Opracował Dr. Łukasz /eurodiagnosta team 2022/.
fot
Fot 1.Pojazd specjalny pomocy drogowej. Źródło: eurodiagnosta.

Pomoc drogowa.

Badanie techniczne pojazdu wykonującego czynności na drodze - pomocy drogowej.

Badania techniczne pojazdów pomocy drogowej przeprowadza się corocznie.

Przeprowadzając okresowe badanie techniczne pojazdu specjalnego pomocy drogowej należy sprawdzić czy pojazd odpowiada dodatkowym warunkom technicznym dla pojazdów przeznaczonych do wykonywania czynności na drodze

Sprawdzenie spełnienia warunków dodatkowych przeprowadza się łącznie z badaniem okresowym (jeden wpis do rejestru).

Opłatę 21.00 zł. (pozycja cennika 7.2) dolicza się za każdym razem do kwoty za badanie okresowe.

fot
Fot 2. Określenie rodzaju i przeznaczenia pojazdu w dowodzie rejestracyjnym.
Źródło: wynajmijmnie.pl
fot

UDT

Zabudowa pojazdów specjalnych pomocy drogowej wyposażona w układ hydrauliczny poruszający platformę najazdową taka jak widoczna na pierwszej fotografii nie podlega dozorowi technicznemu.

Ten rodzaj zabudowy przesuwa się do tyłu, jednocześnie obniża się, dotykając tylną krawędzią do poziomu drogi.

Podstawa: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu Dz.U. z 2012 r. Poz. 1468.


Definicja pojazdu specjalnego:

USTAWA Prawo o ruchu drogowym Dz.U. z 2022 r. Poz. 988.
Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
36) pojazd specjalny – pojazd samochodowy lub przyczepę przeznaczone do wykonywania specjalnej funkcji, która powoduje konieczność dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia; w pojeździe tym mogą być przewożone osoby i rzeczy związane z wykonywaniem tej funkcji;

Warunki techniczne pojazdu specjalnego pomocy drogowej:

Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia Dz.U. z 2016 r. Poz. 2022.

Rozdział 9
Warunki dodatkowe dla pojazdu samochodowego przeznaczonego do wykonywania czynności na drodze oraz dla innego pojazdu samochodowego, na który ze względu na bezpieczeństwo ruchu należy zwracać szczególną uwagę

§ 38.
1.
Pojazd samochodowy przeznaczony do wykonywania czynności na drodze, pojazd pomocy drogowej i ciągnik balastowy ciągnący przyczepę o szerokości przekraczającej 2,55 m powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej samochodowej, widoczny ze wszystkich stron pojazdu z odległości co najmniej 150 m przy dobrej przejrzystości powietrza i niepowodujący oślepiania innych uczestników ruchu oraz odpowiadający warunkom określonym w § 26 ust. 2 pkt 1, 2 i 4.

  § 26. 2. Ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy powinien odpowiadać następującym warunkom:
  1) liczba świateł: co najmniej jedno, nie więcej niż trzydzieści;
  2) rozmieszczenie świateł: na dachu nadwozia (kabiny); dopuszcza się umieszczenie świateł w innym miejscu, przy zapewnieniu wymaganej widoczności sygnału;
  4) włączanie świateł błyskowych powinno być niezależne od położenia urządzenia umożliwiającego pracę silnika oraz od włączenia sygnałów dźwiękowych;

2. Pojazd pomocy drogowej powinien posiadać:

1) kabinę kierowcy lub nadwozie barwy żółtej lub oznaczone pasem wyróżniającym barwy żółtej spełniającym warunki, o których mowa w § 36;

  § 36. 1. Pasy wyróżniające o szerokości od 8 cm do 15 cm, z zastrzeżeniem § 28 ust. 1, powinny być umieszczone wokół pojazdu poniżej dolnej krawędzi okien.

2) nadwozie konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu uszkodzonych pojazdów lub być wyposażony w:

 • a) hol giętki do holowania motocykla i hol sztywny do holowania pojazdu, o konstrukcji wykluczającej potrzebę użycia niesprawnego układu kierowniczego lub niesprawnych hamulców uszkodzonych pojazdów,
 • b) ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, o konstrukcji umożliwiającej umieszczenie na pojeździe holowanym,
 • c) dodatkowy zestaw świateł tylnych przeznaczony do umieszczania na pojeździe holowanym w przypadku tymczasowego zakrycia świateł pojazdu holującego.

§ 39.
1. Części urządzeń zamontowanych na pojeździe, wystające poza obrys pojazdu, powinny być oznakowane pasami barwy na przemian białej i czerwonej.

2. Części, o których mowa w ust. 1, powinny być wyposażone w:

  1) światło barwy białej, widoczne z przodu i z boków pojazdu – jeżeli część wystaje poza przedni obrys pojazdu na odległość większą niż 1 m;
  2) światło barwy czerwonej, widoczne z tyłu pojazdu – jeżeli część wystaje poza tylny obrys pojazdu na odległość większą niż 1 m;
  3) światło barwy białej, widoczne z przodu pojazdu, i barwy czerwonej, widoczne z tyłu pojazdu – jeżeli część wystaje poza boczny obrys pojazdu na odległość większą niż 40 cm od zewnętrznych krawędzi powierzchni świetlnych przednich lub tylnych świateł pozycyjnych.

3. Światła, o których mowa w ust. 2, powinny włączać się i wyłączać jednocześnie ze światłami pozycyjnymi pojazdu oraz nie powinny oślepiać innych uczestników ruchu.

Ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej samochodowej stosuje się w pojazdach, które w danym momencie stwarzają zagrożenie lub utrudnienie w ruchu drogowym (nie jest wymagany stały montaż) światło może być mocowane magnetycznie. Podczas badania technicznego


Pojazd specjalny pomocy drogowej
fot
Fot 3. Pojazd specjalny pomocy drogowej.
Źródło: eurodiagnosta.pl
fot
Fot 4. Pojazd specjalny pomocy drogowej.
Źródło: patrol.auto.pl
fot
Fot 5. Pojazd specjalny pomocy drogowej.
Źródło: patrol.auto.pl
fot
Fot 6. Pojazd specjalny pomocy drogowej.
Źródło: wynajmijmnie.pl
fot
Fot 7. Pojazd specjalny pomocy drogowej.
Źródło: wynajmijmnie.pl
fot
Fot 8. Pojazd specjalny pomocy drogowej.
Źródło: wynajmijmnie.pl
fot
Fot 9. Pojazd specjalny pomocy drogowej.
Źródło: wynajmijmnie.pl