eurodiagnosta.pl

0. IDENTYFIKACJA POJAZDU

0.2. Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN)/numer nadwozia/podwozia/ramy, identyfikacja pojazdu


Metoda Usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezadowalający

1. Kontrola organoleptyczna. Pomiary w uzasadnionych przypadkach.

2. Porównanie zapisów zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia ze stanem faktycznym lub ustalenie faktycznych danych pojazdu na podstawie oględzin i badań.

3. Porównanie danych technicznych pojazdu z wymaganiami technicznymi określonymi w rozporządzeniu o warunkach technicznych. Weryfikacja danych technicznych, w tym z uwzględnieniem katalogu, o którym mowa w § 2 działu II załącznika nr 2 do rozporządzenia.

4. Ustalenie nieznanych lub nowych, danych pojazdu (w przypadku, o którym mowa w art. 81 ust. 13 ustawy, opinia rzeczoznawcy samochodowego). Dotyczy pojazdów, o których mowa w art. 81 ust. 3 ustawy.

Uwaga:
W przypadku braku danych postępuje się w szczegółowy sposób określony w dziale II załącznika nr 2 do rozporządzenia.

UD UP UN
a) Brak numeru (VIN) lub numeru nadwozia (podwozia/ramy) lub nie można go odszukać. X
b) Numer niekompletny, nieczytelny, wyraźnie sfałszowany lub nie zgadza się z dokumentami pojazdu. X
c) Nieczytelne dokumenty pojazdu lub dane nie odpowiadają stanowi faktycznemu. X
d) Oczywiste omyłki, niezgodności w dowodzie rejestracyjnym związane z danymi technicznymi pojazdu. X
e) Brak tabliczki znamionowej albo jest nieczytelna. X
f) Dane zawarte na tabliczce znamionowej są niezgodne ze stanem faktycznym. X
g) Brak możliwości ustalenia co najmniej jednego wymaganego dla danego rodzaju pojazdu parametru zawartego w załączniku nr 4 do rozporządzenia. X
h) Niezgodność parametrów technicznych pojazdu z wymaganiami rozporządzenia o warunkach technicznych. X
i) Brak dokumentu potwierdzającego, że pojazd był zarejestrowany na terytorium jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej (dotyczy pojazdu konstrukcyjnie przystosowanego do ruchu lewostronnego, z kierownicą umieszczoną po prawej stronie pojazdu). X

*Skróty UD, UP oraz UN oznaczają: UD– usterka drobna, UP – usterka poważna, UN – usterka niebezpieczna.

Komentarz