fot

Oznaczenie PL wymiary 175/115 mm.

Oznaczenie PL

Styczeń 2018

Naklejka PL z tyłu na nadwoziu lub w prawym dolnym rogu tylnej szyby jest wymagana:
  • przy wyjeździe poza terytorium UE lub do państw niebędących stroną Konwencji o ruchu drogowym (konwencji wiedeńskiej)
  • dla pojazdów z czarnymi tablicami rejestracyjnymi (niewyposażonych w oznaczenie PL na tablicy


Obowiązujące przepisy:

Ustawa

Ustawa z dnia 27 czerwca 2017 r.

Art. 59. 1. Pojazd zarejestrowany w Rzeczypospolitej Polskiej, który ma być używany w ruchu międzynarodowym, powinien być oznaczony znakiem z literami „PL”.
2. Pojazd zarejestrowany za granicą uczestniczący w ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinien być oznaczony znakiem określającym państwo, w którym jest zarejestrowany.

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 i 2, uważa się za spełniony, jeżeli na tablicy rejestracyjnej jest umieszczony znak określający państwo, w którym pojazd został zarejestrowany.

fotos
Fot.eurodiagnosta.

Art. 60. 1. Zabrania się:
4) umieszczania na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany.

Rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów

Warszawa, dnia 18 grudnia 2017 r. Poz. 2355 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA1) z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych

§ 43. 1. Na pojeździe zarejestrowanym w Rzeczypospolitej Polskiej, który ma być używany w ruchu międzynarodowym, umieszcza się z tyłu na nadwoziu pojazdu znak z literami „PL”.
2. Znak „PL” może być umieszczony na tylnej szybie samochodu w prawym dolnym rogu, pod warunkiem że będzie zapewniona wystarczająca widoczność znaku i czytelność liter.