30 listopada 2020 aktualizacja Marzec 2024

fotos
Fot. Tablica zmniejszona źródło: eurodiagnosta.

Zabrania się umieszczania na pojeździe zmniejszonych

tablic rejestracyjnych, jeżeli pojazd nie posiada odpowiednio zmniejszonego miejsca.


Podstawa prawna

Poz. 1517. USTAWA z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.


Z dniem 4 grudnia 2020 r. Obowiązują niektóre artykuły znowelizowanej ustawy Prawo o ruchu drogowym.
Między innymi zabrania się:

Art. 60. 1. Zabrania się:

3a) umieszczania na pojeździe tablic (tablicy) rejestracyjnych w innym miejscu niż konstrukcyjnie do tego przeznaczone;

3b) umieszczania na pojeździe jednorzędowych zmniejszonych tablic rejestracyjnych, jeżeli pojazd nie posiada zmniejszonych wymiarów miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczenia tablicy rejestracyjnej.

Komentarz

Naruszenie zapisów Ustawy PORD.

Umieszczenie jednorzędowych zmniejszonych tablic rejestracyjnych na pojeździe, który nie posiada zmniejszonych wymiarów miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczenia tablicy rejestracyjnej, stanowi naruszenie artykułu 60. ust.1 punkt 3b). Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. Poz. 988, 1002, 1768, 1783).

Podstawa: (Dz. U. z 2022 r. Poz. 2066).

W rozporządzeniu w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach określono usterkę poważną (UP = negatywny wynik badania technicznego):
0.1. h) Brak zgodności wymiaru tablicy rejestracyjnej z wymiarem miejsca konstrukcyjnego przeznaczonego do jej montażu.

Tabela usterek


Tablice zmniejszone od 1 lipca 2018 r.

Wyłącznie do oznaczania pojazdów silnikowych posiadających zmniejszone wymiary miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczenia tablicy rejestracyjnej.

Podstawa prawna.

Rozdział 2
Rejestracja pojazdów
§ 2. 1. W celu rejestracji pojazdu właściciel pojazdu składa do organu rejestrującego wniosek o rejestrację pojazdu na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia, ...

Ważne! Wnioskując o wydanie tablic zmniejszonych podpisuję sią jednocześnie oświadczenie: "Wnoszę o wydanie:
– tablic samochodowych zmniejszonych i oświadczam, że w pojeździe są zmniejszone wymiary miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczenia tablic rejestracyjnych: tak/nie"

§ 26. 1. Tablice rejestracyjne ze względu na rozmiary dzielą się na:
1) samochodowe:
a) jednorzędowe i dwurzędowe – do oznaczania wszystkich rodzajów pojazdów, z wyjątkiem motocykli, ciągników rolniczych, motorowerów i pojazdów rodzaju „samochodowy inny” (kategorii L6e i L7e),
b) jednorzędowe zmniejszone – do oznaczania pojazdów silnikowych posiadających zmniejszone wymiary miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczenia tablicy rejestracyjnej, z wyłączeniem motocykli, ciągników rolniczych, pojazdów wolnobieżnych wchodzących w skład kolejki turystycznej i pojazdów rodzaju „samochodowy inny”;

fot

Problemy z małymi tablicami:

Artykuł: „Masz małe tablice rejestracyjne? To upewnij się, że masz je zamontowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.”