CZTEROKOŁOWCE

(badania techniczne)

Pojazdy czterokołowe zwłaszcza pojazdy rekreacyjne, użytkowe typu QUAD (ATV, UTV) są projektowane przeważnie do poruszania się w terenie tam gdzie nie można dojechać zwykłym a nawet terenowym samochodem.

Czterokołowce sportowe wyposażone w silnik o pojemności do 1000 cm3 i mocy przekraczającej 80 KM nie podlegają rejestracji są projektowane odpowiednio do rodzaju dyscypliny (wyścigowe, terenowe, przeprawowe).

Quady jako pojazdy rolnicze ciągniki kołowe są projektowane podobnie jak "mocne" quady terenowe jednak zakłada się wykorzystywanie ich do prac pomocniczych (nie są to ciągniki rolnicze w rozumieniu Ustawy PORD). Szczegółowe informacje w dalszej części artykułu.

W ruchu drogowym spotyka się mikrosamochody, które również zaliczono do kategorii czterokołowców.

Obowiązek rejestracji dotyczy pojazdów czterokołowych, które mają być dopuszczone do ruchu drogowego.

Podstawą do rejestracji nowego pojazdu jest świadectwo zgodności wystawione w oparciu o obowiązujęce przepisy w sprawie homologacji.


Zarejestrowane pojazdy czterokołowe (czterokołowce) podlegają okresowym badaniom technicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiednio do kategorii homologacyjnej.

Ustawa Prawo o ruchu drogowym definiuje dwie kategorie homologacyjne czterokołowców.
L6e (czterokołowce lekkie) oraz L7e (czterokołowce).

Pojazdy te (czterokołowce) muszą spełniać warunki techniczne określone w rozporządzeniu poz. 2022.

Istotnym w ocenie spełnienia warunków technicznych jest świadectwo homologacji pojazdu a właściwie numer homologacji (znajduje się na tabliczce znamionowej pojazdu i powinien być wpisany do dowodu rejestracyjnego). Numer homologacji to podstawowa informacja o kategorii i warunkach technicznych pojazdu.

fot
Tabliczka znamionowa pojazdu ZD D2S (L7e-CP).
Obowiazujące w polsce rozporządzenie poz. 2022 w sprawie warunków technicznych pojazdów odwołuje się w przypadku czterokołowców (w zakresie wymagań dotyczących mas) do przepisów unii europejskiej na zasadzie wzajemnego uznawania prawa w krajach członkowskich.
Zgodnie z systemem prawnym, przepisy rozporządzeń UE stosowane są wprost w porządku prawa krajowego. Przykład

W rozporządzeniu poz 2022 określono wymagania techniczne dla czterokołowców, które były objęte świadectwem homologacji wydanym zgodnie z wycofaną dyrektywą 2002/24/WE oraz wprowadzonym nowym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Nr 168/2013.

Od dnia 1 stycznia 2016 r. dla potrzeb homologacji czterokołowców stosuje się warunki techniczne określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego Nr 168/2013, które zawiera rozszerzony katalog kategorii homologacyjnych dla w/w pojazdów. Kategorie Szczegółowe informacje w dalszej części artykułu.

Artykuł 6 pkt 3. (R168)
Państwa członkowskie nie zakazują, nie ograniczają ani nie utrudniają wprowadzania do obrotu, rejestracji ani dopuszczenia pojazdów, układów, komponentów lub oddzielnych zespołów technicznych z powodów dotyczących aspektów ich budowy i funkcjonowania objętych zakresem niniejszego rozporządzenia, jeśli spełniają one jego wymogi.


Kategorie pojazdów - Ustawa.

Załącznik nr 2

6) kategoria L6e – czterokołowce lekkie;

7) kategoria L7e – czterokołowce.

Definicje - Ustawa.

Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

42b) czterokołowiec – pojazd samochodowy przeznaczony do przewozu osób lub ładunków, z wyłączeniem samochodu osobowego, ciężarowego i motocykla, którego masa własna nie przekracza:

a) w przypadku przewozu rzeczy 550 kg,
b) w przypadku przewozu osób 400 kg;

42c) czterokołowiec lekki – czterokołowiec, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h;


Wpis HAK w dowodzie rejestracyjnym czterokołowca obowiązkowy (nie dotyczy kategorii T3b)

Rozdział 2. Warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu.
Art. 71.4. Zespół pojazdów składający się z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t i przyczepy albo autobusu i przyczepy może być dopuszczony do ruchu po uzyskaniu odpowiedniej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym pojazdu silnikowego, dokonanej na podstawie przeprowadzonego badania technicznego. Przepis ten nie dotyczy motocykla.

