eurodiagnosta.pl

Powrót do gównej listy układów

8. UCIĄŻLIWOŚĆ

8.2. Emisja spalin

8.2.1. Emisja spalin z silników z zapłonem iskrowym
8.2.1.2. Emisja zanieczyszczeń gazowych

Metoda Usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezadowalający

1. W odniesieniu do pojazdów do klas emisji Euro 5 i Euro V: pomiar z użyciem analizatora spalin zgodnie ze sposobem określonym w dziale IV załącznika i odczyt zapisów systemu OBD.

1. W odniesieniu do pojazdów klas emisji Euro 5 i Euro V: pomiar z użyciem analizatora spalin zgodnie ze sposobem określonym w dziale IV załącznika i odczyt zapisów systemu OBD.

W odniesieniu do pojazdów od klas emisji Euro 6 i Euro VI: pomiar z użyciem analizatora spalin zgodnie ze sposobem określonym w dziale IV załącznika i odczyt zapisów systemu OBD zgodnie z zaleceniami producenta.

2. Pomiar z użyciem analizatora spalin, a w przypadku pojazdów wyposażonych w odpowiednie pokładowe układy diagnostyczne (OBD), zamiast pomiaru emisji, prawidłowe działanie urządzenia redukującego emisję spalin można sprawdzić przez odpowiedni odczyt z urządzenia OBD, przy jednoczesnym sprawdzeniu prawidłowego działania układu OBD, przy silniku pracującym na biegu jałowym i zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi kondycjonowania.

3. Pomiaru emisji zanieczyszczeń gazowych dokonuje się zgodnie ze szczegółowym sposobem określonym w dziale IV załącznika.

Pomiary nie mają zastosowania do silników dwusuwowych.

UD UP UN
a) Emisja zanieczyszczeń gazowych przekracza poziom dopuszczalny określony przez producenta. X
b)

Jeżeli informacje te nie są dostępne, emisja CO przekracza:
− w przypadku pojazdów niewyposażonych w zaawansowany układ kontroli emisji spalin:
− − 4,5% lub
− − 3,5%,

w zależności od daty pierwszej rejestracji bądź pierwszego dopuszczenia do ruchu i obowiązujących wymogów,

− w przypadku pojazdów wyposażonych w zaawansowany układ kontroli emisji spalin:
− − pomiar na biegu jałowym 0,5 %,
− − pomiar przy podwyższonej prędkości obrotowej biegu jałowego: 0,3 %, lub
− − pomiar na biegu jałowym 0,3%,
− − pomiar przy podwyższonej prędkości obrotowej biegu jałowego: 0,2 %,

w zależności od daty pierwszej rejestracji bądź pierwszego dopuszczenia do ruchu i obowiązujących wymogów.

X
c) Współczynnik lambda poza zakresem 1 ± 0,03 lub brak zgodności ze specyfikacją producenta. X
d) Odczyt z OBD wskazuje poważną awarię. X

*Skróty UD, UP oraz UN oznaczają: UD– usterka drobna, UP – usterka poważna, UN – usterka niebezpieczna.

Komentarz


Test OBD dotyczy pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy od dnia 1 lipca 1995 r. wyposażonych w odpowiednie pokładowe układy diagnostyczne (OBD).

W przypadku pojazdów wyposażonych w odpowiednie pokładowe układy diagnostyczne (OBD), zamiast pomiaru emisji, prawidłowe działanie urządzenia redukującego emisję spalin można sprawdzić przez odpowiedni odczyt z urządzenia OBD, przy jednoczesnym sprawdzeniu prawidłowego działania układu OBD, przy silniku pracującym na biegu jałowym i zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi kondycjonowania.

Dla pojazdów silnikowych wyposażonych w pokładowe systemy diagnostyczne do kontroli emisji zanieczyszczeń gazowych OBDII/EOBD konieczne jest sprawdzenie, czy w badanym pojeździe prawidłowo działa kontrolka MIL, wszystkie procedury (monitory) diagnostyczne są wykonane oraz czy nie występują zarejestrowane kody usterek.

Szegółowa analiza zmian obowiązujących przepisów odnośnie pomiaru emisji zanieczyszczeń gazowych spalin pojazdów w opracowaniu Spaliny 23