Styczeń 2021.

Najnowsze zmiany ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

Poz. 1517. USTAWA z dnia 14 sierpnia 2020 r.

Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695 i 1087) wprowadza się następujące zmiany:

Wyszczególnienie zmian istotnych dla diagnosty przeprowadzającego badania techniczne pojazdów.

Małą literą (art.) oznaczono nowe treści artykułów zmienianej ustawy.

Obowiązuje Dotyczy Artykuł Treść Uwagi
1 04 12 2020 Zabrania się umieszczania tablic rejestracyjnych w innym miejscu niż konstrukcyjnie do tego przeznaczone. Art. 1. 5)

Dotyczy art. 60 ust. 1 pkt. 3a

Źródło
„3a) umieszczania na pojeździe tablic (tablicy) rejestracyjnych w innym miejscu niż konstrukcyjnie do tego przeznaczone; Nie określono kryteriów oceny podczas przeprowadzania BT.
Diagnosta informuje kierującego pojazdem o łamaniu zakazu (zgodnie z ustawą „1a. Utrzymywanie tablic (tablicy) rejestracyjnych i innych wymaganych oznaczeń pojazdu w należytym stanie oraz zapewnienie ich czytelności jest obowiązkiem kierującego pojazdem.”;).
2 04 12 2020 Zabrania się umieszczania na pojeździe zmniejszonych tablic rejestracyjnych, jeżeli pojazd nie posiada odpowiednio zmniejszonego miejsca. Art. 1. 5)

Dotyczy art. 60 ust. 1 pkt. 3b

Źródło
3b) umieszczania na pojeździe jednorzędowych zmniejszonych tablic rejestracyjnych, jeżeli pojazd nie posiada zmniejszonych wymiarów miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczenia tablicy rejestracyjnej;”,

Nie określono kryteriów oceny podczas przeprowadzania BT

3 04 12 2020 Zniesienie obowiązku wymiany dowodu rejestracyjnego jeżeli nie ma wolnego miejsca na potwierdzenie badania technicznego. Art. 1. 12)

Dotyczy art. 74a ust. 5 pkt. 3

Źródło
gdy właściciel pojazdu albo podmiot, o którym mowa w art. 73 ust. 2 i 5, wyrazili wolę wymiany dowodu rejestracyjnego, jeżeli diagnosta wypełnił wszystkie rubryki w dowodzie rejestracyjnym przeznaczone do wpisania terminu następnego badania technicznego pojazdu.

Nie ma obowiązku posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego podczas kontroli drogowej jednak kierowcy, którzy te dowody jednak mają przy sobie powinni również posiadać zaświadczenie z BT.

4 4 12 2020 Obowiązek przekazania nowemu właścicielowi zaświadczenia jeżeli w dowodzie nie określono aktualnego terminy BT Art. 1. 18)

Dotyczy art. 78. a)

Źródło
w ust. 1 po wyrazach „dowód rejestracyjny” dodaje się wyrazy „oraz zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, jeżeli w dowodzie rejestracyjnym nie jest określony aktualny termin ważności badania technicznego”,

Dotyczy sprzedaży pojazdu, w którego DR nie został wpisany termin z braku miejsc a badanie jest aktualne.

5 31 01 2022
Komunikat
Samochód osobowy może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy... Art. 1. 19)

Dotyczy art. 78a pkt. 5

Źródło
4a. Samochód osobowy może być czasowo wycofany z ruchu na okres od 3 do 12 miesięcy bez możliwości przedłużenia tego okresu i nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym upłynął okres czasowego wycofania określony w ostatniej decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu
4c. Warunkiem dopuszczenia samochodu osobowego do ruchu po jego czasowym wycofaniu jest wykonanie dodatkowego badania technicznego pojazdu potwierdzone w centralnej ewidencji pojazdów. W przypadku braku w centralnej ewidencji pojazdów informacji o dodatkowym badaniu technicznym dopuszczenie do ruchu następuje na podstawie przedłożonego zaświadczenia o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu.”,

Dotyczy pojazdów uszkodzonych w wypadkach.
Po okresie wycofania konieczne dodatkowe badanie.

6 4 10 2020 Diagnosta wpisuje kolejny termin do dowodu rejestracyjnego, jeżeli jest wolne miejsce w rubryce. Art. 1. 29)

Dotyczy art 82 ust. 2 pkt. 2)

Źródło
„2. Uprawniony diagnosta po wykonaniu badania technicznego pojazdu:
1) wydaje zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu;
2) wpisuje kolejny termin badania technicznego do dowodu rejestracyjnego, jeżeli jest wolne miejsce w odpowiedniej rubryce tego dowodu – po stwierdzeniu pozytywnego wyniku badania technicznego pojazdu.”;

W uwagach wydawanego zaświadczenia zamieszcza się informacje o braku w dowodzie rejestracyjnym miejsca przeznaczonego na odpowiedni wpis.

7 04 10 2020 Zwrotu zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego). Może dokonać SKP. Art. 1. 38)

Dotyczy art. 132. 6a

Źródło
e) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu: „6a.
Zwrotu zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, może dokonać również jednostka upoważniona do przeprowadzania badań technicznych po przeprowadzeniu badania technicznego odpowiadającego przyczynie zatrzymania, a w przypadku nieprawidłowo wyznaczonego terminu badania technicznego – po jego ponownym ustaleniu, przez przekazanie do centralnej ewidencji pojazdów informacji o zwrocie.”;

Powód zatrzymania DR w razie:
1) stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd:
a) zagraża bezpieczeństwu w szczególności po wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy,
b) zagraża porządkowi ruchu, c) narusza wymagania ochrony środowiska;
2) stwierdzenia, że pojazd nie został poddany badaniu technicznemu w wyznaczonym terminie lub termin badania nie został wyznaczony prawidłowo;

Dowód zatrzymany fizycznie przez SKP może zwrócić starosta.

8 4 09 2022 Karta pojazdu i nalepka kontrolna na szybie nie będą stosowane (tracą ważność). Art. 12 ust. 1,2,3,4 1), 2).
Źródło
1. Nalepki kontrolne wydane na podstawie dotychczasowych przepisów tracą ważność.
2. Właściciel pojazdu może zachować na przedniej szybie pojazdu nalepkę kontrolną wydaną na podstawie dotychczasowych przepisów.
3. Karta pojazdu albo jej wtórnik wydane na podstawie dotychczasowych przepisów tracą ważność.
4. Właściciel pojazdu, który posiada kartę pojazdu albo jej wtórnik, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów:
1) zachowuje tę kartę albo jej wtórnik albo
2) zwraca tę kartę albo jej wtórnik do starosty

Z dniem 4 09 2022 r. Nie można wykonać badania technicznego na podstawie karty pojazdu (karta traci ważność).

Musi zostać odpowiednio zmienione rozporządzenie w sprawie zakresu BT.