Druk 388.

Dodane: 24 czerwca 2020.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Diagnosta zwraca zatrzymany elektronicznie dowód rejestracyjny.

w art. 132:

e) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:
„6a. Zwrotu zatrzymanego dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego)w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, może dokonać również jednostka upoważniona do przeprowadzania badań technicznych po przeprowadzeniu badania technicznego odpowiadającego przyczynie zatrzymania, a w przypadku nieprawidłowo wyznaczonego terminu badania technicznego – po jego ponownym ustaleniu, przez przekazanie do centralnej ewidencji pojazdów informacji o zwrocie.”;

Druk nr 388
Uzasadnienie
Przebieg procesu legislacyjnego Druk nr 388