Blokada alkoholowa.

Badanie techniczne pojazdu z zamontowaną blokadą alkoholową.

Podstawa prawna, procedura badania, ocena, dokumenty.
29 września 2020.
fot
Fot 1. Źródło: Lion Laboratories.

Przepisy.

Ustawa.

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu wyposażonego w blokadę alkoholową przeprowadza się na podstawie art. 81. ust. 11 pkt 10). Ustawy Prawo o ruchu drogowym.

11. Niezależnie od badań, o których mowa w ust. 3–5, dodatkowemu badaniu technicznemu podlega pojazd:
10) wyposażony w blokadę alkoholową.

art. 81. ust. 12a. Badanie techniczne pojazdu wyposażonego w blokadę alkoholową przeprowadza się po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej, wystawionego przez producenta urządzenia lub jego upoważnionego przedstawiciela, ważnego przez okres 12 miesięcy od dnia wystawienia.

Definicje

Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

84) blokada alkoholowa – urządzenie techniczne uniemożliwiające uruchomienie silnika pojazdu silnikowego i pojazdu szynowego, w przypadku gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu w 1 dm3;
85) kalibracja blokady alkoholowej – ogół czynności służących wzorcowaniu blokady alkoholowej oraz regulacji tego urządzenia w sposób umożliwiający spełnienie wymagania, o którym mowa w pkt 84;

Zakres.

Rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

§ 3 ust. 1 pkt 15) Zakres dodatkowego badania technicznego pojazdu, wyposażonego w blokadę alkoholową – obejmuje sprawdzenie i ocenę spełnienia dodatkowych warunków technicznych, w sposób określony w pkt 0 działu I załącznika nr 1 do rozporządzenia (identyfikacja 0.1 i 0.2) oraz w pkt 10 działu I załącznika nr 2 do rozporządzenia.

fot
Fot 2. Źródło: Łukasz.

Zaświadczenie BT.

Zgodnie z objaśnieniem do wzoru zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu wyposażonego w blokadę alkoholową (załącznik nr 3 do rozporządzenia objaśnienie) do rubryki „Uwagi” zaświadczenia należy wpisywać:

Producenta, typ oraz numer seryjny urządzenia.

Dokument kalibracji.

Niezbędne informacje znajdują się w dokumencie potwierdzającym kalibrację blokady alkoholowej (Fot 3).

Wzór dokumentu Poz. 1072 z 2016 r.

Ważne: Dokument powinien być sporządzony na papierze z zabezpieczeniem w postaci kolorowej grafiki lub znaku wodnego, odpowiadającym znakowi producenta urządzenia lub jego upoważnionego przedstawiciela.

Opłata.

Cennik pozycja 6.13 opłata 50 zł (zawiera podatek od towarów i usług VAT).

Do dnia 1 lipca 2023 r. pobiera się opłatę ewidencyjną 1.0 zł, którą dolicza się do opłaty za badania techniczne.

Ważne! Z dniem pierwszego lipca 2023 r. nie pobieramy opłaty ewidencyjnej.

Za przeprowadzenie dodatkowego badania, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (za każde stanowisko kierującego).

fot
Fot 3. Źródło: Łukasz.

Ważne! Badanie okresowe pojazdu wyposażonego w blokadę alkoholową.

Dwa wpisy do rejestru badań technicznych.

Usterki skutkujące uznaniem stanu technicznego za niezadowalający:

  1. Widoczne uszkodzenia mechaniczne blokady alkoholowej.
  2. Widoczne uszkodzone połączenia elektryczne.
  3. Brak ważnego w dniu badania technicznego dokumentu wystawionego przez producenta blokady alkoholowej lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej.
  4. Możliwość uruchomienia silnika pojazdu bez przeprowadzania badania na obecność alkoholu.

Wynik badania dodatkowego nie wpływa na wynik badania okresowego.


Źródła:
Lion Laboratories.
Akty prawne stanowiące obowiązkowe wyposażenie stacji kontroli pojazdów.