Badania techniczne czterokołowców:

Ustawa Art. 81. 5. Okresowe badanie techniczne pojazdu przeprowadza się corocznie, ...


Warunki techniczne - poz. 2022.

Wymiary, masy i naciski osi pojazdu

Dla pojazdów objętych rozporządzeniem 168/2013 (homologowanych według tego rozporządzenia) stosuje się wymagania dotyczące mas określone w załączniku XI do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE)
(NR 44/2014).


Do pojazdów czterokołowych oraz przyczep do tych pojazdów objętych świadectwem homologacji typu WE pojazdu wydanym zgodnie z dyrektywą 2002/24/WE albo zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 1 stycznia 2016 r.

Masa pojazdu nieobciążonego trzy- i czterokołowego, nie może przekraczać:

a) pojazdy czterokołowe lekkie – 350 kg,
b) pojazdy czterokołowe inne niż lekkie do przewozu osób – 400 kg,
c) pojazdy czterokołowe inne niż lekkie do przewozu rzeczy – 550 kg (bez uwzględniania masy akumulatorów przy napędzie elektrycznym).

Dopuszczalna masa całkowita pojazdów czterokołowych nie może przekroczyć maksymalnej masy całkowitej podanej przez producenta.

Dopuszczalna ładowność nie może przekraczać w przypadku:

pojazdu czterokołowego lekkiego – 200 kg;
pojazdu czterokołowego innego niż lekki:
a) do przewozu rzeczy – 1000 kg,
b) do przewozu osób – 200 kg.

Pojazdy czterokołowe mogą ciągnąć przyczepę o masie określonej przez producenta, ale nieprzekraczającej 50% masy pojazdu nieobciążonego.

Pojazd przystosowany do ciągnięcia przyczepy oraz przyczepa powinny być wyposażone w odpowiednie urządzenia sprzęgające, o których mowa w Regulaminie nr 55 EKG ONZ.

Wyposażenie czterokołowca

Sygnał dźwiękowy (poziom ≥) 96 dB (A)

Hałas dB (A) P 98, D 108

Spaliny od dnia 1 lipca 1995 r. do dnia 30 kwietnia 2004 r. CO 0,5-0,3 CH 100 λ 0,97 – 1,03
od dnia 1 maja 2004 r CO 0,3-0,2 λ 0,97 – 1,03
od 1 stycznia 2016 r. OBD II

§ 9e. W przypadku czterokołowca moc silnika nie powinna przekraczać 15 kW, a w przypadku czterokołowca lekkiego moc silnika innego niż o zapłonie iskrowym nie powinna przekraczać 4 kW.

VIN i tabliczka znamionowa obowiązkowe.

Wycieraczki i urządzenie do zmywania przedniej szyby (dotyczy pojazdu wyposażonego w przednią szybę)

Prędkościomierz umieszczony w polu widzenia kierowcy, wyskalowany w km/h albo jednocześnie w km/h i mph oraz licznik przebiegu pojazdu (drogomierz)

Lusterka zapewniające kierującemu niezbędną dla bezpieczeństwa ruchu widoczność do tyłu (co najmniej dwa lusterka zewnętrzne, jedno po lewej i jedno po prawej stronie pojazdu)

Błotniki.

Urządzenie zabezpieczające przed użyciem przez osoby nieuprawnione.

Tłumik wydechu – w odniesieniu do pojazdu wykorzystującego do napędu silnik spalinowy.

Zaczep do holowania z przodu pojazdu.

Możliwość jazdy do tyłu.


Definicje - Dyrektywa. 2002/24/WE.

