Nowe akty prawne - co się zmienia?


7 marca 2021

„POMAGAMY I CHRONIMY”.

Poz. 1886. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

W październiku 2020 r. ogłoszono nowe przepisy dotyczące barwy i oznakowania pojazdów Policji. Przepisy te weszły w źycie z początkiem listopada 2020 r.

Pojazd Policji z wyjątkiem motocykla powinien mieć barwę niebiesko-granatową albo srebrną.

Pojazd o barwie niebiesko-granatowej

powinien być oznakowany pasem wyróżniającym barwy białej i umieszczonym po obu stronach pojazdu napisem „POLICJA” barwy białej.

Napis „POLICJA” barwy białej z przodu i z tyłu pojazdu, przy czym napis z przodu może być odwrócony (lustrzany).

Pojazd o barwie srebrnej powinien być oznakowany:

a) pasem wyróżniającym odblaskowym barwy niebieskiej z dodatkowymi prostokątnymi elementami odblaskowymi barwy białej, umieszczonymi na jego górnej i dolnej krawędzi,
b) odblaskowym napisem „POLICJA” barwy białej umieszczonym po obu stronach pojazdu na pasie wyróżniającym.”,

Określono również warunki stosowanych oznaczeń świetlnych oraz napisów.

Między innymi:
1b. Na pojeździe Policji o srebrnej barwie nadwozia, z wyjątkiem motocykla, dodatkowo można umieścić:
6) napis „POMAGAMY I CHRONIMY” umieszczony półkolem nad znakiem gwiazdy policyjnej.”;

Mniejsza pojemność skokowa motocykla.

W artykule pierwszym punkt 2) określono mniejszą pojemność skokową silnika, motocykla dwukołowego w zakresie prawa jazdy kategorii A2:

2) w § 43 w ust. 4 w pkt 3 w lit. a wyrazy „395 cm3 ” zastępuje się wyrazami „245 cm3 ”.

foto
Fot. Nowe oznakowanie radiowozu policji. Źródło: motofakty.pl

Przypomnienie - Motocykl Policji powinien mieć:

1) błotniki barwy białej; z przodu motocykla powinien być umieszczony napis „POLICJA” albo
2) srebrną barwę nadwozia oraz powinien być oznakowany pasem wyróżniającym odblaskowym barwy niebieskiej z dodatkowymi prostokątnymi elementami odblaskowymi barwy białej, umieszczonymi na górnej i dolnej krawędzi pasa; odblaskowy napis „POLICJA” barwy białej powinien być umieszczony po obu stronach motocykla na pasie wyróżniającym. Z przodu motocykla powinien być umieszczony odblaskowy napis „POLICJA” barwy białej znajdujący się na nieodblaskowej powierzchni o barwie niebieskiej; na motocyklu mogą znajdować się inne oznaczenia określające jego przynależność do określonej służby policyjnej.

4a. W wyjątkowym przypadku może uczestniczyć w ruchu motocykl Policji niespełniający warunków określonych w ust. 4 oraz w § 26 ust. 1 pkt 2.

§ 25. 1. Pojazd samochodowy uprzywilejowany wyposaża się w sygnały ostrzegawcze:

1) dźwiękowy;
2) świetlny błyskowy.

foto
Fot. Motocykl policji. Źródło: gk24.pl

10 września 2020 edycja styczeń 2021

Najnowsze zmiany ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

Poz. 1517. USTAWA z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695 i 1087) wprowadza się następujące zmiany:

Wyszczególnienie zmian istotnych dla diagnosty przeprowadzającego badania techniczne pojazdów.

Małą literą (art.) oznaczono nowe treści artykułów zmienianej ustawy.

Obowiązuje Dotyczy Artykuł Treść Uwagi
1 04 12 2020 Zabrania się umieszczania tablic rejestracyjnych w innym miejscu niż konstrukcyjnie do tego przeznaczone. Art. 1. 5)

Dotyczy art. 60 ust. 1 pkt. 3a

Źródło
„3a) umieszczania na pojeździe tablic (tablicy) rejestracyjnych w innym miejscu niż konstrukcyjnie do tego przeznaczone; Nie określono kryteriów oceny podczas przeprowadzania BT.
Diagnosta informuje kierującego pojazdem o łamaniu zakazu (zgodnie z ustawą „1a. Utrzymywanie tablic (tablicy) rejestracyjnych i innych wymaganych oznaczeń pojazdu w należytym stanie oraz zapewnienie ich czytelności jest obowiązkiem kierującego pojazdem.”;).
2 04 12 2020 Zabrania się umieszczania na pojeździe zmniejszonych tablic rejestracyjnych, jeżeli pojazd nie posiada odpowiednio zmniejszonego miejsca. Art. 1. 5)

