10 maja 2021 r. / Lipiec 2023 r.

Szkoda istotna.

Badanie pojazdu, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 PORD. Czyli pojazdu, w którym została dokonana naprawa wynikająca ze szkody istotnej.

Cennik pozycja: 6.8, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym 50,00 zł.

Wzór zaświadczenia
Co to znaczy szkoda istotna?

Definicja odnosi się do ustawy - Prawo o ruchu drogowym:

Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

10a) szkoda istotna – szkodę w zakresie elementów układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego pojazdu mającą wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, kwalifikującą pojazd do dodatkowego badania technicznego i stwierdzoną przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny lub przez zakład ubezpieczeń w związku z otrzymanym zgłoszeniem szkody z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia, o którym mowa w dziale II w grupach 3 i 10 załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 381, 730 i 2217);


Badanie przeprowadza się na wniosek posiadacza pojazdu.

Zakres.Poz. 776.

§ 3. 1. Zakres dodatkowego badania technicznego pojazdu, o którym mowa w art. 81 ust. 11 ustawy:

10) w którym została dokonana naprawa wynikająca ze szkody istotnej w rozumieniu art. 2 pkt 10a ustawy, obejmuje sprawdzenie i ocenę stanu technicznego pojazdu oraz spełnienia warunków technicznych, w sposób określony w pkt 0–6 działu I załącznika nr 1 do rozporządzenia

  0. IDENTYFIKACJA POJAZDU

  1. UKŁAD HAMULCOWY

  2. UKŁAD KIEROWNICZY

  3. WIDOCZNOŚĆ

  4. ŚWIATŁA I WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE

  5. OSIE, KOŁA, OPONY I ZAWIESZENIE

  6. PODWOZIE I ELEMENTY PRZYMOCOWANE DO PODWOZIA

oraz w pkt 1 działu I załącznika nr 2 do rozporządzenia, odpowiednio do zakresu naprawy;

  1. DODATKOWE BADANIE TECHNICZNE POJAZDU, KTÓRY UCZESTNICZYŁ W WYPADKU DROGOWYM, W KTÓRYM ZOSTAŁY USZKODZONE ZASADNICZE ELEMENTY NOŚNE KONSTRUKCJI NADWOZIA, PODWOZIA LUB RAMY, LUB NOSZĄCEGO ŚLADY USZKODZEŃ ALBO KTÓREGO STAN TECHNICZNY WSKAZUJE NA NARUSZENIE ELEMENTÓW NOŚNYCH KONSTRUKCJI POJAZDU, MOGĄCYCH STWARZAĆ ZAGROŻENIE DLA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO


Pojazd przystosowany do zasilania gazem - szkoda istotna.

Czy w związku z określeniem odpowiednio do zakresu naprawy należy wymagać przedstawienia dokumentu wydanego przez TDT po szkodzie istotnej?

Jako szkodę istotną zdefiniowano uszkodzenia w zakresie elementów układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego pojazdu. (Definicja szkody istotnej)

Badanie doraźne zbiornika gazowego przeprowadza się w pojazdach, w których uszkodzenia obejmują elementy instalacji gazowej.

W związku z powyższym, istotnym jest zakres badania odpowiedni do zakresu naprawy.

Czym innym jest badanie po kolizji pojazdu skierowanego przez odpowiedni organ (§ 3 ust.1 pkt. 2 Rozp Poz. 776), gdzie przeprowadzenie badania doraźnego zbiornika gazu jest obligatoryjne (Zał nr. 2 „mała tabela” 1.4. Urządzenia podlegające dozorowi technicznemu) a brak wymaganego dokumentu skutkuje wynikiem negatywnym.

Brak dokumentu potwierdzającego sprawność urządzenia, wydanego po terminie wydania skierowania na badanie UI (Usterka istotna wynik badania negatywny).

Podstawa prawna.


Opłata 50,00 zł. plus opłata ewidencyjna 1,00 zł.

Za przeprowadzenie dodatkowego badania technicznego pojazdu, w którym została dokonana naprawa wynikająca ze szkody istotnej, pobiera się opłatę według cennika:

Cennik pozycja: 6.8, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym 50,00 zł.

Cennik.

Podstawa.

fot
Fot. Przykład protokół doraźnego badania zbiornika gazu LPG.
fot
Fot. Przykład decyzja doraźnego badania zbiornika gazu LPG.