1 lipca 2023

Nie pobiera się opłaty ewidencyjnej

Komunikat na stronie cepik.gov.pl

Komunikat dla SKP w sprawie opłaty ewidencyjnej
Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że 6 czerwca 2023 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, która znosi opłatę ewidencyjną.
Powyższa ustawa została opublikowana, co oznacza że za odczyt wskazania drogomierza i przeprowadzone badania techniczne po 1 lipca 2023 r. Stacje Kontroli Pojazdów nie będą pobierały i przekazywały opłaty ewidencyjnej na rachunek funduszu – CEPiK oraz nie będą wysyłać sprawozdania z ww. opłaty ewidencyjnej do Ministerstwa Cyfryzacji.
W związku z powyższym informujemy, że ostatnia opłata ewidencyjna i sprawozdanie powinno zostać przekazane za miesiąc czerwiec 2023 r.


5 maja 2023

Ministerstwo Cyfryzacji
(zmiana adresata wysyłania sprawozdań).

Przesyłanie sprawozdań z opłat ewidencyjnych przez ePUAP

W związku z powołaniem Ministerstwa Cyfryzacji sprawozdania z opłat ewidencyjnych należy przesyłać przez ePUAP do Ministerstwa Cyfryzacji.

Opłaty ewidencyjne stanowiące przychód Funduszu Celowego – CEPiK należy w dalszym ciągu przekazywać na dotychczasowy rachunek bankowy numer: 52 1130 1017 0020 1232 2420 0001 wpisując jako odbiorcę Ministerstwo Cyfryzacji.

Źródło informacji: Departament Usług Cyfrowych Ministerstwa Cyfryzacji (Biuro budżetu i finansów).

Instrukcja

Załatw sprawę skrót do ePUAP

W polu „wybierz urząd lub instytucję, do której składasz pismo” na stronie ePUAP wpisujemy MINIS jak na fotografii, wyświetli się: MINISTERSTWO CYFRYZACJI (00-060 WARSZAWA, WOJ. MAZOWIECKIE)

rodzaj pisma: inne pismo

inny rodzaj pisma wpisujemy: Sprawozdanie z opłaty ewidencyjnej - SKP

Tytuł pisma wpisujemy: Sprawozdanie z opłaty ewidencyjnej - SKP

Treść pisma wpisujemy:
Sprawozdanie z opłaty ewidencyjnej - SKP
Kod rozpoznawczy SKP: XX/XXX/X
Za miesiąc: XX/202X

Dodaj załącznik: (wybierz wygenerowany wcześniej plik PDF zestawienie opłat ewidencyjnych do wysłania)

Sprawdź ewentualnie uzupełnij dane kontaktowe

Dalej

Przejdź do podpisu

podpisz podpisem zaufanym

Dziękujemy twoje pismo zostało wysłane

Poświadczenie przedłożenia drukujemy ze skrzynki moja skrzynka epuap2

fotft
Powiększ.

fotft
Powiększ.

fotft
Powiększ.


4 stycznia 2021 Źródło: cepik.gov.pl

Zmiana nazwy urzędu.

Przesyłanie sprawozdań z opłat ewidencyjnych przez ePUAP

Informujemy, że w związku ze zniesieniem Ministerstwa Cyfryzacji sprawozdania z opłat ewidencyjnych należy przesyłać przez ePUAP do KPRM Cyfryzacja. Skrytka ePUAP (/MAiC/SkrytkaESP) oraz adres (Królewska 27, 00-060 Warszawa) pozostają bez zmian.

Opłaty ewidencyjne stanowiące przychód Funduszu Celowego – CEPiK należy w dalszym ciągu przekazywać na dotychczasowy rachunek bankowy numer: 52 1130 1017 0020 1232 2420 0001 wpisując jako odbiorcę Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Załatw sprawę skrót do ePUAP

W polu wybierz urząd lub instytucję na stronie ePUAP wpisujemy kprm jak na fotografii powyżej, wyświetli się: KPRM CYFRYZACJA (00-060 WARSZAWA, WOJ. MAZOWIECKIE)

fotft
Powiększ.

Cyfryzacja KPRM (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów).


20 października 2020 Źródło: premier.gov.pl

CEPiK w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Z dniem 6 października niesiono Ministerstwo Cyfryzacji. Dotychczasowy Minister Cyfryzacji Marek Zagórski będzie w Kancelarii Premiera kierował zadaniami związanymi z informatyzacją.

20 października 2020 Źródło: cepik.gov.pl

Komunikat dla użytkowników SKP

W związku ze zbliżającym się terminem upływu ważności certyfikatów dostępowych do SI CEPiK 2.0 jednocześnie dla znacznej liczby Stacji Kontroli Pojazdów w kraju, zwracamy się z prośbą o niezwłoczne rozpoczęcie procesu recertyfikacji i składanie wniosków o odnowienie przedmiotowych certyfikatów. Wcześniejsze wystąpienie z wnioskiem pozwoli rozłożyć w czasie liczbę składanych wniosków i zapewnić możliwie szybką obsługę wszystkich wniosków oraz ciągłość działania Stacji Kontroli Pojazdów.

