.

Czerwiec 2023

Akty prawne stanowiące obowiązkowe wyposażenie stacji kontroli pojazdów.


Przepisy określające wymagania dotyczące warunków technicznych i badań technicznych pojazdów zgodnie z zakresem przeprowadzanych badań stacja kontroli pojazdów powinna posiadać w postaci zbiorów Dzienników Ustaw, ich kopii lub elektronicznych wersji.

Podstawa prawna: (Dz.U. Nr40, poz.275; Załącznik nr 1 objaśnienie).

Poniżej zamieszczono listę obowiązkowych dokumentów. Aktywne łącza otwierają właściwe dokumenty.


Ustawy:

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U z 2023 r. poz. 1047).
  Tekst jednolity z dnia 11 maja 2023 r.

  1a. Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. - o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1123).
 2. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U z 2022 r. poz. 1514).
  Tekst jednolity z dnia 9 czerwca 2022 r.
 3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2023 r. poz. 221).
  Tekst jednolity z dnia z dnia 1 grudnia 2022 r
 4. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2147).
  Tekst jednolity z dnia z dnia 5 września 2022 r.
 5. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2647 ze zm.)
  Tekst ujednolicony (z dnia 07 02 2023 r).
 6. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2587 ze zm.)
  Tekst ujednolicony (z dnia 07 02 2023).
 7. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r., poz. 931).
  Tekst ujednolicony (z dnia 02 02 2023).

Zakres i sposób przeprowadzania badań technicznych:

 1. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz.U z 2015r. poz. 776) ze zmianami:
  z 2015 r. poz. 1076,
  z 2016 r. poz. 1075,
  z 2017 r. poz. 2089,
  z 2018 r. poz. 1048,
  z 2019 r. poz. 1787,
  z 2019 r. poz. 2466,
  z 2022 r. poz. 2066,
  z 2023 r. poz. 248,
  Tekst ujednolicony przez Ośrodek Auto-Transbud (z dnia 20 02 2023).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych czynności diagnostów związanych z odczytem wskazania drogomierza oraz wysokości opłaty z tym związanej (Dz.U. Poz. 2390).
 3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru urzędowego formularza oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu o wymianie drogomierza (Dz.U. Poz. 2482). Druk do pobrania.
 4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie organu zobowiązanego do przechowywania oświadczenia właściciela lub posiadacza pojazdu o wymianie drogomierza oraz sposobu przekazywania tego oświadczenia (Dz.U. Poz. 2519).
 5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie badań co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdów zabytkowych (Dz.U. poz. 337).
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 pażdziernika 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu oraz trybu nadawania i umieszczania w pojazdach cech identyfikacyjnych (Dz.U. Nr 236, poz. 1401).

Warunki techniczne pojazdów:

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2016 r. poz. 2022), ze zmianami:
  z 2017 r. poz. 2338
  z 2018 r. poz. 855
  z 2019 r. poz. 2560
  z 2020 r. poz. 1886
  z 2020 r. poz. 1877
  z 2022 r. poz. 122
  z 2022 r. poz. 2803
  Tekst ujednolicony przez Ośrodek Auto-Transbud (z dnia 04 03 2023).

 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów wchodzących w skład kolejki turystycznej oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. Nr 110, poz. 729).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie wymagań funkcjonalnych i wymogów technicznych blokady alkoholowej oraz wzoru dokumentu potwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej (Dz.U., poz. 1072).
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu (Dz.U. z 2016 r. poz. 1711).

ADR Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych:

 1. ADR 2015 (Dz.U. z dnia 26 marca 2015 r , poz. 882 TOM I),
 2. ADR 2015 (Dz.U. z dnia 26 marca 2015 r , poz. 882 TOM II),
 3. ADR 2023 (Dz.U. z dnia 13 marca 2023 r , poz. 891 TOM I),
 4. ADR 2023 (Dz.U. z dnia 13 marca 2023 r , poz. 891 TOM II),

Opłaty za badania techniczne:

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzaniem badań technicznych pojazdów (Dz.U z 2023 r. poz. 1070)
  Tekst jednolity z dnia 10 maja 2023 r.

Wymagania w stosunku do stacji kontroli pojazdów:

 1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne (Dz.U. Nr40, poz. 275),
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 pażdziernika 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów (Dz.U. Nr 223, poz. 2264).

Rejestracja i oznaczanie pojazdów:

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1847).

  1a. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1255).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1849).

  2a. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 czerwca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1208).
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 100) , ze zmianami:
  z 2022 r. poz. 129).

Pozostałe:

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu
  (Dz.U. poz. 1468).
 2. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U. poz. 759), ze zmianami:
  z 2022 r. poz. 1179).
 3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli
  (Dz.U. poz. 885).


Pobranie dokumentów V.0623

W celu spełnienie wymogu posiadania kopii aktów prawnych istnieje możliwość pobrania zestawu dokumentów na dysk swojego komputera.


Po pobraniu archiwum. Należy rozpakować pliki do wybranego folderu na dysku swojego komputera następnie na pulpicie utworzyć skrót do pliku (akty_start.html) znajdującego się w rozpakowanym folderze (akty_obow).

Pobierz wersję lokalną

fotos
Foto: ISAP

Dokumenty pobrano z systemu ISAP

Internetowy System Aktów Prawnych (ISAP) to system informacji prawnej redagowany przez zespół specjalistów w Ośrodku Informatyki Kancelarii Sejmu. ISAP jest częścią Systemu Informacyjnego Sejmu.