3. Niniejsza dyrektywa stosuje się również do pojazdów czterokołowych, to jest do pojazdów mechanicznych o następujących właściwościach:

a) lekkie pojazdy czterokołowe, których masa bez ładunku nie przekracza 350 kg (kategoria L6e), nie wliczając w to masy akumulatorów w przypadku pojazdów elektrycznych, których maksymalna prędkość konstrukcyjna nie przekracza 45 km/h oraz

- których pojemność skokowa nie przekracza 50 cm3 , w przypadku silnika z zapłonem iskrowym (dodatni) lub
- których maksymalna użyteczna moc wyjściowa nie przekracza 4 kW, w przypadku innych silników ze spalaniem wewnętrznym lub
- których maksymalna ciągła moc znamionowa jest nie większa niż 4 kW, w przypadku silnika elektrycznego.

Pojazdy te powinny spełniać wymagania techniczne stosowane do motorowerów trzykołowych kategorii L2e, chyba że odrębne dyrektywy stanowią inaczej;

b) pojazdy czterokołowe, inne niż te, o których mowa w lit. a), których masa bez ładunku nie przekracza 400 kg (kategoria L7e) (550 kg dla pojazdów przeznaczonych do przewożenia towarów), nie wliczając w to masy akumulatorów w przypadku pojazdów elektrycznych i których maksymalna moc użyteczna nie przekracza 15 kW.

Te pojazdy należy uważać za motocykle trzykołowe i powinny one spełniać wymagania techniczne stosujące się do motocykli trzykołowych kategorii L5e, chyba że odrębne dyrektywy stanowią inaczej.

Przykłady pojazdów

Przepisy UE

Kategorie pojazdów - Rozporządzenie UE NR 168/2013.

Artykuł 4 Kategorie pojazdu (wybrane czterokołowce).

1. Pojazdy kategorii L obejmują dwu-, trzy- i czterokołowe pojazdy silnikowe skategoryzowane w niniejszym artykule i załączniku I, łącznie z rowerami z napędem, dwu- i trzykołowymi motorowerami, dwu- i trzykołowymi motocyklami, motocyklami z wózkami bocznymi, lekkimi i ciężkimi czterokołowcami drogowymi oraz lekkimi i ciężkimi czterokołowcami.

Dyrektywa. 2002/24/WE.

Wymagania techniczne: ...zgodnie z dyrektywą 2002/24/WE albo zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 1 stycznia 2016 r.


f) pojazd kategorii L6e (lekki czterokołowiec), w podziale na następujące podkategorie:
(i) pojazd L6e-A (lekki czterokołowiec drogowy);

Fot: maxmoto.pl
QUAD KYMCO 49CCM MAXXER 50 (L6e).

L6e-A

— pojazd L6e-A (lekki czterokołowiec drogowy):

Wymagania techniczne:

 • Prędkość max 45 km/h
 • Moc 4 kW
 • Pojemność silnika ≤ 50 cm3 (PI) lub ≤ 500 cm3 (PI)
 • Masa własna 425 kg (z paliwem)
 • Masa użyteczna ≤ 250 kg

Wymiary:

 • Długość 4,0 m
 • Szerokość 2,0 m
 • Wysokość 2,50 m

Maksymalnie dwa miejsca siedzące, w tym miejsce siedzące dla kierującego pojazdem.

Wymagania techniczne:

Do pojazdów czterokołowych oraz przyczep do tych pojazdów objętych świadectwem homologacji typu WE pojazdu wydanym zgodnie z dyrektywą 2002/24/WE albo zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 1 stycznia 2016 r..
 • Prędkość max 45 km/h
 • Moc 4 kW
 • Masa własna 350 kg (z paliwem)
 • Ładowność 200 kg

Wymiary:

 • Długość 4,0 m
 • Szerokość 2,0 m
 • Wysokość 2,50 m

Przyczepa: ≤ 50% masy pojazdu nieobciążonego.

(ii) pojazd L6e-B (lekki czterokołowiec), w podziale na następujące podkategorie:

Fot: aixamchampigny.fr
AIXAM D-TRUCK (L6e-BU).

