Notatki 1

Dodano: 05 grudnia 2018 uaktualniono 10 grudnia 2022


Taksówka BT okresowe:

  • Najpierw wpisujemy do programu badanie dodatkowe a następnie badanie okresowe.
  • W zaświadczeniu z bad. dodatkowego oraz bad. okresowego, wpisujemy informacje o spełnieniu warunków dla taksówki.
  • W zaświadczeniu z bad. dodatkowego oraz bad. okresowego, wpisujemy informacje o ważości taksometru lub „Pojazd nie jest wyposażony w taksometr”.

Taksówka BT:
Najpierw wpisujemy do programu badanie dodatkowe a następnie badanie okresowe.

M.G.

Badanie ponowne po zatrzymaniu dowodu przez SKP:

  • W okresie 14 dni: przeprowadzamy badanie ponowne na podstawie zaświadczenia, wydanego przez naszą SKP.
  • Na innej SKP lub po upływie czternastu dni przeprowadzamy badanie okresowe na podstawie pokwitowania (zaświadczenia wydanego przez SKP).

Pojazd skierowany przez OKRD za uterki, w którym po wydaniu skierowania skończyło się okresowe BT:

  • Najpierw przeprowadzamy badanie dodatkowe (sprawdzenie usunięcia usterek wyszczególnionych w pokwitowaniu) i zwrot dowodu.
  • Kolejny wpis do rejestru badanie okresowe.

Notatki 2

Dodano: 05 grudnia 2018 uaktualniono 10 grudnia 2022


Ujednolicone nowe zasady identyfikacji pojazdów Poz. 776 + Poz. 2089 + Poz. 2066

§2. 1. Zakres okresowego badania technicznego pojazdu obejmuje:

1) identyfikację pojazdu, w tym:

a) sprawdzenie cech identyfikacyjnych oraz ustalenie i porównanie zgodności faktycznych danych pojazdu z danymi w:
dowodzie rejestracyjnym,
pozwoleniu czasowym,
pokwitowaniu, o którym mowa w art. 132 ust. 2 ustawy, łącznie z danymi i informacjami, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1 i 13 ustawy,”,

(art. 80b Centralna ewidencja pojazdów: dane:
1) identyfikujące pojazd:
a) numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy pojazdu,
b) numer rejestracyjny pojazdu;

13.techniczne o pojeździe;)

(art. 132 2. W razie zatrzymania dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) policjant albo funkcjonariusz Straży Granicznej wydaje kierowcy pokwitowanie ...)

4. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 1
1) stwierdzenia lub uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd:
a) zagraża bezpieczeństwu w szczególności po wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy,
b) zagraża porządkowi ruchu,
c) narusza wymagania ochrony środowiska;
oraz w przypadku stwierdzenia zniszczenia dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) w stopniu powodującym jego nieczytelność lub uzasadnionego podejrzenia podrobienia lub przerobienia dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego), dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe) zatrzyma również jednostka upoważniona do przeprowadzania badań technicznych. Zatrzymany dokument przesyłany jest niezwłocznie organowi, który go wydał. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. (wydaje kierowcy pokwitowanie)

Art. 134a.162) W stosunku do pojazdów wykonujących przewóz drogowy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, a także w przypadku kontroli, o której mowa w art. 129a ust. 1 pkt 2–4, uprawnienia i obowiązki policjantów oraz organów Policji określone w art. 132 ust. 1–2 i 5–7 oraz w art. 133 wykonują również odpowiednio inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego oraz organy tej inspekcji.


Na skróty

Identyfikacja pojazdu polega na sprawdzeniu cech identyfikacyjnych (numer VIN oraz numer rejestracyjny) oraz danych technicznych - czy faktyczne dane zgadzają się z danymi zawartymi w:

Dowodzie rejestracyjnym
Karcie pojazdu
Pokwitowaniu (wydanym przez OKRD, FSG, ITD, JUDPBT za zatrzymany dowód rejestracyjny)

Łącznie z danymi i informacjami zawartymi w centralnej ewidencji pojazdów CEP

OKRD - Organ kontroli ruchu drogowego (Policjant)
FSG - Funkcjonariusz Straży Granicznej
ITD - Inspekcja Transportu Drogowego
JUDPBT - Jednostka upoważniona do przeprowadzania badań technicznych (Stacja Kontroli Pojazdów)

Zaświadczenie staje się pokwitowaniem

Poz. 776

§ 6. 3. W przypadku gdy w pojeździe stwierdzono usterki niebezpieczne, uprawniony diagnosta zamieszcza wpis o nich w zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu i określa wynik badania technicznego jako negatywny. Uprawniony diagnosta zatrzymuje dowód rejestracyjny i w zaświadczeniu o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu dokonuje wpisu „zatrzymano dowód rejestracyjny nr ...”, z zastrzeżeniem ust. 5.

Ustawa - interpretacja

art. 132 2. W razie zatrzymania dowodu rejestracyjnego, jednostka upoważniona do przeprowadzania badań technicznych, wydaje kierowcy pokwitowanie.


Ustawa - tekst oryginalny

art. 132 2. W razie zatrzymania dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego) policjant, funkcjonariusz Straży Granicznej albo funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej wydaje kierowcy pokwitowanie. Może on zezwolić na używanie pojazdu przez czas nieprzekraczający 7 dni, określając warunki tego używania w pokwitowaniu. Zezwolenie nie może być wydane w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i c, a także w ust. 1a pkt 1 lit. a i c oraz pkt 6.

Usterki niebezpieczne [UN] -
usterki powodujące bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub naruszające wymagania ochrony środowiska, w stopniu uniemożliwiającym używanie pojazdu w ruchu drogowym, które powodują niedopuszczenie do dalszego używania pojazdu.

Poz. 776