Karty okresowej kontroli eksploatacyjnej urządzeń SKP

Karty okresowej kontroli eksploatacyjnej urządzeń SKP

Brak określonego wzoru karty okresowej kontroli eksploatacyjnej to nie problem.

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem (Dz.U. Nr 40, poz. 275 § 14.11) na stacji kontroli powinny znajdować się dokumenty potwierdzające wykonanie okresowych kontroli urządzeń — jakie?

W przypadku urządzeń podlegających dozorowi technicznemu oraz urządzeń podlegających kontroli metrologicznej stosowane są wzory dokumentów określone przez te instytucje na podstawie odrębnych przepisów.

W odniesieniu do urządzeń podlegających okresowej kontroli eksploatacyjnej w aktualnym stanie prawnym nie określono wzoru dokumentu potwierdzającego wykonanie czynności kontrolnych.

Podstawa

Opracowano na podstawie:

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne (Dz.U. Nr 40, poz. 275).


Dz.U. Nr 40, poz. 275

Nie obowiązuje, nie znaczy nieaktualne.

Ostatnim aktem prawnym zawierającym określony wzór karty okresowej kontroli urządzenia (przyrządu) stanowiącego wyposażenie stanowiska kontroli był (D.U. Nr 81 z 1999 r. załącznik nr 3), który przestał obowiązywać z dniem 1 stycznia 2004 r.

Powyższe rozporządzenie określa zakres czynności kontrolnych w odniesieniu do wszystkich urządzeń SKP:

Okresowa kontrola eksploatacyjna obejmuje:
1) organoleptyczne sprawdzenie, czy urządzenie lub przyrząd są kompletne i nieuszkodzone mechanicznie,
2) sprawdzenie prawidłowości działania i wskazań dokonane zgodnie z zaleceniami producenta podanymi w dokumentacji techniczno-ruchowej (instrukcji obsługi),
3) inne czynności kontrolne przewidziane przez producenta, przeprowadzone zgodnie z jego zaleceniami.

Terminy:
Okresową kontrolę eksploatacyjną przeprowadza się w terminach zalecanych przez producenta, jednak nie rzadziej niż co sześć miesięcy.

Określa, kto przeprowadza kontrolę:
Okresową kontrolę eksploatacyjną przeprowadza upoważniony przez kierownika stacji kontroli pojazdów pracownik lub inna osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje.


Karty okresowej kontroli ewidencja:
Wyniki kontroli zapisuje się w karcie okresowej kontroli eksploatacyjnej urządzenia lub przyrządu stanowiącego wyposażenie stanowiska kontroli.

Karty okresowej kontroli eksploatacyjnej:
1) prowadzi się bieżąco dla każdego przyrządu lub urządzenia,
2) przechowuje się w formie kartoteki, zgodnie z zasadami ewidencji stosowanymi w stacji kontroli pojazdów.

Praktyka:

Obecnie obowiązkiem przedsiębiorcy prowadzącego SKP jest spełnienie wymogu posiadania dokumentów okresowej kontroli eksploatacyjnej urządzeń.

Wobec braku określonego wzoru karty okresowej kontroli eksploatacyjnej urządzeń (wykorzystuje się karty stosowane uprzednio (D.U. Nr 81 z 1999 r. załącznik nr 3) lub stosuje inne zawierające odpowiednie informacje dotyczące kontrolowanego urządzenia, przyrządu).

Zakres okresowej kontroli eksploatacyjnej urządzenia powinien określić producent w instrukcji urządzenia (jeśli nie określono, przyjmuje się wykonanie podstawowych czynności kontrolnych).

Okresową kontrolę eksploatacyjną przeprowadza się w terminach zalecanych przez producenta. (jeśli nie określono, przyjmuje się nie rzadziej niż co sześć miesięcy).

Okresową kontrolę eksploatacyjną przeprowadza serwis producenta urządzeń lub pracownik SKP posiadający odpowiednie kwalifikacje.

Brak obowiązku (wynika z zapisu w rozporządzeniu) wykonywania okresowej kontroli eksploatacyjnej urządzeń podlegających okresowej kontroli metrologicznej i dozoru technicznego (mimo to przyjmuje się wykonywanie czynności kontrolnych i prowadzenie kart dla wszystkich urządzeń SKP).

Karty do pobrania

Opracowane przez nasz serwis wstępnie wypełnione karty okresowej kontroli eksploatacyjnej dla każdego urządzenia osobno znajdują się w tabeli w dalszej części artykułu.