Dotyczy art. 60 ust. 1 pkt. 3b

Źródło
3b) umieszczania na pojeździe jednorzędowych zmniejszonych tablic rejestracyjnych, jeżeli pojazd nie posiada zmniejszonych wymiarów miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczenia tablicy rejestracyjnej;”,

Nie określono kryteriów oceny podczas przeprowadzania BT

3 04 12 2020 Zniesienie obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego jeżeli nie ma wolnego miejsca na potwierdzenie badania technicznego. Art. 1. 12)

Dotyczy art. 74a ust. 5 pkt. 3

Źródło
gdy właściciel pojazdu albo podmiot, o którym mowa w art. 73 ust. 2 i 5, wyrazili wolę wymiany dowodu rejestracyjnego, jeżeli diagnosta wypełnił wszystkie rubryki w dowodzie rejestracyjnym przeznaczone do wpisania terminu następnego badania technicznego pojazdu.

Nie ma obowiązku posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego podczas kontroli drogowej jednak kierowcy, którzy te dowody jednak mają przy sobie powinni również posiadać zaświadczenie z BT.

4 4 12 2020 Obowiązek przekazania nowemu właścicielowi zaświadczenia jeżeli w dowodzie nie określono aktualnego terminy BT Art. 1. 18)

Dotyczy art. 78. a)

Źródło
w ust. 1 po wyrazach „dowód rejestracyjny” dodaje się wyrazy „oraz zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, jeżeli w dowodzie rejestracyjnym nie jest określony aktualny termin ważności badania technicznego”,

Dotyczy sprzedaży pojazdu, w którego DR nie został wpisany termin z braku miejsc a badanie jest aktualne.

5 Termin zostanie ogłoszony w odrębnym komunikacie Samochód osobowy może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy... Art. 1. 19)

Dotyczy art. 78a pkt. 5

Źródło
4a. Samochód osobowy może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy bez możliwości przedłużenia tego okresu i nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym upłynął okres czasowego wycofania określony w ostatniej decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu
4c. Warunkiem dopuszczenia samochodu osobowego do ruchu po jego czasowym wycofaniu jest wykonanie dodatkowego badania technicznego pojazdu potwierdzone w centralnej ewidencji pojazdów. W przypadku braku w centralnej ewidencji pojazdów informacji o dodatkowym badaniu technicznym dopuszczenie do ruchu następuje na podstawie przedłożonego zaświadczenia o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu.”,

Dotyczy pojazdów uszkodzonych w wypadkach.
Po okresie wycofania konieczne dodatkowe badanie.

6 4 10 2020 Diagnosta wpisuje kolejny termin do dowodu rejestracyjnego, jeżeli jest wolne miejsce w rubryce. Art. 1. 29)

Dotyczy art 82 ust. 2 pkt. 2)

Źródło
„2. Uprawniony diagnosta po wykonaniu badania technicznego pojazdu:
1) wydaje zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu;
2) wpisuje kolejny termin badania technicznego do dowodu rejestracyjnego, jeżeli jest wolne miejsce w odpowiedniej rubryce tego dowodu – po stwierdzeniu pozytywnego wyniku badania technicznego pojazdu.”;

W uwagach wydawanego zaświadczenia zamieszcza się informacje o braku w dowodzie rejestracyjnym miejsca przeznaczonego na odpowiedni wpis.

7 04 10 2020 Zwrotu zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego). Może dokonać SKP. Art. 1. 38)

Dotyczy art. 132. 6a

Źródło
e) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: „6a.
Zwrotu zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, może dokonać również jednostka upoważniona do przeprowadzania badań technicznych po przeprowadzeniu badania technicznego odpowiadającego przyczynie zatrzymania, a w przypadku nieprawidłowo wyznaczonego terminu badania technicznego – po jego ponownym ustaleniu, przez przekazanie do centralnej ewidencji pojazdów informacji o zwrocie.”;

Powód zatrzymania DR w razie:
1) stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd:
a) zagraża bezpieczeństwu w szczególności po wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy,
b) zagraża porządkowi ruchu, c) narusza wymagania ochrony środowiska;
2) stwierdzenia, że pojazd nie został poddany badaniu technicznemu w wyznaczonym terminie lub termin badania nie został wyznaczony prawidłowo;

Dowód zatrzymany fizycznie przez SKP może zwrócić starosta.

