  2) w art. 71 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
  „2a. Pojazd elektryczny i pojazd napędzany wodorem posiadają tablice rejestracyjne wskazujące na rodzaj paliwa wykorzystywanego do ich napędu.”;

Poz. 2338 Rozporządzenie w sprawie zmiany warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia z dnia 11 grudnia 2017 r.

Poz. 2355 Nowe rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych z dnia 11 grudnia 2017.

 • Nowe wzory tablic rejestracyjnych - Tablica samochodowa zmniejszona
 • Właściciel pojazdu nie ma obowiązku przedłożenia tłumaczenia: dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego
 • Wtórnik nalepki kontrolnej wydaje się na podstawie złożonego oświadczenia - nie ma bowiązku okazania karty pojazdu i dowodu rejestracyjnego
 • Na pojeździe zarejestrowanym w Rzeczypospolitej Polskiej, który ma być używany w ruchu międzynarodowym, umieszcza się z tyłu na nadwoziu pojazdu znak z literami „PL”.
  Znak „PL” może być umieszczony na tylnej szybie samochodu w prawym dolnym rogu, pod warunkiem że będzie zapewniona wystarczająca widoczność znaku i czytelność liter.( Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 i 2, uważa się za spełniony, jeżeli na tablicy rejestracyjnej jest umieszczony znak określający państwo, w którym pojazd został zarejestrowany. Ustawa Art. 59. ust. 3.)
 • Wzór dowodu rejestracyjnego strona 2 - potwierdzenie przeprowadzenia badania  technicznego  pojazdu i daty następnego badania technicznego  pojazdu w rubryce dowodu  rejestracyjnego  „TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO”
 • Nowe wyróżniki województw i powiatów dla tablic rejestracyjnych
 • Zmieniono czcionki liter i cyfr do tablic rejestracyjnych

ed.pl