L6e-BU

— pojazd L6e-BU (lekki pojazd czterokołowy do celów użytkowych):

pojazd użytkowy przeznaczony wyłącznie do transportu towarów,

Wymagania techniczne:

 • Prędkość max 45 km/h
 • Moc 6 kW
 • Pojemność silnika ≤ 50 cm3 (PI) lub ≤ 500 cm3 (PI)
 • Masa własna 425 kg (z paliwem)
 • Masa użyteczna ≤ 300 kg

Wymiary:

 • Długość 3,0 m
 • Szerokość 1,5 m
 • Wysokość 2,5 m

Z przestrzenią ładunkową wyraźnie oddzieloną sztywną przegrodą od przestrzeni przeznaczonej dla osób znajdujących się w pojeździe oraz przestrzeń ładunkowa zdolna pomieścić co najmniej sześcian o długości boku 600 mm.

Wymagania techniczne:

Do pojazdów czterokołowych oraz przyczep do tych pojazdów objętych świadectwem homologacji typu WE pojazdu wydanym zgodnie z dyrektywą 2002/24/WE albo zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 1 stycznia 2016 r..
 • Prędkość max 45 km/h
 • Moc 4 kW
 • Masa własna 350 kg (z paliwem)
 • Ładowność 200 kg

Wymiary:

 • Długość 4,0 m
 • Szerokość 2,0 m
 • Wysokość 2,50 m

Przyczepa: ≤ 50% masy pojazdu nieobciążonego.

Fot: aixam.pl
AIXAM CITY PREMIUM (L6e-BP).

L6e-BP

— pojazd L6e-BP (lekki pojazd czterokołowy do przewozu pasażerów):

Pojazd głównie przeznaczony do przewozu pasażerów

Wymagania techniczne:

 • Prędkość max 45 km/h
 • Moc 6 kW
 • Pojemność silnika ≤ 50 cm3 (PI) lub ≤ 500 cm3 (PI)
 • Masa własna 425 kg (z paliwem)
 • Masa użyteczna ≤ 250 kg

Wymiary:

 • Długość 3,0 m
 • Szerokość 1,5 m
 • Wysokość 2,5 m

Wymagania techniczne:

Do pojazdów czterokołowych oraz przyczep do tych pojazdów objętych świadectwem homologacji typu WE pojazdu wydanym zgodnie z dyrektywą 2002/24/WE albo zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 1 stycznia 2016 r..
 • Prędkość max 45 km/h
 • Moc 4 kW
 • Masa własna 350 kg (z paliwem)
 • Ładowność 200 kg

Wymiary:

 • Długość 4,0 m
 • Szerokość 2,0 m
 • Wysokość 2,50 m

Przyczepa: ≤ 50% masy pojazdu nieobciążonego.


g) pojazd kategorii L7e (czterokołowiec), w podziale na następujące podkategorie:
(i) pojazd L7e-A (ciężki czterokołowiec drogowy), w podziale na następujące podkategorie:

Fot: artega
Artega.

L7e-A1

— pojazd L7e-A1 czterokołowiec drogowy A1,

Pojazd przeznaczony jedynie do przewozu pasażerów.

Wymagania techniczne:

 • Prędkość max 90 km/h
 • Moc 15 kW
 • Masa własna 450 kg (z paliwem)
 • Masa użyteczna ≤ 450 kg

Wymiary:

 • Długość 4,0 m
 • Szerokość 2,0 m
 • Wysokość 2,50 m

Maksymalnie dwa siedzenia siodłowe, w tym siedzenie dla kierującego pojazdem.

Wymagania techniczne:

Do pojazdów czterokołowych oraz przyczep do tych pojazdów objętych świadectwem homologacji typu WE pojazdu wydanym zgodnie z dyrektywą 2002/24/WE albo zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 1 stycznia 2016 r..
 • Prędkość max 45 km/h
 • Moc 15 kW
 • Masa własna 400 kg (z paliwem)
 • Ładowność 200 kg

Wymiary:

 • Długość 4,0 m
 • Szerokość 2,0 m
 • Wysokość 2,50 m

Przyczepa: ≤ 50% masy pojazdu nieobciążonego.

Fot: twizy
Renault Twizy.

L7e-A2

— L7e-A2: czterokołowiec drogowy A2;

Pojazd przeznaczony jedynie do przewozu pasażerów.

Wymagania techniczne:

 • Prędkość max 90 km/h
 • Moc 15 kW
 • Masa własna 450 kg (z paliwem)

Wymiary:

 • Długość 4,0 m
 • Szerokość 2,0 m
 • Wysokość 2,50 m

Maksymalnie dwa siedzenia niesiodłowe, w tym siedzenie dla kierującego pojazdem.

