.

Kwiecień 2024

Akty prawne stanowiące obowiązkowe wyposażenie stacji kontroli pojazdów.


Przepisy określające wymagania dotyczące warunków technicznych i badań technicznych pojazdów zgodnie z zakresem przeprowadzanych badań stacja kontroli pojazdów powinna posiadać w postaci zbiorów Dzienników Ustaw, ich kopii lub elektronicznych wersji.

Podstawa prawna: (Dz.U. Nr40, poz.275; Załącznik nr 1 objaśnienie).

Poniżej zamieszczono listę obowiązkowych dokumentów. Aktywne łącza otwierają właściwe dokumenty.


Ustawy:

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U z 2023 r. poz. 1047).
  Tekst jednolity z dnia 11 maja 2023 r.
  Tekst ujednolicony (z dnia 23-01-2024r).
 2. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U z 2022 r. poz. 1514).
  Tekst jednolity z dnia 9 czerwca 2022 r.
 3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2023 r. poz. 221).
  Tekst jednolity z dnia z dnia 1 grudnia 2022 r
 4. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2147).
  Tekst jednolity z dnia z dnia 5 września 2022 r.
 5. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2647 ze zm.)
  Tekst ujednolicony (z dnia 07 02 2023 r).
 6. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2587 ze zm.)
  Tekst ujednolicony (z dnia 07 02 2023).
 7. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r., poz. 931).
  Tekst ujednolicony (z dnia 02 02 2023).

Zakres i sposób przeprowadzania badań technicznych:

 1. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz.U z 2015r. poz. 776) ze zmianami:
  z 2015 r. poz. 1076,
  z 2016 r. poz. 1075,
  z 2017 r. poz. 2089,
  z 2018 r. poz. 1048,
  z 2019 r. poz. 1787,
  z 2019 r. poz. 2466,
  z 2022 r. poz. 2066,
  z 2023 r. poz. 248,
  z 2024 r. Poz. 141 Tekst ujednolicony (z dnia 15 listopada 2023 r.).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych czynności diagnostów związanych z odczytem wskazania drogomierza oraz wysokości opłaty z tym związanej (Dz.U. Poz. 2390).
 3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru urzędowego formularza oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu o wymianie drogomierza (Dz.U. Poz. 2482). Druk do pobrania.
 4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie organu zobowiązanego do przechowywania oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu o wymianie drogomierza oraz sposobu przekazywania tego oświadczenia (Dz.U. Poz. 2519).
 5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie badań co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych (Dz.U. poz. 337).
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 pażdziernika 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych (Dz.U. Nr 236, poz. 1401).

Warunki techniczne pojazdów:

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 2022), ze zmianami:
  z 2017 r. poz. 2338
  z 2018 r. poz. 855
  z 2019 r. poz. 2560
  z 2020 r. poz. 1886
  z 2020 r. poz. 1877
  z 2022 r. poz. 122
  z 2022 r. poz. 2803
  Tekst ujednolicony przez Ośrodek Auto-Transbud (z dnia 04 03 2023).

 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów wchodzących w skład kolejki turystycznej oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. Nr 110, poz. 729).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie wymagań funkcjonalnych i wymogów technicznych blokady alkoholowej oraz wzoru dokumentu potwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej (Dz.U., poz. 1072).
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu (Dz.U. z 2016 r. poz. 1711).

ADR Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych:

 1. ADR 2015 (Dz.U. z dnia 26 marca 2015 r , poz. 882 TOM I),
 2. ADR 2015 (Dz.U. z dnia 26 marca 2015 r , poz. 882 TOM II),
 3. ADR 2023 (Dz.U. z dnia 13 marca 2023 r , poz. 891 TOM I),
 4. ADR 2023 (Dz.U. z dnia 13 marca 2023 r , poz. 891 TOM II),

Opłaty za badania techniczne:

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz.U z 2023 r. poz. 1070)
  Tekst jednolity z dnia 10 maja 2023 r.

Wymagania w stosunku do stacji kontroli pojazdów:

 1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne (Dz.U. Nr40, poz. 275),
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 pażdziernika 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów (Dz.U. Nr 223, poz. 2264).

Rejestracja i oznaczanie pojazdów:

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1847).

  1a. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1255).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1849).

  2a. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1208).
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 100) , ze zmianami:
  z 2022 r. poz. 129).

Pozostałe:

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu
  (Dz.U. poz. 1468).
 2. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U. poz. 759), ze zmianami:
  z 2022 r. poz. 1179).
 3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli
  (Dz.U. poz. 885).


Pobranie dokumentów V.0424

W celu spełnienie wymogu posiadania kopii aktów prawnych istnieje możliwość pobrania zestawu dokumentów na dysk swojego komputera.


Link do pobrania aktów prawnych otrzymasz wysyłając do nas zapytanie.

email link:

fotos
Foto: ISAP

Dokumenty pobrano z systemu ISAP

Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) to system informacji prawnej redagowany przez zespół specjalistów w Ośrodku Informatyki Kancelarii Sejmu. ISAP jest częścią Systemu Informacyjnego Sejmu.