eurodiagnosta.pl

0. IDENTYFIKACJA POJAZDU

0.1. Tablice rejestracyjne (jeżeli są wymagane)


Metoda Usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezadowalający
Kontrola organoleptyczna.
UD UP UN
a) Brak tablicy/tablic lub jej/ich mocowanie grozi odpadnięciem. X
b) Brakujące elementy numeru rejestracyjnego lub tablica nieczytelna. X
c) Numer rejestracyjny niezgodny z dokumentami lub danymi pojazdu. X
d) Ozdobienie tablic rejestracyjnych X
e) Nieprawidłowe oznaczenie znakiem PL lub umieszczony na pojeździe znak określający inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany. X
f) Nieprawidłowe oznaczenie pojazdu przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych. X
g) Miejsce konstrukcyjne do umieszczenia tablic rejestracyjnych nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 5 do rozporządzenia o warunkach technicznych. X
h) Brak zgodności wymiaru tablicy rejestracyjnej z wymiarem miejsca konstrukcyjnego przeznaczonego do jej montażu. X

*Skróty UD, UP oraz UN oznaczają: UD– usterka drobna, UP – usterka poważna, UN – usterka niebezpieczna.

Komentarz