23 sierpnia 2023

fotos
Fot. Nowe radiowozy Źródło: www.krakow.pl.

Kody usterek

Oznaczenia kodowe usterek stosowane przez OKRD.

W Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Poz. 2141), które obowiązuje z dniem 7 listopada 2019 r., określono między innymi kryteria oceny stanu technicznego pojazdu.
W załączniku Nr 1 do przywołanego rozporządzenia określono sposób identyfikowania pojazdu, zakres i metody kontroli jego stanu technicznego.

W razie uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska, OKRD wydaje pokwitowanie.

Wydając pokwitowanie według wzoru określonego w załączniku Nr 9 (obecnie obowiązuje załącznik nr 2 Poz. 1778 z 2022 r.) organ kontrolujący ma obowiązek wyszczególnić usterki wyłącznie przez wskazanie numeru pozycji zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. poz. 2141, z późn. zm.) albo opisowo, jeżeli nie są wymienione w tym załączniku).

Pozycje kodowe wyszczególnione w załączniku do rozporządzenia (Dz. U. poz. 2141) powinny odpowiadać przepisom (Poz. 2066), na których pracuje diagnosta, ponieważ zostały określone na podstawie tych samych przepisów unijnych (Dyrektywa 2014/45/UE) jednak zdarzają się nieznaczne różnice.
W związku z powyższym w celu ustalenia zakresu badania technicznego przydatne jest posiadanie (Dz. U. poz. 2141).

Podstawa prawna Poz. 2141

Z późniejszymi zmianami

z dnia 8 stycznia 2021 r. Poz. 86
z dnia 13 stycznia 2022 r Poz. 163
z dnia 8 sierpnia 2022 r. Poz. 1778

Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/47/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie drogowej kontroli technicznej dotyczącej zdatności do ruchu drogowego pojazdów użytkowych poruszających się w Unii oraz uchylającą dyrektywę 2000/30/WE (Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2014, str. 134 oraz Dz. Urz. UE L 197 z 04.07.2014, str. 87).


fotos
Wzór strona 1.
fotos
Wzór strona 2.

Tabela z kodami usterek załącznik Nr 1 do (Dz. U. poz. 2141, z późn. zm.).

Rozporządzenie (Dz. U. poz. 2141)

Różnice w oznaczeniach kodowych
Pozycje kodowe wyszczególnione w załączniku do rozporządzenia (Dz. U. poz. 2141) powinny odpowiadać przepisom (Poz. 2066), na których pracuje diagnosta, ponieważ zostały określone na podstawie tych samych przepisów unijnych (Dyrektywa 2014/45/UE) jednak zdarzają się nieznaczne różnice.

W związku z powyższym w celu ustalenia zakresu badania technicznego przydatne jest posiadanie (Dz. U. poz. 2141).

Przykład.

Dowód rejestracyjny zatrzymany za:

(Dz. U. poz. 2141) 8.4.1 Wycieki płynów - każdy nadmierny wyciek płynu innego niż woda, który może zagrażać środowisku lub stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa innych użytkowników drogi

(Dz. U. poz. 2066) 8.3.1. Wycieki płynów - Każdy nadmierny wyciek płynu, innego niż woda, który może zagrażać środowisku lub stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa innych użytkowników drogi.

Brak pozycji 8.4.1 w (Dz. U. poz. 2066)


(Dz. U. poz. 2141) 8.2.1.2a Emisja zanieczyszczeń gazowych - emisja zanieczyszczeń gazowych przekracza poziom dopuszczalny określony przez producenta

(Dz. U. poz. 2066) 8.2.1.2a Emisja zanieczyszczeń gazowych - Emisja zanieczyszczeń gazowych przekracza poziom dopuszczalny określony przez producenta.

Taka sama treść pozycji 8.2.1.2a w (Dz. U. poz. 21411 i w (Dz. U. poz. 2066)


(Dz. U. poz. 2141) 8.1.1a Układ tłumienia hałasu - poziom hałasu przekracza wartości określone w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia

(Dz. U. poz. 2066) 8.1.1a Układ tłumienia hałasu Poziom hałasu przekracza wartości określone w rozporządzeniu o warunkach technicznych.

Treść pozycji 8.1.1a (Dz. U. poz. 21411) odpowiada treści pozycji 8.1.1a (Dz. U. poz. 2066)


(Dz. U. poz. 2141) 4.4.3 Brak zgodności z wymaganiami rozporządzenia o warunkach technicznych pod względem liczby świateł, typu światła, barwy wysyłanego światła, miejsca montażu, światłości lub oznaczenia.

(Dz. U. poz. 2066) 4.4.3a Brak zgodności z wymaganiami rozporządzenia o warunkach technicznych pod względem liczby świateł, typu światła, barwy wysyłanego światła, miejsca montażu, światłości lub oznaczenia.

Treść pozycji 4.4.3 w (Dz. U. poz. 21411 odpowiada treści 4.4.3a w (Dz. U. poz. 2066)


(Dz. U. poz. 2141) 4.2.3a Brak zgodności z wymaganiami pod względem typu światła, barwy wysyłanego światła, miejsca montażu, światłości lub oznaczenia, określonymi w rozporządzeniu o warunkach technicznych.

(Dz. U. poz. 2066) 4.2.3a Brak zgodności z wymaganiami pod względem typu światła, barwy wysyłanego światła, miejsca montażu, światłości lub oznaczenia, określonymi w rozporządzeniu o warunkach technicznych.

Taka sama treść pozycji 4.2.3a w (Dz. U. poz. 21411 i pozycji 4.2.3a w (Dz. U. poz. 2066)

fotos
Pokwitowanie zatrzymania dokumentu.