20 grudnia 2021/styczeń 2024

fotos
Fot.eurodiagnosta.

Zaświadczenie o przeprowadzonym BT.

Zaświadczenia jakie wydaje diagnosta po przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu.

Podstawa prawna Dz.U. 2015 poz. 776 z późn. zm. Obowiązujący wzór zaświadczenia.
Badanie samochodu osobowego do 3,5 t. DMC

Badanie okresowe.


Wynik pozytywny.
Wynik pozytywny Wynik pozytywny UD
Na podstawie dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego.
Wynik pozytywny
Na podstawie pokwitowania.

Wynik negatywny UI.
Wynik negatywny UI Ponowne sprawdzenie usterek
Wynik negatywny USZ.
Wynik negatywny USZ Ponowne sprawdzenie usterek
LPG
Ustawa art.81 ust. 12. Badanie techniczne pojazdu z zamontowanym urządzeniem technicznym podlegającym dozorowi technicznemu może być przeprowadzone po przedstawieniu dokumentu wydanego przez właściwy organ dozoru technicznego, stwierdzającego sprawność urządzenia technicznego.
Wynik pozytywny LPG
Pojazd przystosowany do zasilania gazem LPG.
Wymagane dokumenty:
fotos

Dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe.

Pokwitowanie wraz z dowodem rejestracyjnym lub pozwoleniem czasowym.

Z dniem 4 09 2022 r. Nie można wykonać badania technicznego na podstawie karty pojazdu (karta traci ważność).

fotos

Protokół badania i decyzja dopuszczenia do użytku zbiornika gazu (jeżeli występuje).


Badanie okresowe po raz pierwszy przeprowadzane przed pierwszą rejestracją pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pojazd przedstawiono do badania technicznego bez tablic rejestracyjnych.

Pojazd bez homologacji do ciągnięcia przyczep (pojazd konstrukcyjnie nie jest przystosowany do ciągnięcia przyczep).


Wynik pozytywny.
Wynik pozytywny Wynik pozytywny UD
Dokument identyfikacyjny
Wynik negatywny UI.
Wynik negatywny UI Ponowne sprawdzenie usterek
Dokument identyfikacyjny
Wynik negatywny USZ.
Wynik negatywny USZ Ponowne sprawdzenie usterek
Dokument identyfikacyjny
Dodatkowe na wniosek posiadacza pojazdu
jeżeli z dokumentów wymaganych do jego rejestracji wynika, że uczestniczył on w wypadku drogowym, lub narusza wymagania ochrony środowiska.

Możliwość przeprowadzenia badania dodatkowego jako integralną część badania okresowego po raz pierwszy, pojazdu bez tablic rejestracyjnych może być dopuszczona w uzasadnionych przypadkach (konsultować z właściwym nadzorem nad SKP).

Okresowe po raz 1 Dodatkowe
Dokument identyfikacyjny
Wymagane dokumenty:

Dowód rejestracyjny.

fotos

Certyficate Of Title.

W przypadku pojazdu sprowadzanego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim (na przykład USA) zamiast dowodu rejestracyjnego, dopuszcza się przedstawienie innego dokumentu stwierdzającego rejestrację pojazdu, wydanego przez organ właściwy do rejestracji pojazdów w tym państwie.
Amerykański dokument - Certyficate Of Title (tytuł własności) jest innym dokumentem stwierdzającym rejestrację pojazdu.

Dowodu nie zatrzymujemy.
W przypadku gdy wynik badania technicznego, o którym mowa w art. 81 ust. 3 ustawy, jest negatywny ...


Skierowany.


Pojazd nie został poddany badaniu technicznemu w wyznaczonym terminie (brak ważnego BT).

Okresowe BT:

Przeprowadzając badanie techniczne pojazdu, w którym zatrzymano dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe - identyfikacja może być przeprowadzona na podstawie danych CEP. Podstawa prawna.

Opłata: 1.2.
Zaświadczenie
Skierowany za brak aktualnych badań.

Dokumenty:
fotos

Pokwitowanie zatrzymania dokumentu.

fotos

Protokół badania i decyzja dopuszczenia do użytku zbiornika gazu (jeżeli występuje).

Po kolizji.

