Eurodiagnosta Team

Wsparcie techniczne

Zaświadczenia

Informacje ogólne

Popularne.


Brak miejsca na kolejne wpisy terminów następnego badania technicznego pojazdu w dowodzie rejestracyjnym.

Pojazd przedstawiono do badania technicznego bez tablic rejestracyjnych.

Sprawdzenie cech identyfikacyjnych oraz ustalenie i porównanie zgodności faktycznych danych pojazdu przeprowadzono na podstawie danych zapisanych w karcie pojazdu nr: Karta pojazdu utraciła ważność z dniem 4 09 2022 r.

Ponowne sprawdzenie układów i zespołów do badania nr. z dnia.

Pojazd samochodowy konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu osób w liczbie od 5 do 9, wykorzystywany do zarobkowego transportu drogowego osób.

LPG Protokół Nr: Decyzja Nr: Data wydania: Data ważności:

CEPiK


Badanie wykonano bez połączenia z systemem CEP. Dane zostaną przekazane do CEP niezwłocznie po uzyskaniu dostępu do systemu.

TAXI

Pozycja cennika 6.2 42,00 zł.


Przeprowadzono badanie techniczne dodatkowe pojazdu który ma być używany jako taksówka.
Pojazd nie jest wyposażony w taksometr.

Przeprowadzono badanie techniczne dodatkowe pojazdu który ma być używany jako taksówka.
Świadectwo legalizacji taksometru: NR, data wydania, data ważności.

Pojazd przystosowany do przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego za opłatą - TAXI

Pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym przewidzianym dla:
pojazdu przystosowanego do przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego za opłatą (TAXI).

Pojazd podlega następnemu badaniu okresowemu przed upływem 1 roku, licząc od daty przeprowadzenia badania.

Termin kolejnego okresowego badania technicznego winien być skrócony do dnia:

Nauka jazdy

Pozycja cennika 6.6 48,00 zł.


Przeprowadzono badanie techniczne dodatkowe pojazdu przeznaczonego do nauki jazdy, pojazdu do przeprowadzania egzaminu państwowego.

Pojazd podlega następnemu badaniu okresowemu przed upływem 1 roku, licząc od daty przeprowadzenia badania.

Hak

Pozycja cennika 7.1 35,00 zł.


Przeprowadzono dodatkowe badanie techniczne pojazdu, po zamontowaniu haka holowniczego, w zakresie spełnienia warunków dodatkowych dla pojazdu silnikowego przystosowanego do ciągnięcia przyczep.

Pojazd bez homologacji do ciągnięcia przyczep (pojazd konstrukcyjnie nie jest przystosowany do ciągnięcia przyczep).

Pojazd wyposażony w zaczep (urządzenie integrujące bagażnik rowerowy z nadwoziem pojazdu) nie przystosowany do ciągnięcia przyczep.

Blokada alkoholowa

Pozycja cennika 6.13 50,00 zł.


Dane urządzenia (blokady alkoholowej)
Producent: Typ: Numer seryjny: .

Dowód rejestracyjny


Brak miejsca na kolejne wpisy terminów następnego badania technicznego pojazdu w dowodzie rejestracyjnym.

Zatrzymano dowód rejestracyjny - seria: numer:

Zakaz przewozu pasażerów.

Zakaz przewozu ładunków.

Zakaz ciągnięcia przyczep.

Zakaz jazdy od zmierzchu do świtu oraz podczas zmniejszonej widzialności.

Dane techniczne.


Ustalono dane techniczne pojazdu:

G. Masa własna:

F.2. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu (w kg):

Największy dopuszczalny nacisk osi:

O.1. Maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem (w kg):

O.2. Maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca (w kg):

F.3. Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w kg):

P.1. Pojemność silnika (w cm3):

P.2. Maksymalna moc netto silnika (w kW):

Q. Stosunek mocy do masy własnej:
(Q - Stosunek mocy do masy własnej (w kW/kg); dotyczy motocykli i motorowerów.)

S.1 liczba miejsc siedzących, włączając siedzenie kierowcy:

Skierowany


OKRD

Pojazd, który uczestniczył w wypadku drogowym, skierowany przez organ kontroli ruchu drogowego NR SKIEROWANIA.
Usunięto uszkodzenia pojazdu (Ustała przyczyna zatrzymania dowodu rejestracyjnego).
Zwrócono zatrzymany elektronicznie DR.