Powyższa prośba skierowana jest do jednostek w których termin ważności certyfikatów kończy się maksymalnie za 60 dni.

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z informacją dostępną na niniejszej stronie, od dnia 3 sierpnia 2020 r. nastąpiła zmiana danych adresowych w zakresie rozpatrywania wniosków certyfikacyjnych. Wnioski oraz korespondencję związaną z wydawaniem certyfikatów należy wysyłać bezpośrednio na poniższy adres:

Centralny Ośrodek Informatyki
ul. Gdańska 47/49
90-729 Łódź

Zmianie uległy również dane kontaktowe w sprawach dotyczących certyfikatów.

Z Centrum Certyfikacji COI skontaktować można się obecnie w następujący sposób:
e-mail: cc.coi@coi.gov.pl
tel. (42) 253 54 71.


20 lipca 2020

Obowiązek przesyłania sprawozdań z opłat ewidencyjnych w formie elektronicznej.

Obowiązuje z dniem 18 kwietnia 2020r.
Ustawa została ogłoszona dnia 17 kwietnia 2020r.
Art. 118. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia,

Art. 24. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284 i 568) wprowadza się następujące zmiany:
2) w art. 80d po ust. 3a dodaje się ust. 3aa w brzmieniu: „3aa. Sprawozdania, o których mowa w ust. 3a pkt 2, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przekazuje się za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ministra właściwego do spraw informatyzacji.”.

Eurodiagnosta komentarz:

W Departamencie Budżetu i Finansów Ministerstwa Cyfryzacji uzyskaliśmy informację, że sprawozdania w formie papierowej nie będą już przyjmowane. Należy przesyłać je za pomocą profilu zaufanego (patrz instrukcja ITS).

Instrukcja uproszczona:

Generujemy sprawozdanie za pomocą programu SKP (tak jak do tej pory), drukujemy następnie, podpisujemy własnoręcznie. Tak przygotowany dokument skanujemy i wysyłamy jako załącznik PDF (również za pomocą ePUAP trzecia strona tej instrukcji).

W przyszłości zestawienia powinny być przesyłane do MC bezpośrednio z programu SKP z wykorzystaniem bezpiecznych połączeń.30 maja 2020 modyfikacja 28 października 2022

W związku z problemami w nawiązaniu połączenia z Systemem CEPiK za pomocą VPN, które występują u części użytkowników SKP informujemy

Instrukcja konfiguracji połączenia VPN

W przypadku pojawiającego się błędnego komunikatu przy próbie nawiązania połączenia VPN i niemożności połączenia VPN:
„anyconnect was not able to establish a connection to the specific Gateway” – komunikat w aplikacji Cisco AnyConnect

Należy zastosować poniższe kroki:

1. Zalogować się na stronie sd.coi.gov.pl/ (nazwa użytkownika: cepik; hasło: cepik),
2. Przejść do katalogu Instalatory > VPN,
3. Pobrać plik Cert_infrastruktura_2022,
4. Po rozpakowaniu pojawią się trzy pliki z certyfikatami (INFRAC2_CA, INFRAC2_CA_P,
INFRAC2_CA_T), które należy zaimportować do Zaufanych głównych urzędów certyfikacji,
5. Ponownie nawiązać połączenie VPN.

Poprawność nawiązanego połączenia można zweryfikować w wierszu poleceń za pomocą komendy „ping hello.skp.cepik”.

fotft

Zespół Centralnego Ośrodka Informatyki pod numerem telefonu (42) 2535454 wew. 1 udziela wszelkich informacji związanych zaistniałą sytuacją.

Źródło: cepik.gov.pl.

Import certyfikatów

fotft
fotft
fotft
fotft

Weryfikacja poprawności połączenia pod adresem: https://hello.skp.cepik.

fotft

Broszura

fotft

Broszura Informator dla SKP CEPiK 2.0

Podstawa prawna przy wypełnianiu wniosku

SKP wypełnia formularz wniosku o certyfikat SSL wskazując jako podstawę prawną: art. 80 ba ust. 1 pkt 6 prawo o ruchu drogowym.

Źródło.

Połączenie VPN dla SKP video na youtube

Potwierdzenie

Poprawne połączenie zostaje potwierdzone pod adresem:https://hello.skp.cepik.


fotft

Pomoc:

Cepik helpdesk nr tel. (42) 253 54 54 lub (42) 253 54 99.

email ratunkowy w sprawie certyfikatów wysyłamy z tej samej skrzynki z której było zgłoszenie: cepik@mc.gov.pl

Karty i czytniki oferty: