eurodiagnosta.pl

Powrót do gównej listy układów

7. INNE WYPOSAŻENIE

7.9. Tachograf (jeżeli jest zamontowany/ wymagany)

Metoda Usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezadowalający
1. Sprawdzenie, czy jest zainstalowany tachograf – o ile jest to możliwe.
2. Sprawdzenie, czy nie zostały naruszone plomby lub inne środki zabezpieczające przed nieuprawnioną manipulacją – o ile jest to możliwe.
UD UP UN
a) Zamontowany niezgodnie z wymaganiami. X
b) Nie działa. X
c) Brak plomb lub plomby uszkodzone. X
d) Brak tabliczki kalibracyjnej (lub legalizacyjnej), dane nieczytelne lub kalibracja (legalizacja) nieważna. X
e) Wyraźne oznaki manipulacji lub ingerencji przez osoby niepowołane. X
f) Rozmiar opon niezgodny z parametrami kalibracji. X

*Skróty UD, UP oraz UN oznaczają: UD– usterka drobna, UP – usterka poważna, UN – usterka niebezpieczna.

Komentarz


Tachograf jeżeli jest zamontowany, musi być legalizowany niezależnie czy jest wymagany czy nie 7.9. d) (UP).