foto

Badanie techniczne taksówki

Dr. Łukasz 10 październik 2018 (zawiera zmiany 2020) Fot: fiat-1313.pl

Badanie techniczne taksówki

Dwa wpisy do rejestru badań technicznych

Zgodnie z Ustawą z dnia 27.06.2017r poz. 1260 art. 81 pkt. 2 Badania techniczne dzieli się na badania okresowe i badania dodatkowe.
W myśl przytoczonego powyżej zapisu należy rozgraniczać, podczas wykonywania badań technicznych, badania okresowe i dodatkowe. W związku z powyższym, nie ma podstaw prawnych do łączenia i wykonywania jako jednego, badania okresowego pojazdu używanego jako taksówka.
Usterki

Zakres Poz. 776 10 czerwca 2015 r. Załącznik nr 2.

3. DODATKOWE BADANIE TECHNICZNE POJAZDU, KTÓRY MA BYĆ UŻYWANY JAKO TAKSÓWKA
3.1. Taksówka

Ocena usterek

Taksówki podlegają badaniom corocznym!

Konieczność wpisania do DR terminu BT dotyczy pojazdów, które nie podlegają badaniom corocznym.

W przypadku badania dodatkowego pojazdu, który ma być używany jako taksówka, nie wyposażonego w taksometr umieścić w uwagach wydawanego zaświadczenia informację: „Pojazd nie jest wyposażony w taksometr”.

Punkt j) Objaśnień do wzoru Zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu.

Badanie techniczne taksówki "okresowe"

Dwa wpisy do RBT = dwie opłaty

Opłaty

Tabela opłat opracowanie.

Na podstawie art. 84a ust. 1 pkt 3b Ustawy zarządza się co następuje:

§ 3. 1. Za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów pobiera się opłaty w wysokości określonej w tabeli opłat za badania techniczne pojazdów stanowiącej załącznik do rozporządzenia.

2. Całkowita opłata za przeprowadzone badanie techniczne pojazdu, z zastrzeżniem ust. 3, stanowi sumę opłat za przeprowadzone badania techniczne pojazdu i wykonane czynności określone w tabeli, o której mowa w ust. 1.

Przeprowadzając badanie dodatkowe pojazdu który ma być używany jako taksówka, zgodnie z art. 81 pkt 11 ust. 4 (Ustawy - opis patrz w prawo),

pobieramy opłatę 42.00. Pozycja cennika 6.2
Opłata w zł (zawiera podatek od towarów i usług VAT)

Najpierw opłaty za badania.

Art. 83. 1. Badanie techniczne przeprowadza się po uiszczeniu przez właściciela lub posiadacza pojazdu opłaty za przeprowadzenie badania technicznego.

Podsumowanie

Przeprowadzając badanie okresowe pojazdu, który jest używany jako taksówka (posiada wpis TAXI w uwagach DR).

Pobieramy stosowne opłaty następnie pobieramy dane pojazdu z bazy CEP.
Wykonujemy jedno badanie techniczne składajęce się z zakresu badania dodatkowego oraz zakresu badania okresowego
Po zakończeniu BT, wprowadzamy dwa wpisy do RBT.
Wydajemy dwa zaświadczenia.
W wydanych zaświadczeniach wpisujemy "pojazd spełnia warunki dodatkowe dla taksówki" (w przypadku wyniku negatywnego wpisujemy odpowiednio).


1. pierwszy wpis badanie dodatkowe opłata 42.00zł.
2. drugi wpis badanie okresowe opłata 98.00zł.
Suma opłat za:
"badanie okresowe taksówki" = 140.00zł

Rezygnacja z TAXI

Nie wykonuje się żadnego badania

Rezygnacja z warunków dodatkowych TAXI polega na złożeniu oświadczenia w wydziale komunikacji

Pracownik WK wykreśla wpis TAXI w DR a jeśli to jest konieczne wpisuje odpowiedni termin następnego BT.

Podstawa prawna

P.S.

Badnie okresowe po kolizji - taksówki z zamontowaną instalacją gazową LPG (właściciel wnioskuje o ustalenie kolejnego terminu BT)

Trzy wpisy do RBT, trzy OE, trzy zakresy BT (trzy opłaty według cennika).

Obowiązuje dokument potwierdzający sprawność urządzenia technicznego wydany po terminie wydania skierowania na badanie, przez właściwy organ dozoru technicznego.

Badanie techniczne pojazdu, który ma być używany jako taksówka

Badanie dodatkowe

Ustawa

Poz. 110

11. Niezależnie od badań, o których mowa w ust. 3–5, dodatkowemu badaniu technicznemu podlega pojazd:
4) który ma być używany jako taksówka, ...