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

Badanie przeprowadza się na podstawie skierowania.

Opłata to: suma opłat pozycji cennika 4.2 oraz 1.2.
Zaświadczenie
Po wypadku, kolizji drogowej-LPG.

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska
Użytkownik pojazdu wnioskuje o ustalenie terminu kolejnego badania okresowego:

Badanie przeprowadza się na podstawie skierowania.

Dwa wpisy do RBT dwa zaświadczenia.

Opłata: pozycja cennika 4.2 (pierwszy wpis)
pozycja cennika 1.2 (drugi wpis).
Zaświadczenie
Po wypadku, kolizji drogowej-LPG (Pierwszy wpis do RBT).
Zaświadczenie
Badanie okresowe-LPG (Drugi wpis do RBT).

LPG.
Ustawa art.81 ust. 12. Badanie techniczne pojazdu z zamontowanym urządzeniem technicznym podlegającym dozorowi technicznemu może być przeprowadzone po przedstawieniu dokumentu wydanego przez właściwy organ dozoru technicznego, stwierdzającego sprawność urządzenia technicznego.

Dokument potwierdzający sprawność urządzenia, musi być wydany po terminie wydania skierowania na badanie.

Wymagane dokumenty:
fotos

Protokół badania i decyzja dopuszczenia do użytku zbiornika gazu z dnia 20 05 2021.

fotos

Pokwitowanie (skierowanie) z dnia 10 05 2021.


W celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do rejestracji pojazdu.

Skierowany przez starostę lub na wniosek posiadacza pojazdu:

Opłata: pozycja cennika 6.9.
Zaświadczenie
Skierowany ustalenie danych.

LPG.
Ustawa art.81 ust. 12. Badanie techniczne pojazdu z zamontowanym urządzeniem technicznym podlegającym dozorowi technicznemu może być przeprowadzone po przedstawieniu dokumentu wydanego przez właściwy organ dozoru technicznego, stwierdzającego sprawność urządzenia technicznego.
Dokumenty:
fotos

Skierowanie na dodatkowe badanie techniczne (jeżeli wydano).

fotos

Protokół badania i decyzja dopuszczenia do użytku zbiornika gazu (jeżeli występuje).


TAXI


Badanie dodatkowe pojazdu który ma być używany jako taksówka.

Badanie przeprowadza się na wniosek posiadacza pojazdu.

Opłata: pozycja cennika 6.2.
Zaświadczenie TAXI Zaświadczenie TAXI pojazd nowy PC
Pojazd wyposażony w taksometr.
Zaświadczenie TAXI
Pojazd nie wyposażony w taksometr.

Badanie okresowe pojazdu z adnotacją TAXI w dowodzie rejestracyjnym.

Badanie przeprowadza się na wniosek posiadacza pojazdu.
Opłata pozycja cennika 6.2.
Opłata pozycja cennika 1.2.

Zaświadczenie TAXI Zaświadczenie BO
Pojazd wyposażony w taksometr.
Zaświadczenie TAXI Zaświadczenie BO
Pojazd nie wyposażony w taksometr.

Badanie okresowe pojazdu z adnotacją TAXI w dowodzie rejestracyjnym.
Pojazd zasilany gazem LPG

Badanie przeprowadza się na wniosek posiadacza pojazdu.
Opłata pozycja cennika 6.2.
Opłata pozycja cennika 1.2.
Opłata pozycja cennika 1.15.

Ustawa art.81 ust. 12. Badanie techniczne pojazdu z zamontowanym urządzeniem technicznym podlegającym dozorowi technicznemu może być przeprowadzone po przedstawieniu dokumentu wydanego przez właściwy organ dozoru technicznego, stwierdzającego sprawność urządzenia technicznego.
Zaświadczenie TAXI LPG Zaświadczenie BO LPG
Pojazd wyposażony w taksometr.
Wymagane dokumenty:
fotos

Protokół badania i decyzja dopuszczenia do użytku zbiornika gazu (jeżeli występuje).

fotos

Świadectwo legalizacji taksometru (jeżeli występuje).

fotos

Dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe.

Z dniem 4 09 2022 r. Nie można wykonać badania technicznego na podstawie karty pojazdu (karta traci ważność).