Pojazd skierowany przez organ kontroli ruchu drogowego – warunki techniczne NR SKIEROWANIA.
Ustała przyczyna zatrzymania dowodu rejestracyjnego.
Zwrócono zatrzymany elektronicznie DR.

Pojazd skierowany przez organ kontroli ruchu drogowego – pojazd nie został poddany badaniu technicznemu w wyznaczonym terminie NR SKIEROWANIA.
Zwrócono zatrzymany elektronicznie DR.

Pojazd skierowany przez organ kontroli ruchu drogowego.
Zakres badania ustalono na podstawie danych zawartych w systemie informatycznym CEP.
Identyfikację pojazdu przeprowadzono na podstawie danych CEP.
Usunięto uszkodzenia pojazdu (Ustała przyczyna zatrzymania dowodu rejestracyjnego).
Zwrócono zatrzymany elektronicznie DR.


Identyfikację i zakres na podstawie danych CEP umożliwia zmiana rozporządzenia z dnia 1 lutego 2023 r. Poz. 248
Komentarz

Pojazd skierowany przez organ kontroli ruchu drogowego – Brak pokwitowania (posiadacz pojazdu oświadczył, że pokwitowanie zagubił).
Zakres badania ustalono na podstawie danych zawartych w systemie informatycznym CEP.
Usunięto uszkodzenia pojazdu (Ustała przyczyna zatrzymania dowodu rejestracyjnego).
Zwrócono zatrzymany elektronicznie DR.


Kraków.

Starosta

Pojazd skierowany przez starostę – jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym.
Usunięto uszkodzenia pojazdu.

Pojazd skierowany przez starostę – jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że narusza wymagania ochrony środowiska.
Ustała przyczyna zatrzymania dowodu rejestracyjnego.

Posiadacz pojazdu

Na wniosek posiadacza pojazdu przeprowadzono dodatkowe badanie techniczne – jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym. Usunięto uszkodzenia pojazdu.

Na wniosek posiadacza pojazdu, przeprowadzono badanie techniczne dodatkowe - jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska.
Usunięto uszkodzenia pojazdu.
Badanie dodatkowe stanowi integralną część badania technicznego nr. XXXXX.

Na wniosek posiadacza pojazdu, przeprowadzono badanie techniczne dodatkowe w celu ustalenia danych technicznych niezbędnych do jego rejestracji.

Przeprowadzono badanie dodatkowe na wniosek posiadacza pojazdu w celu dokonania odczytu wskazania drogomierza.

Na wniosek posiadacza pojazdu przeprowadzono badanie dodatkowe - pojazdu w którym została dokonana naprawa wynikająca ze szkody istotnej.
Usunięto uszkodzenia pojazdu.

Podstawa prawna


Zgodnie z art.71 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.-Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98, poz.602 z późn.zm.) zaświadczenie z badania technicznego nie jest dokumentem stwierdzającym dopuszczenie pojazdu do ruchu.

Zgodnie z art. 78 ust.2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 98, poz.602 z późn.zm.) właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę m.in., o zmianie stanu faktycznego wymagającego zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym.

Tablice rejestracyjne


Umieszczenie jednorzędowych zmniejszonych tablic rejestracyjnych na pojeździe, który nie posiada zmniejszonych wymiarów miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczenia tablicy rejestracyjnej, stanowi naruszenie artykułu 60. ust.1 punkt 3b). Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047).

Po dniu 31 11 2022 r. Usterka poważna (UP) kod usterki Z.I.0.1.h). (Brak zgodności wymiaru tablicy rejestracyjnej z wymiarem miejsca konstrukcyjnego przeznaczonego do jej montażu.).

Anglik

Uwagi


Pojazd konstrukcyjnie przystosowany do ruchu lewostronnego (z kierownicą umieszczoną po prawej stronie pojazdu).

Pojazd konstrukcyjnie przystosowany do ruchu lewostronnego (z kierownicą umieszczoną po prawej stronie pojazdu), który został następnie przebudowany i przystosowany do ruchu prawostronnego (z kierownicą umieszczoną po lewej stronie pojazdu).

USA

Uwagi


Nr. homologacji ------ -odczytano z tabliczki znamionowej pojazdu.

Brak nr. homologacji na tabliczce znamionowej pojazdu.

Konwersja:

Funty na kilogramy Cale na centymetry