8 4 09 2022 Karta pojazdu i nalepka kontrolna na szybie nie będą stosowane (tracą ważność). Art. 12 ust. 1,2,3,4 1), 2).
Źródło
1. Nalepki kontrolne wydane na podstawie dotychczasowych przepisów tracą ważność.
2. Właściciel pojazdu może zachować na przedniej szybie pojazdu nalepkę kontrolną wydaną na podstawie dotychczasowych przepisów.
3. Karta pojazdu albo jej wtórnik wydane na podstawie dotychczasowych przepisów tracą ważność.
4. Właściciel pojazdu, który posiada kartę pojazdu albo jej wtórnik, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów:
1) zachowuje tę kartę albo jej wtórnik albo
2) zwraca tę kartę albo jej wtórnik do starosty

Z dniem 4 09 2022 r. Nie można wykonać badania technicznego na podstawie karty pojazdu (karta traci ważność).

Musi zostać odpowiednio zmienione rozporządzenie w sprawie zakresu BT.


20 lipca 2020

Obowiązek przesyłania sprawozdań z opłat ewidencyjnych w formie elektronicznej.

Obowiązuje z dniem 18 kwietnia 2020r.
Ustawa została ogłoszona dnia 17 kwietnia 2020r.
Art. 118. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia,

Art. 24. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284 i 568) wprowadza się następujące zmiany:
2) w art. 80d po ust. 3a dodaje się ust. 3aa w brzmieniu: „3aa. Sprawozdania, o których mowa w ust. 3a pkt 2, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przekazuje się za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ministra właściwego do spraw informatyzacji.”.

Eurodiagnosta komentarz:

W Departamencie Budżetu i Finansów Ministerstwa Cyfryzacji uzyskaliśmy informację, że sprawozdania w formie papierowej nie będą już przyjmowane. Należy przesyłać je za pomocą profilu zaufanego (patrz instrukcja ITS).

Instrukcja uproszczona:

Generujemy sprawozdanie za pomocą programu SKP (tak jak do tej pory), drukujemy następnie, podpisujemy własnoręcznie. Tak przygotowany dokument skanujemy i wysyłamy jako załącznik PDF (również za pomocą ePUAP trzecia strona tej instrukcji).

W przyszłości zestawienia powinny być przesyłane do MC bezpośrednio z programu SKP z wykorzystaniem bezpiecznych połączeń.Zaświadczenie bez pieczątek

Poz. 1787. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 13 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

Wchodzi w życie z dniem 4 października 2019 r.

 • Załącznik przedstawia nowy wzór zaświadczenia, w którym datę wykonania badania, przeniesiono do nagłówka dokumentu. W tym polu ma być również wpisane miejsce badania.
 • PATRONAT Programowanie nagłówka
 • W polu przeznaczonym na numer rejestracyjny znajduje się w nowym zaświadczeniu oznaczenie kraju rejestracji.
 • Dodatkowe pole na drugiej stronie zaświadczenia

  Na drugiej stronie zaświadczenia w polu (6) wpisuje się stwierdzone usterki i ich kategorie.

  W polu (10) wpisuje się inne informacje:

  przekroczone parametry administracyjne w zakresie mas, wymiarów, nacisków oraz ich wartości,

  ustalone dane niezbędne do rejestracji pojazdu,

  stwierdzone niezgodności z warunkami technicznymi pojazdów, zakres i opis stwierdzonych niezgodności danych pojazdu,

  ograniczenia przy zezwoleniu na używanie pojazdu i jego termin,

  a także informacje dotyczące wyposażenia pojazdu w zamontowane urządzenie techniczne z podaniem numeru i daty wystawienia protokołu i decyzji dopuszczającej urządzenie do eksploatacji wydanej przez właściwy organ dozoru technicznego

  oraz informacje o braku w dowodzie rejestracyjnym miejsca przeznaczonego na odpowiedni wpis,

  informację o pojeździe konstrukcyjnie przystosowanym do ruchu lewostronnego (z kierownicą umieszczoną po prawej stronie pojazdu) albo pojeździe konstrukcyjnie przystosowanym do ruchu lewostronnego (z kierownicą umieszczoną po prawej stronie pojazdu), który został następnie przebudowany i przystosowany do ruchu prawostronnego (z kierownicą umieszczoną po lewej stronie pojazdu), oraz inne uwagi.

  W przypadku pojazdu wyposażonego w blokadę alkoholową należy wpisywać producenta, typ oraz numer seryjny urządzenia na podstawie dokumentu kalibracyjnego.

Czytelny podpis.

Podpis własnoręczny który, zawiera możliwe do odczytania nazwisko podpisującego w formie, jakiej przy podpisywaniu dokumentów stale używa.