Nauka jazdy L


Dodatkowe badanie techniczne pojazdu do nauki jazdy, pojazdu do przeprowadzania egzaminu państwowego.

Badanie przeprowadza się na wniosek posiadacza pojazdu.
Opłata pozycja cennika 6.6.

Zaświadczenie L Zaświadczenie L pojazd nowy PC

Badanie okresowe pojazdu z adnotacją L w dowodzie rejestracyjnym.

Badanie przeprowadza się na wniosek posiadacza pojazdu.
Opłata pozycja cennika 6.6.
Opłata pozycja cennika 1.2.

Zaświadczenie L Zaświadczenie BO

Badanie okresowe pojazdu z adnotacją L w dowodzie rejestracyjnym.
Pojazd zasilany gazem LPG

Badanie przeprowadza się na wniosek posiadacza pojazdu.
Opłata pozycja cennika 6.6.
Opłata pozycja cennika 1.2.
Opłata pozycja cennika 1.15.

Ustawa art.81 ust. 12. Badanie techniczne pojazdu z zamontowanym urządzeniem technicznym podlegającym dozorowi technicznemu może być przeprowadzone po przedstawieniu dokumentu wydanego przez właściwy organ dozoru technicznego, stwierdzającego sprawność urządzenia technicznego.
Zaświadczenie L LPG Zaświadczenie BO LPG
Wymagane dokumenty:
fotos

Protokół badania i decyzja dopuszczenia do użytku zbiornika gazu (jeżeli występuje).

fotos

Dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe.

Z dniem 4 09 2022 r. Nie można wykonać badania technicznego na podstawie karty pojazdu (karta traci ważność).


HAK


Badanie dodatkowe po zamontowaniu haka holowniczego Inne czynności.

Badanie przeprowadza się na wniosek posiadacza pojazdu.
Opłata pozycja cennika 7.1.

Zaświadczenie HAK
LPG
Ustawa art.81 ust. 12. Badanie techniczne pojazdu z zamontowanym urządzeniem technicznym podlegającym dozorowi technicznemu może być przeprowadzone po przedstawieniu dokumentu wydanego przez właściwy organ dozoru technicznego, stwierdzającego sprawność urządzenia technicznego..
Zaświadczenie HAK LPG
Badanie okresowe pojazdu z zamontowanym urządzeniem integrującym bagażnik rowerowy. Więcej informacji.
Zaświadczenie
Wymagane dokumenty:
fotos

Protokół badania i decyzja dopuszczenia do użytku zbiornika gazu (jeżeli występuje).

fotos

Dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe.

Z dniem 4 09 2022 r. Nie można wykonać badania technicznego na podstawie karty pojazdu (karta traci ważność).


Blokada alkoholowa.


Dodatkowe badanie techniczne pojazdu wyposażonego w blokadę alkoholową.
Opis badania.

Badanie przeprowadza się na wniosek posiadacza pojazdu.
Opłata pozycja cennika 6.13.

Badanie techniczne pojazdu wyposażonego w blokadę alkoholową przeprowadza się po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej, wystawionego przez producenta urządzenia lub jego upoważnionego przedstawiciela, ważnego przez okres 12 miesięcy od dnia wystawienia.

Zaświadczenie
Okresowe badanie techniczne pojazdu wyposażonego w blokadę alkoholową.

Zgodnie z objaśnieniem do wzoru zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu wyposażonego w blokadę alkoholową (załącznik nr 3 do rozporządzenia objaśnienie) do rubryki „Uwagi” zaświadczenia należy wpisywać:
Producenta, typ oraz numer seryjny urządzenia.

Zaświadczenie
LPG.
Ustawa art.81 ust. 12. Badanie techniczne pojazdu z zamontowanym urządzeniem technicznym podlegającym dozorowi technicznemu może być przeprowadzone po przedstawieniu dokumentu wydanego przez właściwy organ dozoru technicznego, stwierdzającego sprawność urządzenia technicznego.
Wymagane dokumenty:
fotos

Dokument potwierdzający kalibrację blokady alkoholowej.

fotos

Protokół badania i decyzja dopuszczenia do użytku zbiornika gazu (jeżeli występuje).

fotos

Dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe.