Karty są dwustronne, zawierają po szesnaście pozycji serwisowych.

Tabela karty do pobrania

Obowiązki SKP

(?)

Wyposażenie wymienione w tabeli podlega:

  • Okresowej kontroli eksploatacyjnej.

Z wyjątkiem urządzeń podlegających:

  • Okresowej kontroli metrologicznej.

  • Okresowemu badaniu przeprowadzanemu przez właściwy organ dozoru technicznego.

Na stacji kontroli pojazdów powinny znajdować się między innymi dokumenty z:

  • Okresowej kontroli eksploatacyjnej.

  • Okresowej kontroli metrologicznej.

  • Okresowej kontroli dozoru technicznego.

Podstawa: (poz.275 § 14.11).

Tabela wyposażenia kontrolno-pomiarowego oraz innego wyposażenia stacji kontroli pojazdów

Wykorzystywanego do przeprowadzania badań technicznych pojazdów.

Karta: każdy przycisk otwiera dedykowaną, wstępnie wypełnioną kartę do druku (PDF).

Lp. Nazwa przyrządu lub urządzenia Karta
1 Urządzenie do podnoszenia:
a) całego pojazdu,
b) osi pojazdu

Pobierz kartę

Pobierz kartę

2 Urządzenie do kontroli działania hamulców:
a) urządzenie rolkowe,
b) urządzenie płytowe (najazdowe),
c) opóźnieniomierze.

Pobierz kartę

Pobierz kartę

Pobierz kartę

3 Przyrząd do pomiaru zbieżności kół jezdnych.

Pobierz kartę

4 Urządzenie do oceny prawidłowości ustawienia kół jezdnych pojazdu.

Pobierz kartę

5 Przyrząd do pomiaru i regulacji ciśnienia powietrza w ogumieniu pojazdu.

Pobierz kartę

6 Przyrząd do pomiaru ustawienia i światłości świateł pojazdu.

Pobierz kartę

7 Miernik poziomu dźwięku.

Pobierz kartę

8 Dymomierz.

Pobierz kartę

9 Przyrząd do kontroli złącza elektrycznego pojazd-przyczepa.

Pobierz kartę

10 Przyrząd do wymuszania kontrolowanego nacisku na mechanizm sterowania hamulcem najazdowym przyczepy.

Pobierz kartę

11 Urządzenie do wymuszania szarpnięć kołami jezdnymi pojazdu.

Pobierz kartę

12 Wieloskładnikowy analizator spalin silników o zapłonie iskrowym.

Pobierz kartę

13 Przyrząd do pomiaru geometrii ustawienia kół i osi pojazdu.

Pobierz kartę

14 Urządzenie do kontroli skuteczności tłumienia drgań zawieszenia pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.

Pobierz kartę

15 Czytnik informacji diagnostycznych do układu OBD II/EOBD.

Pobierz kartę

16 Przyrząd do pomiaru w szybach pojazdu współczynnika przepuszczalności światła.

Pobierz kartę

17 Elektroniczny detektor gazów do kontroli nieszczelności instalacji gazowej.

Pobierz kartę

Objaśnienie:
OBD II/EOBD-pokładowy system diagnostyczny do kontroli emisji spalin.

Karty ed team

Nasze karty okresowej kontroli urządzeń są wstępnie wypełnione.


...

Karta ogólna

Ta karta nie ma wpisanej nazwy przyrządu lub urządzenia.

Karta

...

Druga strona karty

Druga strona karty, kolejne miejsca na dokonywanie wpisów.

Karta

...

Karta do urządzenia

Karta dedykowana dla urządzenia zgodnie z tabelą (załącznik nr 2 do obowiązującego rozporządzenia).

Karta

Jak wypełniamy karty okresowej kontroli eksploatacyjnej.

Nowe karty uzupełniamy o niezbędne informacje dotyczące urządzeń takie jak numer urządzenia (przyrządu) data produkcji itp.
Po dokonaniu okresowej kontroli eksploatacyjnej urządzenia wpisujemy do karty:

  • datę wykonania czynności,
  • pole „wykonane czynności” jest wstępnie wypełnione, ale można dodatkowo wpisać inne czynności,
  • w polu „wyniki kontroli” i w polu „podjęte decyzje” skreślamy nie (jeżeli urządzenie jest sprawne).

Na koniec podpisy, pieczątki i gotowe.


Masz uwagi do tego artykułu napisz komentarz na facebooku