eurodiagnosta.pl

Powrót do gównej listy układów

9. WARUNKI DODATKOWE DOTYCZĄCE POJAZDÓW KATEGORII M2 I M3 DO PRZEWOZU OSÓB ORAZ TROLEJBUSU

9.6. Przejścia, miejsca dla pasażerów stojących


Metoda Usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezadowalający
Kontrola organoleptyczna.
UD UP UN
a) Niepewne zamocowanie podłogi.

Wpływ na stabilność.
X

X
b) Uszkodzone poręcze lub uchwyty.

Niepewne lub niemożliwe użycie poręczy lub uchwytów.


X
X
c) Niezgodność z wymaganiami rozporządzenia o warunkach technicznych.

Niewystarczająca szerokość lub przestrzeń.
X


X

*Skróty UD, UP oraz UN oznaczają: UD– usterka drobna, UP – usterka poważna, UN – usterka niebezpieczna.

Komentarz