„Czytelny podpis” nie jest pojęciem posiadającym definicję legalną.
Jeżeli chodzi o podpisy składane w stosunkach urzędowych, zwłaszcza na pismach dokumentujących dokonanie czynności prawnych, przyjmuje się powszechnie, że czytelny podpis oznacza imię i nazwisko lub co najmniej nazwisko podpisującego.

Pełny tekst na: interpretacja-podatkowa.pl


fot
Nowe zaświadczenie (fragment)
fot
Nowe zaświadczenie druga strona
Poz. 1466. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym z dnia 13 czerwca 2019 r.

Nowy rodzaj dodatkowego badania technicznego.

Badaniu temu podlega pojazd skierowany przez starostę po otrzymaniu:

  a) informacji, o której mowa w art. 54f ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,

  b) wniosku organu kontroli ruchu drogowego o konieczności przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego pojazdu kategorii M2, M3, N2 i N3, przyczepy kategorii O3 i O4 i ciągnika kołowego kategorii T5 użytkowanego na drodze publicznej do wykonywania zarobkowego przewozu rzeczy.
Poz. 870. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny z dnia 15 marca 2019 r.

 • Art. 1.
  Dotyczy wymiany licznika przebiegu pojazdu (drogomierza). Wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
 • Art. 2.
  Dotyczy: Kar za zmany wskazań drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingerencję w prawidłowość jego pomiaru.
  Obowiązuje od 24 maja 2019 r.
Poz. 317 Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r.

 • Rozdział 7
  Zmiany w przepisach obowiązujących
  Art. 48. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 1094, z późn. zm.5)) po art. 96b dodaje się art. 96c w brzmieniu:
  „Art. 96c. Kto nie przestrzega ograniczeń w dostępie do strefy czystego transportu podlega karze grzywny do 500 złotych.”.
 • darmowe parkowanie w strefach

  Art. 49. 2) Samochody elektryczne są zwolnione z opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania.

 • możliwość korzystania z "bus pasów"

  Art. 55. „Art. 148a. 1. Do dnia 1 stycznia 2026 r. dopuszcza się poruszanie pojazdów elektrycznych ..., po wyznaczonych przez zarządcę drogi pasach ruchu dla autobusów.

 • oznaczenie nalepką

  Art. 148b. 1. Od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. pojazdy elektryczne i pojazdy napędzane wodorem oznacza się nalepką wskazującą na rodzaj paliwa wykorzystywanego do ich napędu umieszczaną na przedniej szybie pojazdu według wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1. 2. Nalepkę, o której mowa w ust. 1, wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedziby właściciela pojazdu.”.

 • tablice wskazujące na rodzaj paliwa obowiązuje od 01 stycznia 2020

  2) w art. 71 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
  „2a. Pojazd elektryczny i pojazd napędzany wodorem posiadają tablice rejestracyjne wskazujące na rodzaj paliwa wykorzystywanego do ich napędu.”;

Poz. 2338 Rozporządzenie w sprawie zmiany warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia z dnia 11 grudnia 2017 r.

Poz. 2355 Nowe rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych z dnia 11 grudnia 2017.

 • Nowe wzory tablic rejestracyjnych - Tablica samochodowa zmniejszona
 • Właściciel pojazdu nie ma obowiązku przedłożenia tłumaczenia: dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego
 • Wtórnik nalepki kontrolnej wydaje się na podstawie złożonego oświadczenia - nie ma bowiązku okazania karty pojazdu i dowodu rejestracyjnego
 • Na pojeździe zarejestrowanym w Rzeczypospolitej Polskiej, który ma być używany w ruchu międzynarodowym, umieszcza się z tyłu na nadwoziu pojazdu znak z literami „PL”.
  Znak „PL” może być umieszczony na tylnej szybie samochodu w prawym dolnym rogu, pod warunkiem że będzie zapewniona wystarczająca widoczność znaku i czytelność liter.( Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 i 2, uważa się za spełniony, jeżeli na tablicy rejestracyjnej jest umieszczony znak określający państwo, w którym pojazd został zarejestrowany. Ustawa Art. 59. ust. 3.)
 • Wzór dowodu rejestracyjnego strona 2 - potwierdzenie przeprowadzenia badania  technicznego  pojazdu i daty następnego badania technicznego  pojazdu w rubryce dowodu  rejestracyjnego  „TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO”
 • Nowe wyróżniki województw i powiatów dla tablic rejestracyjnych
 • Zmieniono czcionki liter i cyfr do tablic rejestracyjnych