eurodiagnosta.pl

Powrót do gównej listy układów

6. PODWOZIE I ELEMENTY PRZYMOCOWANE DO PODWOZIA

6.1. Podwozie lub rama i elementy do nich przymocowane
6.1.3. Zbiornik paliwa i przewody paliwowe (w tym zbiorniki i przewody paliwowe do celów grzewczych)

Metoda Usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezadowalający
Kontrola organoleptyczna pojazd u umieszczonego na kanale przeglądowym lub na dźwigniku;
w przypadku układów zasilania gazem LPG/CNG/LNG należy zastosować elektroniczny detektor gazu do kontroli nieszczelności instalacji gazowej.
UD UP UN
a) Niepewne mocowanie zbiornika paliwa lub przewodów paliwowych, stwarzające szczególne zagrożenie pożarowe. X
b) Wyciek paliwa, brak korka wlewu paliwa lub korek nieszczelny.

Ryzyko pożaru. Nadmierny wyciek materiałów niebezpiecznych.
X


X
c) Przetarcie przewodów.

Uszkodzenie przewodów.
X

X
d) Nieprawidłowe działanie zaworu odcinającego paliwo (jeżeli jest wymagany). X
e) Zagrożenie pożarowe z powodu:
– wycieku paliwa,
– niewłaściwego oddzielenia zbiornika paliwa lub układu wydechowego,
– stanu komory silnikowej.
X
f) Układ zasilania gazem LPG/CNG/LNG niezgodny z wymaganiami rozporządzenia o warunkach technicznych, napęd wodorowy niezgodny z wymaganiami; część systemu działa nieprawidłowo. X
g) Nadmierna korozja zbiornika. X

*Skróty UD, UP oraz UN oznaczają: UD– usterka drobna, UP – usterka poważna, UN – usterka niebezpieczna.

Komentarz


Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 79/2009 z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych napędzanych wodorem oraz zmieniające dyrektywę 2007/46/WE

Tekst rozporządzenia