fot

Samochody z USA

ed.pl 05 luty 2018 edycja Grudzień 2023.

Badania techniczne pojazdów sprowadzonych z USA.
 • Badanie techniczne po raz pierwszy (przed pierwszą rejestracją w Polsce) pojazdu, który był zarejestrowany w USA.
 • Badanie techniczne po raz pierwszy (przed pierwszą rejestracją w Polsce) pojazdu, który był zarejestrowany w USA jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska.
Obowiązujące przepisy:

Podstawa prawna - USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Poz. 1047 z dnia 11 maja 2023 r.

Warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu

Art. 71.1. Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodowego... jest dowód rejestracyjny albo pozwolenie czasowe
5. Pojazd zarejestrowany za granicą dopuszcza się do ruchu, jeżeli odpowiada wymaganym warunkom technicznym i jest zaopatrzony w tablice rejestracyjne z numerem rejestracyjnym składającym się z liter alfabetu łacińskiego i cyfr arabskich, z zastrzeżeniem art. 59 ust. 2 i 3, a kierujący pojazdem ma przy sobie dokument stwierdzający dokonanie rejestracji.
6. Pojazd sprowadzony z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej, po dokonaniu zwolnienia pojazdu przez naczelnika urzędu celno-skarbowego do procedury dopuszczenia do obrotu, dopuszcza się do ruchu na okres 30 dni.

Pojazd bez tablic, pojazd wyrejestrowany, pojazd z dokumentem - Salvage Title (uszkodzony) NIE JEST DOPUSZCZONY DO RUCHU

Pojazd musi spełniać warunki techniczne, określone w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.

Podstawa prawna RMI w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia Poz. 2022

§ 11. 1. Pojazd samochodowy wyposaża się:
4) w prędkościomierz umieszczony w polu widzenia kierowcy, wyskalowany w km/h albo jednocześnie w km/h i mph oraz w licznik przebiegu pojazdu (drogomierz);

§ 12. 1. Pojazd, z zastrzeżeniem ust. 2, wyposaża się w następujące światła zewnętrzne:
3. Światła i oznakowanie odblaskowe powinny ponadto odpowiadać warunkom szczegółowym, określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

W przypadku samochodów sprowadzanych z USA konieczna jest wymiana całych lamp i odpowiednia modyfikacja instalacji na typ europejski. Wszelkie modyfikacje lamp, zmiany koloru kloszy itp. są niedozwolone. Dotyczy to również przednich reflektorów.
Z informacji uzyskanych w Ministerstwie Infrastruktury wynika, że Minister nie zezwala na odstępstwo od warunków technicznych w zakresie oświetlenia. Źródło Ministerstwo Infrastruktury.

Należy ustalić dane techniczne pojazdu niezbędne do jego rejestracji.

Art. 81.13. W razie powstania trudności w ustaleniu parametrów pojazdu, badanie techniczne może być przeprowadzone po przedstawieniu opinii rzeczoznawcy samochodowego, o którym mowa w art. 79a. podstawa

Art. 79a. 1. Rzeczoznawcą samochodowym jest osoba, która:
7) została wpisana na listę rzeczoznawców samochodowych.
2. Minister właściwy do spraw transportu wpisuje na listę rzeczoznawców samochodowych osobę, która spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 2–6, i potwierdza wpis, wydając zaświadczenie.

Certyficate Of Title

 • Amerykański dokument - Certyficate Of Title (tytuł własności) jest "dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu" innym dokumentem stwierdzającym rejestrację pojazdu - dowodem rejestracyjnym.
 • Ustawa
  Art. 72. 1. Rejestracji dokonuje się na podstawie:
  5) dowodu rejestracyjnego, jeżeli pojazd był zarejestrowany;

  2a. W przypadku pojazdu sprowadzanego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim zamiast dowodu rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie.

  Zakres
  § 2. 1. Zakres okresowego badania technicznego pojazdu obejmuje:
  1) identyfikację pojazdu, w tym:
  a) sprawdzenie cech identyfikacyjnych oraz ustalenie i porównanie zgodności faktycznych danych pojazdu z danymi w:
  – dowodzie rejestracyjnym,
  – pozwoleniu czasowym, w tym dla pojazdu, o którym mowa w art. 70d ust. 3 ustawy wraz z kartą pojazdu, o ile została wydana,

  Występują różne rodzaje dokumentów "TITLE"

  Autor zdjęć: samochodyzusa.com.pl
 • Badanie techniczne po raz pierwszy (przed pierwszą rejestracją w Polsce) pojazdu, który był zarejestrowany w USA.

 • Można wykonać: bez tablic rejestracyjnych na podstawie dokumentu "Certyficate Of Title":

  Pojazd bez tablic, pojazd wyrejestrowany, pojazd z dokumentem - Salvage Title (uszkodzony) NIE JEST DOPUSZCZONY DO RUCHU

  Lub na podstawie: pozwolenia czasowego i tablic tymczasowych.

  Łączny koszt BT 98=98.00zł opłata za badanie okresowe.

  Okresowe badanie techniczne po raz pierwszy jest przeprowadzane przed pierwszą rejestracją pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Opłata 98.00zł.

  11. Niezależnie od badań, o których mowa w ust. 3–5, dodatkowemu badaniu technicznemu podlega pojazd:

  2) skierowany przez starostę albo na wniosek posiadacza pojazdu:
  a) w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji, opłata 60.00zł.

 • Badanie techniczne po raz pierwszy (przed pierwszą rejestracją w Polsce) pojazdu, który był zarejestrowany w USA jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska.

  Możliwość przeprowadzenia badania dodatkowego jako integralną część badania okresowego po raz pierwszy, pojazdu bez tablic rejestracyjnych może być dopuszczona w uzasadnionych przypadkach (konsultować z właściwym nadzorem nad SKP).

 • Obowiązują: pozwolenie czasowe oraz tablice tymczasowe:

  Łączny koszt BT 98+94=192.00zł obejmuje opłatę za badanie okresowe, opłatę za badanie dodatkowe (jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska).

  Okresowe badanie techniczne po raz pierwszy jest przeprowadzane przed pierwszą rejestracją pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Opłata 98.00zł.

  11. Niezależnie od badań, o których mowa w ust. 3–5, dodatkowemu badaniu technicznemu podlega pojazd:

  2) skierowany przez starostę albo na wniosek posiadacza pojazdu:

  a) w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji, opłata 60.00zł.
  b) jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska; opłata 94.00zł.

 • Data pierwszej rejestracji

  Podstawa Poz. 2022

  3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
  1) „stosowaniu warunków technicznych w zależności od daty zarejestrowania pojazdu po raz pierwszy”, rozumie się przez to stosowanie tych warunków odpowiednio do daty pierwszej rejestracji pojazdu, którą jest:
  d) 1 stycznia roku produkcji – w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy, dla którego nie można ustalić daty pierwszej rejestracji za granicą;