10 Luty 2023

Poz. 248

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 1 lutego 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach

Rozporządzenie Poz. 248

Obowiązuje z dniem 8 lutego 2023 r.

fotos
Fot. Poz. 248.

Przeprowadzając badanie techniczne pojazdu, w którym zatrzymano dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe - identyfikacja może być przeprowadzona na podstawie danych CEP. Pokwitowanie również nie jest niezbędne.

Zmiana w § 2. 1. umożliwia przeprowadzenie bez dokumentów, badania technicznego pojazdu, któremu zatrzymano dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe).


§ 1. W rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 776, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 w pkt 1 w lit. a dodaje się tiret czwarte w brzmieniu:

„– centralnej ewidencji pojazdów, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1, 9–13, 15, 15a, 17 i 21 ustawy, w przypadku pojazdu, któremu zatrzymano dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe),”;

Tekst ujednolicony:

§ 2. 1. Zakres okresowego badania technicznego pojazdu obejmuje:

1) identyfikację pojazdu, w tym:

a) sprawdzenie cech identyfikacyjnych oraz ustalenie i porównanie zgodności faktycznych danych pojazdu z danymi w:

  1. - dowodzie rejestracyjnym,
  2. - pozwoleniu czasowym,
  3. - pokwitowaniu, o którym mowa w art. 132 ust. 2 ustawy, łącznie z danymi i informacjami, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1 i 13 ustawy,
  4. – centralnej ewidencji pojazdów, o których mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1, 9–13, 15, 15a, 17 i 21 ustawy, w przypadku pojazdu, któremu zatrzymano dowód rejestracyjny (pozwolenie czasowe),
Komentarz:

Zmiana w § 2. 1. umożliwia przeprowadzenie bez dokumentów, badania technicznego pojazdu, któremu dowód zatrzymał OKRD lub SKP.
W takim przypadku identyfikację przeprowadza się na podstawie danych CEP.

Ustawodawca rozważa w uzasadnieniu możliwość przeprowadzania innych badań analogiczne rozwiązanie można również przyjąć w przypadku badania technicznego. Źródło.

2) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:

a) w dziale I w tabeli:

  1. – w pkt 7.3. w kolumnie trzeciej w lit. b w zdaniu drugim wyraz „Samoczynne” zastępuje się wyrazem „Samoistne”,
Tekst ujednolicony z komentarzem

  1. – w pkt 8.2.1.2. w kolumnie drugiej w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„1. W odniesieniu do pojazdów klas emisji Euro 5 i Euro V: pomiar z użyciem analizatora spalin zgodnie ze sposobem określonym w dziale IV załącznika i odczyt zapisów systemu OBD.”,

Tekst ujednolicony z komentarzem

b) w dziale III w § 9 w ust. 1 w pkt 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„3) dla pojazdów kategorii T i C:”.

Komentarz:

Pomiar poziomu hałasu zewnętrznego miernikiem poziomu dźwięku omyłkowo uwzględniono pojazdy kategorii R: przyczepy rolnicze. Obecnie pkt 3 dotyczy pojazdów kategorii: T: ciągniki rolnicze, C: ciągniki gąsienicowe.

fotos
Fot: Pokwitowanie zatrzymania dokumentu.