eurodiagnosta.pl

Powrót do gównej listy układów

9. WARUNKI DODATKOWE DOTYCZĄCE POJAZDÓW KATEGORII M2 I M3 DO PRZEWOZU OSÓB ORAZ TROLEJBUSU

9.1. Drzwi

9.1.2. Wyjścia awaryjne

Metoda Usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezadowalający
Kontrola organoleptyczna i sprawdzenie działania (w miarę możliwości).
UD UP UN
a) Nieprawidłowe działanie. X
b) Nieczytelne znaki wyjścia awaryjnego.

Brak znaków wyjścia awaryjnego.
X

X
c) Brak młotka do wybicia szyby lub ekwiwalentnej metody jej usunięcia. X
d) Niezgodność z wymaganiami rozporządzenia o warunkach technicznych.

Niewystarczająca szerokość lub zablokowany dostęp.
X


X
e) Brak wyjść awaryjnych, niewłaściwie urządzone, za mała ich liczba. X

*Skróty UD, UP oraz UN oznaczają: UD– usterka drobna, UP – usterka poważna, UN – usterka niebezpieczna.

Komentarz