Z dniem 4 09 2022 r. Nie można wykonać badania technicznego na podstawie karty pojazdu (karta traci ważność).


Szkoda istotna.


Dodatkowe badanie techniczne pojazdu, w którym została dokonana naprawa wynikająca ze szkody istotnej.
Opis badania.

Badanie przeprowadza się na wniosek posiadacza pojazdu.
Opłata pozycja cennika 6.8.

Jako szkodę istotną zdefiniowano uszkodzenia w zakresie elementów układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego pojazdu.

Zaświadczenie
LPG.
Ustawa art.81 ust. 12. Badanie techniczne pojazdu z zamontowanym urządzeniem technicznym podlegającym dozorowi technicznemu może być przeprowadzone po przedstawieniu dokumentu wydanego przez właściwy organ dozoru technicznego, stwierdzającego sprawność urządzenia technicznego.
Wymagane dokumenty:
fotos

Protokół badania i decyzja dopuszczenia do użytku zbiornika gazu (jeżeli występuje).

fotos

Dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe.

Z dniem 4 09 2022 r. Nie można wykonać badania technicznego na podstawie karty pojazdu (karta traci ważność).


Drogomierz.


Dodatkowe badanie techniczne po wymianie licznika przebiegu pojazdu (drogomierza).
Opis badania.

Program PATRONAT instrukcja

Badanie przeprowadza się na wniosek posiadacza pojazdu.
Opłata (50zł). Podstawa

Badanie przeprowadza się po złożeniu diagnoście przez właściciela lub posiadacza pojazdu pisemnego oświadczenia o wymianie drogomierza, sporządzonego na urzędowym formularzu.
Pobierz wzór oświadczenia PDF

Kolejność czynności:

  • Pobranie opłat.
  • Przyjęcie oświadczenia.
  • Pobranie z centralnej ewidencji pojazdów danych identyfikujących dany pojazd.
  • Identyfikacja pojazdu.
  • Sprawdzenie drogomierza.
  • Wprowadzenie danych do CEPiK.
  • Wydanie dokumentu potwierdzającego dokonanie odczytu drogomierza.
  • Przekazanie oświadczenia do właściwego organu.
Zaświadczenie Potwierdzenie
LPG.
Ustawa art.81 ust. 12. Badanie techniczne pojazdu z zamontowanym urządzeniem technicznym podlegającym dozorowi technicznemu może być przeprowadzone po przedstawieniu dokumentu wydanego przez właściwy organ dozoru technicznego, stwierdzającego sprawność urządzenia technicznego.
Wymagane dokumenty:
fotos
Oświadczeni po wymianie drogomierza. Druk PDF
fotos

Protokół badania i decyzja dopuszczenia do użytku zbiornika gazu (jeżeli występuje).

fotos

Dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe.

Z dniem 4 09 2022 r. Nie można wykonać badania technicznego na podstawie karty pojazdu (karta traci ważność).


Odczyt wskazania drogomierza pojazdu elektrycznego.


Badanie techniczne polegające na dokonaniu odczytu wskazania drogomierza (badanie fakultatywne na wniosek właściciela).
Opis badania.

Badanie przeprowadza się na wniosek posiadacza pojazdu.
Opłata (60zł). Pozycja cennika 6.9. (- w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji)

Kolejność czynności:

Zaświadczenie
Wymagane dokumenty:
fotos

Dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe.

Z dniem 4 09 2022 r. Nie można wykonać badania technicznego na podstawie karty pojazdu (karta traci ważność).


Pokwitowanie stanowi jednocześnie skierowanie.

§ 13. 2. W razie uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska, pokwitowanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi jednocześnie skierowanie na dodatkowe badania techniczne, o którym mowa w art. 81 ust. 11 pkt 1 ustawy.

Oryginał pokwitowania otrzymuje osoba, której zatrzymano dokument.

Istotnym z punktu widzenia diagnosty przeprowadzającego dodatkowe badanie techniczne, jest zapis § 13. 1., który jednoznacznie informuje, że oryginał pokwitowania posiada osoba, której zatrzymano dokument.

Podstawa prawna:
Poz. 2141 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego.

fotos