Wymagania techniczne:

Do pojazdów czterokołowych oraz przyczep do tych pojazdów objętych świadectwem homologacji typu WE pojazdu wydanym zgodnie z dyrektywą 2002/24/WE albo zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 1 stycznia 2016 r..
 • Prędkość max 45 km/h
 • Moc 15 kW
 • Masa własna 400 kg (z paliwem)
 • Ładowność 200 kg

Wymiary:

 • Długość 4,0 m
 • Szerokość 2,0 m
 • Wysokość 2,50 m

Przyczepa: ≤ 50% masy pojazdu nieobciążonego.

(ii) pojazd L7e-B (ciężki czterokołowiec terenowy), w podziale na następujące podkategorie:

Prześwit ≥ 180 mm.


Fot: yamaha-motor.eu
Yamaha Grizzly 700 EPS SE Quad.

L7e-B1

— L7e-B1: czterokołowiec terenowy,

Wymagania techniczne:

 • Prędkość max 90 km/h
 • Moc nie określono
 • Masa własna 450 kg (z paliwem)

Wymiary:

 • Długość 4,0 m
 • Szerokość 2,0 m
 • Wysokość 2,50 m
 • Stosunek rozstawu osi do prześwitu ≤ 6

Maksymalnie dwa siedzenia siodłowe, w tym siedzenie dla kierującego pojazdem.

Wymagania techniczne:

Do pojazdów czterokołowych oraz przyczep do tych pojazdów objętych świadectwem homologacji typu WE pojazdu wydanym zgodnie z dyrektywą 2002/24/WE albo zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 1 stycznia 2016 r..
 • Prędkość max 45 km/h
 • Moc 15 kW
 • Masa własna 400 kg (z paliwem)
 • Ładowność 200 kg

Wymiary:

 • Długość 4,0 m
 • Szerokość 2,0 m
 • Wysokość 2,50 m

Przyczepa: ≤ 50% masy pojazdu nieobciążonego.

Fot: kymco.pl
UXV 700i SPORT EPS.

L7e-B2

— L7e-B2: pojazd typu side-by-side buggy;

Wymagania techniczne:

 • Prędkość max 90 km/h
 • Moc 15 kW
 • Masa własna 450 kg (z paliwem)
 • przyczepy o masie ≤ 50 % masy pojazdu w stanie gotowym do jazdy

Wymiary:

 • Długość 4,0 m
 • Szerokość 2,0 m
 • Wysokość 2,50 m
 • Stosunek rozstawu osi do prześwitu ≤ 8.

Maksymalnie trzy niesiodłowe siedzenia, z czego dwa umiejscowione obok siebie, w tym miejsce siedzące dla kierującego pojazdem.

Wymagania techniczne:

Do pojazdów czterokołowych oraz przyczep do tych pojazdów objętych świadectwem homologacji typu WE pojazdu wydanym zgodnie z dyrektywą 2002/24/WE albo zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 1 stycznia 2016 r..
 • Prędkość max 45 km/h
 • Moc 15 kW
 • Masa własna 400 kg (z paliwem)
 • Ładowność 200 kg

Wymiary:

 • Długość 4,0 m
 • Szerokość 2,0 m
 • Wysokość 2,50 m

Przyczepa: ≤ 50% masy pojazdu nieobciążonego.

(iii) pojazd L7e-C (ciężki czterokołowiec), w podziale na następujące podkategorie:

Fot: regis-motors.com
Regis Epic0 (L7e-CU).

L7e-CU

— pojazd L7e-CU: (ciężki czterokołowiec do celów użytkowych)

pojazd użytkowy przeznaczony wyłącznie do transportu towarów,

Wymagania techniczne:

 • Prędkość max 90 km/h
 • Moc 15 kW
 • Masa własna 600 kg (z paliwem)(EE bez akumulatorów)
 • Masa użyteczna ≤ 1000 kg

Wymiary:

 • Długość 3,7 m
 • Szerokość 1,5 m
 • Wysokość 2,5 m

Zamknięty przedział dla kierowcy i pasażerów dostępny maksymalnie z trzech stron oraz.