Zakres

Poz. 776
Zmiana Poz. 2466

§ 3. 1. Zakres dodatkowego badania technicznego pojazdu, o którym mowa w art. 81 ust. 11 ustawy:
6) który ma być używany jako taksówka – obejmuje sprawdzenie i ocenę spełnienia dodatkowych warunków technicznych, w sposób określony w pkt 0 działu I załącznika nr 1 do rozporządzenia oraz w pkt 3 działu I załącznika nr 2 do rozporządzenia;

Termin następnego BT wpisuje do dowodu:.

Diagnosta na podstawie

§ 4.3. W przypadku dodatkowego badania technicznego pojazdu po zmianie rodzaju, przeznaczenia lub masy pojazdu, dla których zgodnie z ustawą następuje zmiana terminu kolejnego okresowego badania technicznego pojazdu, uprawniony diagnosta określa termin następnego okresowego badania technicznego pojazdu. Poz. 776

Organ rejestrujący (wydając nowy dowód) na podstawie

Załącznik nr 1 § 11.4
c) na stronie 2 w rubryce „TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO” w miejscu „mp.” – przystawia się okrągłą pieczątkę organu rejestrującego, jeżeli termin ten wpisuje organ rejestrujący albo pieczątkę identyfikacyjną uprawnionego diagnosty, jeżeli termin ten wpisuje uprawniony diagnosta; przepis art. 82 ustawy stosuje się odpowiednio; Poz. 2130

Warunki techniczne taksówki

Poz. 2022
Zmiana Poz. 2560

§ 24. 1. Taksówkę wyposaża się w:

1) taksometr elektroniczny z ważnym dowodem legalizacji, o ile występuje;
2) co najmniej dwa miejsca dla pasażerów;
3) co najmniej dwoje drzwi z każdego boku nadwozia lub dwoje drzwi z prawej strony, jedne z lewej strony i jedne z tyłu nadwozia umożliwiające, tylko w razie konieczności, wyjście na zewnątrz;
4) pomieszczenie na podręczny bagaż pasażerów;
5) uchylony);
6) apteczkę doraźnej pomocy;
7) ogumione koło zapasowe lub zestaw naprawczy, oponę samouszczelniającą (Seal tyre);

8) dodatkowe światło z napisem „TAXI ”, odpowiadające następującym warunkom:
a) rozmieszczenie: na dachu,
b) barwa: biała lub żółta samochodowa z czarnymi napisami widocznymi z przodu i z tyłu pojazdu,

foto

c) połączenia elektryczne: światło może być włączone wówczas, gdy taksometr jest wyłączony, niezależnie od włączenia innych świateł i położenia urządzenia umożliwiającego pracę silnika; włączenie lub wyłączenie taksometru powinno powodować równoczesne odpowiednio wyłączenie lub włączenie światła,
d) powinno być widoczne po zapadnięciu zmroku z odległości co najmniej 50 m przy dobrej przejrzystości powietrza.

Kolorem żółtym zaznaczono zmiany obowiązujące od 01 stycznia 2020. Podstawa Poz. 2560

Więcej informacji w opracowaniu TAXI 2020

2. Dopuszcza się

uzupełnienie światła, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, o dwa światła migające barwy żółtej samochodowej, umieszczone po obu stronach lampy we wspólnej obudowie. Światła te mogą być włączane i wyłączane odrębnym wyłącznikiem przez kierowcę taksówki w razie zagrożenia jego bezpieczeństwa.

3. Dopuszcza się

stosowanie dodatkowych lamp z napisami określającymi firmę, jej telefon lub inne dane dodatkowo identyfikujące taksówkę, odpowiadających następującym warunkom:
1) rozmieszczenie: na dachu, symetrycznie z lewej i z prawej strony światła z napisem „TAXI ”;
2) barwa: biała lub żółta samochodowa;
3) nie mogą one utrudniać czytelności i widoczności napisu „TAXI ”.

4. Dopuszcza się

stosowanie dodatkowych oznaczeń zawierających nazwę miejscowości, herb miejscowości, numer boczny oraz inne oznaczenia identyfikujące miejscową taksówkę, pod warunkiem że są one zgodne z ustaleniami obowiązującymi na obszarze danych gmin lub związku komunalnego.


fot
Na zdjęciu: Londyńska taksówka LTI. Źródło: autoblog.com

Angielska taksówka w Polsce.

Pojazd zarejestrowany w Polsce przystosowany do ruchu lewostronnego z kierownicą umieszczoną po prawej stronie może uzyskać pozytywny wynik badania dodatkowego (pojazdu, który ma być używany jako taksówka).fot
Na zdjęciu: Toyota JPN Taxi – samochód zaprojektowany specjalnie jako taksówka z elektryczno-benzynowym napędem hybrydowym z fabryczną instalacją LPG. Hybrydowy napęd Toyoty JPN Taxi zużywa 5,15 l paliwa na 100 km. Źródło: Toyota mat prasowe.

Japońska taksówka w Polsce.

Pojazd przystosowany do ruchu lewostronnego z kierownicą umieszczoną po prawej stronie sprowadzony z kraju niebędącego członkiem Unii Europejskiej nie może być dopuszczony do ruchu.