Opracowanie wspólne eurodiagnosta team 26 lipca 2021.
fot
Fot: Drogomierz samochodu z napędem elektrycznym Tesla. Źródło: eurodiagnosta.

Odczyt wskazania drogomierza pojazdu elektrycznego.

Pojazdy elektryczne, których zakup został dofinansowany w ramach umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) są kierowane na dodatkowe badania techniczne.

Dotyczy samochodów elektrycznych zakupionych w ramach programu „Zielony samochód-dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu osobowego (M1)”.

Zgodnie z umową z NFOŚiGW, właściciel zakupionego pojazdu elektrycznego jest zobowiązany przesłać drogą elektroniczną zaświadczenie o przeprowadzonych dodatkowych badaniach technicznych pojazdu w Stacji Kontroli Pojazdów wraz z wpisem do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK), z których wynikać będzie potwierdzenie spełnienia wymogu przebiegu pojazdu na poziomie nie mniejszym niż 10 000 km w danym okresie rozliczeniowym.

Jest to dodatkowe badanie techniczne polegające na dokonaniu odczytu wskazania drogomierza (badanie fakultatywne na wniosek właściciela). Należy dokonywać je corocznie przez 2 lata po dacie rejestracji pojazdu (muszą być 2 odczyty).

Podstawą jest:

art. 81 ust. 11 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
art. 81 ust. 11 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
art. 81
11. Niezależnie od badań, o których mowa w ust. 3–5, dodatkowemu badaniu technicznemu podlega pojazd:
2) skierowany przez starostę albo na wniosek posiadacza pojazdu:
a) w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji,
(badanie dodatkowe na wniosek właściciela w celu dokonania odczytu wskazania drogomierza).

Cennik badań technicznych pozycja 6.9      60.00 zł.

Ważne dla właściciela pojazdu.
Jeżeli limit przebiegu wynoszący 10 000 km w danym roku zostanie wykonany, pierwsze badanie można zrobić w każdym momencie pierwszego roku, natomiast drugie do 2 lat po rejestracji pojazdu. Nie ma natomiast żadnej tolerancji w zakresie możliwości przesunięcia terminu końcowej daty ww. badań.

W przypadku niedotrzymania warunków umowy o dofinansowanie powstają przesłanki do wypowiedzenia umowy i żądania zwrotu środków.

Wpis w polu uwagi zaświadczenia (Przykład program PATRONAT).

Przeprowadzono badanie dodatkowe na wniosek właściciela w celu dokonania odczytu wskazania drogomierza.

Zaświadczenie z badania technicznego
fot
Fot.
Źródło: eurodiagnosta.

Źródła:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej