eurodiagnosta.pl

Powrót do gównej listy układów

9. WARUNKI DODATKOWE DOTYCZĄCE POJAZDÓW KATEGORII M2 I M3 DO PRZEWOZU OSÓB ORAZ TROLEJBUSU

9.11. Warunki dotyczące przewozu osób niepełnosprawnych

9.11.2. Urządzenia zabezpieczające dla wózków inwalidzkich

Metoda Usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezadowalający
Kontrola organoleptyczna i sprawdzenie działania, w miarę możliwości.
UD UP UN
a) Nieprawidłowe działanie.

Wpływ na bezpieczne działanie.
X

X
b) Zły stan techniczny.

Wpływ na stabilność. Prawdopodobieństwo spowodowania obrażeń.
X

X
c) Uszkodzenie urządzeń sterujących.

Wpływ na bezpieczne działanie.
X

X

*Skróty UD, UP oraz UN oznaczają: UD– usterka drobna, UP – usterka poważna, UN – usterka niebezpieczna.

Komentarz