Z przestrzenią ładunkową wyraźnie oddzieloną sztywną przegrodą od przestrzeni przeznaczonej dla osób znajdujących się w pojeździe oraz
przestrzeń ładunkowa zdolna pomieścić co najmniej sześcian o długości boku 600 mm oraz
maksymalnie dwa siedzenia niesiodłowe, w tym siedzenie dla kierowcy.

Wymagania techniczne:

Do pojazdów czterokołowych oraz przyczep do tych pojazdów objętych świadectwem homologacji typu WE pojazdu wydanym zgodnie z dyrektywą 2002/24/WE albo zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 1 stycznia 2016 r..
 • Prędkość max 45 km/h
 • Moc 15 kW
 • Masa własna 550 kg (z paliwem)
 • Ładowność 1000 kg

Wymiary:

 • Długość 4,0 m
 • Szerokość 2,0 m
 • Wysokość 2,50 m

Przyczepa: ≤ 50% masy pojazdu nieobciążonego.

Fot: evpoland.pl
ZD D2S.

L7e-CP

— pojazd L7e-CP: (ciężki czterokołowiec do przewozu pasażerów)

pojazd głównie przeznaczony do przewozu pasażerów.

Wymagania techniczne:

 • Prędkość max 90 km/h
 • Moc 15 kW
 • Masa własna 450 kg (z paliwem)

Wymiary:

 • Długość 3,7 m
 • Szerokość 1,5 m
 • Wysokość 2,5 m

Zamknięty przedział dla kierowcy i pasażerów dostępny maksymalnie z trzech stron oraz.

Maksymalnie cztery siedzenia niesiodłowe, w tym siedzenie dla kierowcy.

Wymagania techniczne:

Do pojazdów czterokołowych oraz przyczep do tych pojazdów objętych świadectwem homologacji typu WE pojazdu wydanym zgodnie z dyrektywą 2002/24/WE albo zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 1 stycznia 2016 r..
 • Prędkość max 45 km/h
 • Moc 15 kW
 • Masa własna 400 kg (z paliwem), (EE bez masy akumulatorów)
 • Ładowność 200 kg

Wymiary:

 • Długość 4,0 m
 • Szerokość 2,0 m
 • Wysokość 2,50 m

Przyczepa: ≤ 50% masy pojazdu nieobciążonego.

Fot: yamaha-motor.eu Kodiak 700.

Quady T3b – pojazdy rolnicze ciągniki kołowe.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 167/2013
w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych.
.

Problem T3b

Brak spójności przepisów krajowych i przepisów unijnych odnośnie kategorii T3b.

W przepisach Unii europejskiej określono pojazdy rolnicze i dalej podział na ciągniki kołowe
„kategoria T3” obejmuje ciągniki kołowe o masie własnej w stanie gotowości do jazdy nieprzekraczającej 600 kg;.
„b” dla ciągników kołowych o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej większej niż 40 km/h;

W przepisach krajowych określono kategorie ciągniki rolnicze
T3: ciągniki kołowe o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej nieprzekraczającej 40 km/h i masie własnej, w stanie gotowości do jazdy, nieprzekraczającej 600 kg;.

Pojazd rolniczy ciągnik kołowy to nie jest ciągnik rolniczy w rozumieniu Ustawy PORD. (Brak podziału pojazdów rolniczych na ciągniki w odpowiednich kategoriach.)

Definicja ciągnika rolniczego (Ustawa):
Art. 2. 44) ciągnik rolniczy – pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia rozwijanie prędkości nie mniejszej niż 6 km/h, skonstruowany do używania łącznie ze sprzętem do prac rolnych, leśnych lub ogrodniczych; ciągnik taki może być również przystosowany do ciągnięcia przyczep oraz do prac ziemnych;

T3b – pojazdy rolnicze ciągniki kołowe. (167/2013 Artykuł 4 kategorie pojazdów)

„kategoria T” obejmuje wszystkie ciągniki kołowe; na końcu oznaczenia każdej z kategorii ciągników kołowych opisanych w pkt 2–8 dodaje się indeks „a” lub „b”, zależnie od prędkości konstrukcyjnej:

b) „b” dla ciągników kołowych o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej większej niż 40 km/h;

4) „kategoria T3” obejmuje ciągniki kołowe o masie własnej w stanie gotowości do jazdy nieprzekraczającej 600 kg;

fot
Fot: kymco.pl KYMCO MXU 300R Quad (T3b).
fot
Fot: kymco.pl KYMCO MXU 300R Quad (T3b).

