eurodiagnosta.pl

Powrót do gównej listy układów

9. WARUNKI DODATKOWE DOTYCZĄCE POJAZDÓW KATEGORII M2 I M3 DO PRZEWOZU OSÓB ORAZ TROLEJBUSU

9.7. Schody i stopnie


Metoda Usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezadowalający
Kontrola organoleptyczna i sprawdzenie działania (w miarę możliwości).
UD UP UN
a) Zły stan techniczny.

Uszkodzone.

W stopniu wpływającym na stabilność.
X

X
X
b) Nieprawidłowe działanie stopni chowanych. X
c) Niezgodność z wymaganiami rozporządzenia o warunkach technicznych.

Niewystarczająca szerokość lub przekroczona dozwolona wysokość.
X


X

*Skróty UD, UP oraz UN oznaczają: UD– usterka drobna, UP – usterka poważna, UN – usterka niebezpieczna.

Komentarz