fot

Rozmieszczenie Źródło grafiki HELLA

Światła do jazdy dziennej „RL”.

Podstawa - Warunki techniczne Poz. 2022 z 2016 r.

W pojazdach zarejestrowanych do dnia 31 grudnia 2009r, połączenie elektryczne może być takie, aby nie można było ich włączyć, jeśli nie są jednocześnie włączone tylne światła pozycyjne.
W pojazdach zarejestrowanych po dniu 31 grudnia 2009 r. połączenie elektryczne powinno być takie - światła do jazdy dziennej powinny automatycznie się włączać, kiedy urządzenie włączające lub wyłączające silnik znajduje się w położeniu umożliwiającym pracę silnika.
Przednie i tylne światła pozycyjne oraz oświetlenie tablicy rejestracyjnej nie włączają się, jeżeli włączone są światła do jazdy dziennej.

Poz. 2022 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA1) z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

  1) powinny się automatycznie włączać, kiedy urządzenie włączające lub wyłączające silnik znajduje się w położeniu umożliwiającym pracę silnika,48)

  2) mogą być włączone gdy: - automatyczna skrzynia biegów jest w pozycji P - hamulec postojowy jest uruchomiony - przed ruszeniem pojazdu po raz pierwszy po każdym ręcznym uruchomieniu urządzenia zapłonowego,

  3) mogą być wyłączone ręcznie, gdy prędkość pojazdu nie przekracza 10 km/h pod warunkiem automatycznego włączenia po przekroczeniu prędkości 10 km/h lub gdy pojazd przejechał odległość większą niż 100 m i światła pozostają włączone do czasu ich ponownego rozmyślnego wyłączenia,

  4) powinny wyłączać się automatycznie, gdy urządzenie włączające lub wyłączające silnik znajduje się w położeniu uniemożliwiającym pracę silnika po włączeniu przednich świateł mijania, drogowych lub przeciwmgłowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy światła te wykorzystywane są do wysyłania przerywanych sygnałów świetlnych w krótkich odstępach czasu,

  5) jeżeli odległość od światła przedniego kierunku jazdy jest równa lub mniejsza od 40 mm, połączenie elektryczne na odpowiedniej stronie pojazdu powinno zapewniać albo wyłączenie światła do jazdy dziennej albo obniżenie światłości przez cały okres działania światła kierunku jazdy,

  6) jeżeli światło do jazdy dziennej jest wzajemnie połączone ze światłem kierunku jazdy, światło do jazdy dziennej powinno być wyłączone przez cały okres włączenia światła kierunku jazdy,

  7) dopuszcza się, aby wraz ze światłami do jazdy dziennej włączały się: - przednie i tylne światła pozycyjne, górne światła obrysowe - jeżeli występują, boczne światła obrysowe - jeżeli występują oraz oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej, - lub tylko światła pozycyjne tylne.

48) Dla pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy do dnia 31 grudnia 2009 r. dopuszcza się stosowanie przełącznika aktywującego lub dezaktywującego tę funkcję.


Poprzednie - Warunki techniczne - Poz. 305 z 2015 r.

  1) powinny się automatycznie włączać, kiedy urządzenie włączające lub wyłączające silnik znajduje się w położeniu umożliwiającym pracę silnika

  2) powinny wyłączać się automatycznie po włączeniu przednich świateł mijania, drogowych lub przeciwmgłowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy światła te wykorzystywane są do wysyłania przerywanych sygnałów świetlnych w krótkich odstępach czasu,

  3) przednie, boczne (jeżeli występują) i tylne światła pozycyjne, światła obrysowe (jeżeli występują) oraz oświetlenie tylnej tablicy rejestracyjnej nie włączają się jeżeli włączone są światła do jazdy dziennej45)

45) Dla pojazdów rejestrowanych po raz pierwszy po dniu 31 grudnia 2009 r. W pojazdach zarejestrowanych do dnia 31 grudnia 2009 r. dopuszcza się następujące wymagania w zakresie połączeń elektrycznych: połączenie elektryczne może być takie, aby nie można było ich włączyć, jeśli nie są jednocześnie włączone tylne światła pozycyjne.


Montaż

Nie dalej niż 400 mm od bocznego obrysu pojazdu; wzajemna odległość nie może być mniejsza niż 600 mm.

Na wysokości 250÷1500 mm

Światła do jazdy dziennej mogą być używane tylko w warunkach dobrej widoczności

Lampa powinna być oznakowana symbolem homologacji „E” lub „e” oraz numerem, ewentualnie cechami producenta lub dostawcy pojazdu, na który wystawiono krajowe świadectwo homologacji typu pojazdu. Ostatecznie może być oznakowana znakiem zgodności, zgodnie z przepisami o systemie oceny zgodności i akredytacji.

Na każdym świetle zgodnym z typem homologowanym umieszcza się znak homologacji oraz symbol „RL”.


Homologacja

Podstawa - Regulamin nr 87 EKG ONZ

7. ŚWIATŁOŚĆ
7.1. Światłość dla każdego ze świateł nie może wynosić mniej niż 400 cd w osi odniesienia.
7.2. Poza osią odniesienia, wewnątrz pola o kącie określonym na schemacie w załączniku 6 do niniejszego regulaminu, dla każdego ze świateł światłość:
7.2.1. w każdym kierunku odpowiadającym punktom wzorcowego rozkładu światłości zamieszczonego w załączniku 3 do niniejszego regulaminu jest równa co najmniej iloczynowi minimalnej światłości podanej w pkt 7.1 powyżej i wielkości procentowej określonej w wyżej wymienionym rozkładzie dla danego kierunku; oraz
7.2.2. wynosi najwyżej 1 200 cd w dowolnym kierunku, z którego światło jest widoczne.
7.3. Ponadto w żadnym punkcie pól określonych w załączniku 6 światłość nie może być mniejsza niż 1 cd.
7.4. Światło posiadające więcej niż jedno źródło światła musi spełniać wymóg minimalnej światłości w przypadku awarii jednego ze źródeł światła, a w przypadku gdy światło wysyłane jest ze wszystkich źródeł, nie może być przekroczona światłość maksymalna.
Zespół źródeł światła, połączonych w taki obwód, że awaria jednego źródła powoduje przerwanie świecenia pozostałych, uważa się za jedno źródło światła.
8. POWIERZCHNIA WIDOCZNA
Pole powierzchni widocznej w kierunku osi odniesienia światła musi wynosić co najmniej 25 cm2 i nie więcej niż 200 cm2.
9. BARWA ŚWIATŁA
Wysyłane światło musi mieć barwę białą. Jej pomiaru dokonuje się zgodnie z warunkami określonymi w pkt 10 poniżej.


Co warto wiedzieć o światłach LED
do jazdy dziennej – policyjny poradnik kierowcy

Czy samemu można zamontować diodowe paski do jazdy dziennej w samochodzie? Jeżeli tak, to jakie i w jaki sposób? Warto zapoznać się z obowiązującymi przepisami żeby uniknąć przykrych sytuacji na drodze. Czytaj więcej...

fot

Źródło www.info.elblag.pl