Badanie techniczne pojazdu T3b

Wymagania techniczne:

 • Maksymalna prędkość konstrukcyjna większa niż 40 km/h;
 • Masa własna do 600 kg.
 • Poziom hałasu 85 dB(A).
 • Moc nie określono.

Hak holowniczy

Pojazdy kategorii T3b wyposażono w wyciągarkę oraz hak holowniczy.

Adnotacja „HAK” w dowodzie rejestracyjnym nie jest wymagana (Ustawa Art. 71.4) (określenie pojazd samochodowy nie obejmuje ciągnika rolniczego; ).

Przeprowadzając badanie techniczne należy sprawdzić stan techniczny haka: Zakres, kryteria oceny.

Ważne!

Trójkątna tablica wyróżniająca

Warunki techniczne (Poz. 2022) § 52. 1. Ciągnik rolniczy i pojazd wolnobieżny oraz przyczepa przeznaczona do łączenia z tymi pojazdami powinny być oznakowane trójkątną tablicą wyróżniającą.
(Nie określono kryteriów oceny podczas przeprowadzania BT).

Termin badania technicznego

Okresowe badanie techniczne ciągnika rolniczego ... przeprowadza się przed upływem 3 lat od dnia pierwszej rejestracji, a następnie przed upływem każdych kolejnych 2 lat od dnia przeprowadzenia badania.

fot

Tablice rejestracyjne czterokołowców.

Czterokołowce oznacza się tablicami motocyklowymi dwurzędowymi umieszcza się je z tyłu pojazdu.
Czterokołowce wyposażone w nadwozie mogą być oznaczone tablicami samochodowymi warunek to posiadanie odpowiedniego miejsca do ich umieszczania.

Odpowiednie miejsce do umieszczenia tablic rejestracyjnych definiuje załącznik nr 5 do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych (Poz. 2022).

Jakie tablice mogą być stosowane do oznaczenia czterokołowców (Podstawa Poz. 2355).

§ 27. 1. Tablice rejestracyjne ze względu na rozmiary dzielą się na:

1) samochodowe:

a) jednorzędowe i dwurzędowe – do oznaczania wszystkich rodzajów pojazdów, z wyjątkiem motocykli, ciągników rolniczych, motorowerów i pojazdów rodzaju „samochodowy inny” (kategorii L6e i L7e),
b) jednorzędowe zmniejszone – do oznaczania pojazdów silnikowych posiadających zmniejszone wymiary miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczenia tablicy rejestracyjnej, z wyłączeniem motocykli, ciągników rolniczych, p

2) motocyklowe (dwurzędowe) – do oznaczania motocykli, ciągników rolniczych oraz pojazdów rodzaju „samochodowy inny” (kategorii L6e i L7e);

4. Dla pojazdu rodzaju „samochodowy inny” będącego pojazdem trzykołowym lub czterokołowym, wyposażonym w nadwozie, mogą być stosowane tablice rejestracyjne samochodowe, jeżeli pojazd ten posiada odpowiadające tym tablicom miejsce konstrukcyjnie przeznaczone do ich umieszczenia.

Eurodiagnosta komentarz:

Zgodnie z załącznikiem nr 5 do rozporządzenia w sprawie warunków technicznych pojazdów poz. 2022.
pojazd kategorii L6e może być wyposażony w miejsce przewidziane do umieszczenia tablicy rejestracyjnej o wymiarach

a) szerokość 100 mm i wysokość 175 mm albo
b) szerokość 145 mm i wysokość 125 mm;

Tablica motocyklowa o wymiarach szerokość 190 mm i wysokość 150 mm się nie zmieści a nawet tablica motorowerowa o wymiarach szerokość 140 mm i wysokość 114 mm ?
fot
Tablice samochodowe ZD D2S (L7e-CP).
fot
Tablica motocyklowa dwurzędowa Fot. otomoto.pl.
fot
Tablica motocyklowa dwurzędowa Fot. grzegorzp-straz.pl.