fot
Fot. eurodiagnosta.pl. Pojazd elektryczny oznaczony nalepką.

Styczeń 2022

Nalepka dla oznaczenia pojazdu elektrycznego i pojazdu napędzanego wodorem.

Aktualnie to jest na początku 2022 roku pojazdy elektryczne i pojazdy napędzane wodorem oznacza się zielonymi tablicami rejestracyjnymi.

Nalepki wydane na podstawie przepisów z roku 2018 nadal pozwalają służbom, identyfikować pojazdy elektryczne. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby właściciel samochodu elektrycznego, wymienił wydane w tamtym okresie białe tablice na stosowane obecnie zielone z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego.

Nalepka

Art. 148b.
1. Od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. pojazdy elektryczne i pojazdy napędzane wodorem oznacza się nalepką wskazującą na rodzaj paliwa wykorzystywanego do ich napędu umieszczaną na przedniej szybie pojazdu według wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1.

2. Nalepkę, o której mowa w ust. 1, wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedziby właściciela pojazdu.

fot
Nalepka pojazdu elektrycznego.
fot
Nalepka pojazdu napędzanego wodorem.
Podstawa

Tablice rejestracyjne

Od dnia 1 stycznia 2020 r. Do oznaczania pojazdów elektrycznych i pojazdów napędzanych wodorem stosuje się tablice rejestracyjne wskazujące na rodzaj paliwa wykorzystywanego do ich napędu.

Na zielonych tablicach pojazdu napędzanego wodorem umieszcza się znak legalizacyjny z żółtą obwódką a na zielonych tablicach pojazdu elektrycznego obwódka znaku legalizacyjnego ma kolor czerwony.

Zielone tablice są wydawane wyłącznie dla pojazdu elektrycznego albo pojazdu napędzanego wodorem. Dla pojazdów hybrydowych stosowane są tablice z numerem rejestracyjnym barwy czarnej na białym tle.

Więcej
fot
fot
Nalepka legalizacyjna tablicy pojazdu elektrycznego.
fot
Nalepka legalizacyjna tablicy pojazdu napędzanego wodorem.

Przywileje

Zwolnienie z opłat parkingowych

Art. 49. 2) Samochody elektryczne są zwolnione z opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania.

Możliwość korzystania z "bus pasów" (obowiązuje do dnia 1 stycznia 2026 r. Art. 148a. PORD)

Art. 55. „Art. 148a. 1. Do dnia 1 stycznia 2026 r. dopuszcza się poruszanie pojazdów elektrycznych ..., po wyznaczonych przez zarządcę drogi pasach ruchu dla autobusów.

Podstawa

Poz. 317 USTAWA z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.


Akty znowelizowane:

Poz. 908 z 2020 r.
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 maja 2020 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Poz. 450 z 2021 r.
U S T AWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.

Poz. 1376 z 2021 r.
U S T AWA z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.


Zielone tablice rejestracyjne dostało jednak ok. 20 hybryd.

Jak to się stało i co zrobić w takim przypadku? Odpowiedź znajdziesz w artykule REX na eurodiagnosta.pl

Więcej