eurodiagnosta.pl

Powrót do gównej listy układów

7. INNE WYPOSAŻENIE

7.6. Kliny (podpórki) zabezpieczające koła (jeżeli wymagane)

Metoda Usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezadowalający
Kontrola organoleptyczna.
UD UP UN
Brak lub w złym stanie technicznym. X

*Skróty UD, UP oraz UN oznaczają: UD– usterka drobna, UP – usterka poważna, UN – usterka niebezpieczna.

Komentarz