KATALOG USTEREK

Katalog Usterek

Jak to działa


Podstawa

Poz. 2089 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 8 listopada 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

Poz. 776 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 21 kwietnia 2015 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach


Katalog

Katalog jest napisany jako lista hiperłączy, które otwierają pojedyncze karty usterek. Dwa załączniki Rozporządzenia (podstawa w.w.) otwiera się jako odrębne listy hiperłączy. Aby ułatwić odnajdywanie poszczególnych fragmentów załącznika numer 1, dodano listy indeksów (w edycji).

Listy indeksów

Układy indeks

Random Name

Usterki indeks

Random Name

Tekst oryginalny

Random Name

Na kartach załączników znajdują się linki otwierające oryginalny dokument PDF.

Dodatkowo w kartach w których teksty odwołują się do innych aktów prawnych umieszczono aktywne łącza do tych dokumentów. W niektórych kartach pod tabelą dodano szczegółowy opis czynności z odpowiednich załączników.


Uwagi

Stwierdzone w trakcie badania technicznego usterki dzieli się na trzy grupy:
1) UD - usterki drobne – usterki techniczne niemające istotnego wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego i ochrony środowiska;
2) UI - usterki istotne – usterki techniczne mogące naruszać bezpieczeństwo ruchu drogowego i ochrony środowiska;
3) USZ - usterki stwarzające zagrożenie – usterki stanowiące bezpośrednie i natychmiastowe zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska w stopniu uniemożliwiającym używanie pojazdu w ruchu drogowym, niezależnie od okoliczności.

eurodiagnosta.pl